Grad Rijeka sufinancira deset dječjih vrtića na području grada Rijeke, čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice. Svi su uključeni u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Grad Rijeka sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Dodatno se sufinancira verificirani posebni program vrtića koji obogaćuje redoviti 10-satni cjelodnevni ili i 6-satni poludnevni program te jaslički program, a temeljem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi.

Dječji vrtići drugih osnivača samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu, kao i kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni njihovih programa.

Za roditelje djece koja su upisana u dječji vrtić, a koja zadovoljavaju jedan od socijalnih uvjeta, sredstva za njihov boravak osiguravaju se u proračunu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.

Dokumenti

  • Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 14/23 i 10/24)
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2024./2025.(“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/24)
  • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/0794/1398/1957/22 i 101/23)
  • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/0890/10 i 57/22)