Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u predškolskom odgoju, a u cilju zadovoljenja rastućeg interesa stanovnika grada Rijeke.

Grad ima zakonsku obvezu osigurati sredstva za rad ustanovi Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak kojima je Grad osnivač, no s ciljem omogućavanja da što veći broj djece bude obuhvaćen predškolskim odgojem, Grad Rijeka već godinama sufinancira i djelatnost privatnih vrtića. S ciljem poticanja privatnih vrtića na obogaćivanje redovitih programa i širenje ponude novih posebnih programa, Grad Rijeka je 2015. godine po prvi put raspisao javni poziv za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju, iako za njegovo raspisivanje ne postoji zakonska obveza.

Program javnih potreba donosi Gradsko vijeće, na temelju čega se raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke i koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

O načinu provedbe ovoga Programa u okviru sredstava osiguranih Proračunom Grada Rijeke za pojedine namjene odlučuje gradonačelnik.

Dokumenti