Ambasadori Tića su učenici i učenice riječkih osnovnih škola koji, kroz sudjelovanje u edukativnim aktivnostima Dječjeg doma Tić i djelovanjem u svojim školama, doprinose stvaranju kulture nenasilja. Njihova uloga je da, primjereno svojoj dobi i mogućnostima, promiču dječja prava i obaveze, podsjećaju učenike svojih škola i širu javnost da problem zlostavljanja i zanemarivanja djece postoji i da se o tome ne smije šutjeti.

Nova generacija ambasadora bira se svake dvije godine među učenicima šestih razreda, iz svake škole biraju se po dva predstavnika – učenika koji svojim utjecajem mogu promicati vrijednosti i kulturu nenasilja među vršnjacima.

Ambasadori u dvije godine svojeg djelovanja sudjeluju u nizu edukativnih, njima zanimljivih, aktivnosti (debate-parlaonice, kvizovi, diskusije, izrada plakata, itd.) koje su sadržajno prilagođene njihovoj dobi, a odnose se na značajna područja problematike nasilja nad i među djecom. Kroz aktivnosti nastoji se učenike potaknuti i aktivno uključiti u preventivne aktivnosti, informirati ih o njihovim pravima i poučiti ih o pojavnim oblicima nasilja kako bi ih sami mogli prepoznati i zaštititi se.

Također želi se ohrabriti djecu da samoinicijativno i pravovremeno poduzimaju raspoložive mjere za zaštitu svojih prava, omogućiti im da se izraze i predlože odraslima na koje se sve načine mogu zaštiti njihova prava i kako mogu prevenirati nasilje nad i među djecom.