Grad Rijeka sufinancira deset dječjih vrtića na području grada Rijeke, čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice. Svi su uključeni u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Grad Rijeka sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Dodatno se sufinancira verificirani posebni program vrtića koji obogaćuje redoviti 10-satni cjelodnevni ili i 6-satni poludnevni program te jaslički program, a temeljem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi.

Dječji vrtići drugih osnivača samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu, kao i kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni njihovih programa.

Za roditelje djece koja su upisana u dječji vrtić, a koja zadovoljavaju jedan od socijalnih uvjeta, sredstva za njihov boravak osiguravaju se u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Dokumenti

  • Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 15/18), Izmjena Plana mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 4/19, 13/19 i 20/19)
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi (Službene novine Grada Rijeke broj 15/19)
  • Zaključak o sufinanciranju djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača na temelju provedenog javnog poziva (Službene novine Grada Rijeke broj 10/18)
  • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/0794/13 i 98/19)
  • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08 i 90/10)

 

Utorak, 8. rujan 2020.

Posljedice pandemije i mjere donesene kao pomoć gospodarstvu odrazile se na Proračun – iduća godina još neizvjesnija

Prvi kolegij nakon ljetne stanke riječki je gradonačelnik Vojko Obersnel otvorio osvrtom na početak školske godine, za koju su, što se epidemioloških mjera tiče, riječke osnovne škole spremne. Što se izvršenja proračuna tiče, ono što je izgubljeno u prvih šest mjeseci ove godine neće se moći nadoknaditi, rečeno je na kolegiju.

Više informacija