Grad Rijeka sufinancira posebno prilagođen prijevoz učenika Centra za odgoj i obrazovanje s prebivalištem na području grada Rijeke, jednim kombibusom (14+1 osoba), a ujedno se sufinancira i školska prehrana učenika s prebivalištem na području grada Rijeke.

Iako se u državnom proračunu osiguravaju i sredstva za financiranje troškova prehrane za učenike s teškoćama u osnovnim školama čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ta sredstva nažalost nisu dostatna i stoga Grad Rijeka već godinama u svom proračunu osigurava sredstva za tu namjenu.

Mnogi učenici pravo na sufinaniranje ovih troškova ostvaruju prema gradskim socijalnim kriterijima, a za ostale učenike Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo u proračunu ima osigurano 14,00 kuna dnevno po učeniku, što odgovara razlici do pune cijene dva dnevna obroka.