Pored redovitih programa, u riječkim osnovnim školama provodi se niz dodatnih projekata i programa.

Više o programima i projektima financiranim iz gradskog proračuna.

Grad Rijeka brine o učenicima s teškoćama u razvoju putem svojeg vrijednog projekta Pomoćnici u nastavi kao i sufinanciranjem školske prehrane i prijevoza učenika Centra za odgoj i obrazovanje.

U gradu Rijeci djeluje model punktova za djecu s teškoćama. Punktovi su stručno ekipirani uredi pri osnovnim školama Grada Rijeke, na koja dolaze učenici s teškoćama iz svih škola u Rijeci i okolici. Za učenike sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima koji su integrirani u redovna nastavna odjeljenja, organizira se produženi stručni postupak ovisno o stupnju oštećenja kod pojedinog djeteta. Više o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju.

Također, Grad Rijeka na različite načine podupire darovite učenike.

U osnovnim školama se provodi i odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina.