Program predškole je od pedagoške 2014./2015. godine obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i besplatan je za svu djecu roditelja s prebivalištem na području grada Rijeke. Program se provodi u dječjim vrtićima grada Rijeke u trajanju od najmanje 250 sati.

Prema uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, djeca romske nacionalnosti i djeca s posebnim potrebama, navedeni program pohađaju u dobi od dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Više o programu predškole na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka.