Vijećnici Grada Rijeke prihvatili su Prijedlog Poglavarstva Grada Rijeke i odluku Gradskog vijeća Grada Opatije da se sporno područje Ulice Pavlovac riješi sporazumom. Odlukom Gradskog vijeća, dio katastarskih čestica Zameta pripojit će se katastarskim česticama općine Volosko, pa će tako kućni brojevi 5.,7.,7.a i 9. Ulici Pavlovac pripasti Gradu Opatiji, dok će brojevi 2. i 4. u i dalje ostati u Gradu Rijeci.

Takav je zaključak Poglavarstvo već i predložilo u veljači 2004.g., a njegovo usvajanje ubrzala je ponovljena inicijativa stanara ulice Pavlovac kojima je takvo rješenje odgovaralo. Budući da je i Gradsko vijeće grada Opatije koncem prosinca prihvatilo takav prijedlog, vijećnici Gradskog vijeća Grada Rijeke prihvatili su sporazumno utvrđivanje novih granica, uz uvjet da Grad Opatija povuče svoj prijedlog za utvrđivanje granica jedinica lokalne samouprave koji je podnesen pri Središnjem državnom uredu za upravu. Gradonačelnik Opatije Ranko Vlatković, zahvalio je vijećnicima na takvoj odluci tge najavio da će već 3. veljače na sjednici Gradskog vijeća Opatije taj prijedlog biti povučen.

Nova ravnateljica Dječjeg vrtića “Rijeka”

Za novu ravnateljicu Dječjeg vrtića “Rijeka” na period od 2005. do 2009., Gradsko vijeće imenovalo je Vlatku Arko Tomaić, dosadašnju ravnateljicu, čiji je program ponuđen na natječaju Upravno vijeće Dječjeg vrtića ocijenilo najpotpunijim, a njen dosadašnji rad ide u prilog odluci o odabiru, rečeno je na sjednici. Vijećnici HDZ-a bili su suzdržani prilikom glasovanja, zato što po njima oporba ne sudjeluje u radu upravnih vijeća. Na to im je gradonačelnik Obersnel odgovorio da im je bilo ponuđeno da učestvuju u radu skupština komunalnih društava u vlasništvu Grada, što su oni odbili, a da je njihov utjecaj baš tu mogao biti najjači.

37. sjednica Gradskog vijeća

U pauzi sjednice

Osnivanje Centra za zaštitu djece “Tić” Rijeka

Gradsko vijeće donijelo je odluku o osnivanju Centra za zaštitu djece “Tić” Rijeka koji će pružati skrb djeci ne samo s područja grada Rijeke i Primorsko–goranske županije već i Ličko senjske i Istarske županije, čime su zaokružene aktivnosti na zaštiti djece započete prije četiri godine osnivanjem Savjetovališta za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Budući da je u protekle četiri godine u Savjetovalištu pomoć zatražilo čak 346-tero djece raznih uzrasta te poznavajući činjenicu da je nasilje u obitelji i među djecom u riječkim školama u porastu, osnivanje Centra za zaštitu djece „Tić“ Rijeka rješenje je kojim će se zlostavljanoj djeci pružiti potrebna stručna pomoć i zaštita. Za privremenu ravnateljicu te ustanove imenovana je prof. Tamara Žakula Desnica koja je do sada bila voditeljica Savjetovališta.

Projekt riječkog prometnog pravca – Rijeka Gateway Project

Na prijedlog Poglavarstva vijećnicima je predstavljen Projekt riječkog prometnog pravca, odnosno Rijeka Gateway Project, o kojem su govorili gradonačelnik Vojko Obersnel i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Bojan Hlača. Gradonačelnik Obersnel je govorio o problemu izgradnje cestovnog dijela projekta, osvnuvši se na izgradnju ceste D 403 i D 404 te njihovog spoja na riječku zaobilaznicu. Izgradnja ceste D-40, prema sadašnjim spoznajama kasnit će dvije godine, što će dovesti do usporavanja cijelog projekta i smanjenja konkurentnosti riječke luke, ocijenio je gradonačelnik. Cesta D-403, koja je za buduću Zagrebačku obalu koja će biti u funkciji prekrcaja glavnine tereta riječke luke od velike važnosti, jer bi trebala promet iz Luke usmjeravati na čvor Škurinje, nije čak niti u planu za projektiranje, naglasio je Obersnel.
Djelatnost Lučke uprave i njenu ulogu u realizaciji projekta Rijeka Gateway, predstavio je ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Bojan Hlača. Sumirajući rezultate dosadašnjih ulaganja, Hlača je istaknuo da je dobavom dvaju novih kontejnerskih dizalica za prekrcaj kontejnera, promet u riječkoj luci višestriko porastao, a broj ticanja brodova u 2004.g. za 22% je veći od 2003.g. Porast tereta u Luci prati i otvaranje novih otpremničkih agencija i pomorskih agenata. Važno je pri tom istaći da na svakih 100 USD koje zaradi Luka Rijeka, riječki prometni pravac, na pratećim uslugama zaradi 11 puta više, naglasio je Hlača. Dobavljena je prva od dvije mobilne dizalice, a krajem siječnja očekuje se i druga što će uvelike poboljšati učinkovitost i uvjete prekrcaja. Veliki građevinski radovi obuhvatili su Bečko pristanište koje bi trebalo biti gotovo do konca ožujka. U narednim mjesecima slijedi sanacija obale gdje je bio vezan Dok 3, a krenut će i natječaji za izgradnju novog mosta i preseljenje rampe te sanaciju obale na korijenu lukobrana.

37. sjednica Gradskog vijeća

Predstavljen Projekt riječkog prometnog pravca,

Moderniziranjem luke i cestovne mreže unaprijedit će se promet robe i putnika kroz Rijeku, a u tu će svrhu biti nužno preseliti lučke aktivnosti na Zagrebačku obalu, koja će biti proširena za 250 metara. Osim toga bit će izgrađen novi putnički terminal, a južni dio Delte i Luka Baroš trebaju dobiti nove sadržaje i kako je projektom predviđeno u cijelosti biti dostupni građanima. O važnosti tog projekta za Hrvatsku govorio je i Stjepan Gabrić, predstavnik Ureda Svjetske banke u Zagrebu, koji je njegovu realizaciju ocijenio strateškim prioritetom države, a ne samo grada Rijeke.

Detaljni plan uređenja stambenog bloka Rujevica

Vijeće je usvojio odluku o Detaljnom planu uređenja stambenog bloka Rujevica. Na toj će se lokaciji u višestambenim objektima izgraditi novih 200 stanova, koji će biti građeni temeljem Poticajne stanogradnje. Predviđena je izgradnja šest višekatnih zgrada sa parkiralištima i pratećim poslovnim prostorima, dok će se u okolišu urediti zelene površine i reciklažno dvorište, a cijelo će područje sa već do sada izgrađenim objektima postati zaokružena urbana cjelina

Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke

Vijećnici su bez dodatnih pojašnjenja i rasprave donijeli odluku o odbijanju zahtjeva za odgodu izvršenja Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke o davanju koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke, te prihvatili informaciju o odbijanju zahtjeva Obrtničke komore Primorsko-goranske županije za produženje roka za sklapanje ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke. Budući da je do 27. prosinca kada je bio krajnji rok za zaključenje ugovora, od ukupnih 57, zaključeno 19 ugovora za 43 koncesije na vrijeme od pet godina Gradsko vijeće nije prihvatilo zahtjev Obrtničke komore za produljenje roka za sklapanje preostalih koncesijskih ugovora, jer bi se time, prema riječima Darka Crnkovića, člana Poglavarstva zaduženog za komunalne djelatnosti, ostale ponuditelje s natječaja dovelo u neravnopravan položaj. Premda je koncem prosinca, 27 auto-taksista putem odvjetnice Zvjezdane Glavan podnijelo zahtjev za odgodu izvršenja Odluke o davanju koncesije za obavljanje auto-taksi prijevoza, jer je ona u njihovo ime pokrenula spor pred Upravnim sudom Hrvatske, stavovi taksista ocijenjeni su neutemeljenim.

Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnog prostor

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora, kao i predložene izmjene i dopune Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, do kojih je došlo izmjenama Zakona o zakupu poslovnog prostora koji je stupio na snagu 18. prosinca 2004, pobudile su veći interes vijećnika. Naime izmjene zakona omogućuju da se dosadašnjem zakupniku poslovnog prostora ukoliko u potpunosti izvršava ugovore o zakupu, prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen ponudi izravno sklapanje novog ugovora o zakupu. Ako sadašnji zakupac ne prihvati takvu ponudu raspisat će se javni natječaj u kojem će početni iznos biti onaj koji je ponuđen dosadašnjem zakupcu. No dio vijećnika među kojima su bili vijećnici HSLS-a i HNS-a, bio je protiv odluke da se u L i 1a zoni početna ponuđena cijena povisi. Vijećnica Lidija Flas iz SDP-a, pojasnila je da se ne radi o povećanju najamnine po m2, nego se radi o usklađivanju sa izlicitiranim cijenama u proteklih 7 godina na gradskim licitacijama. Prema riječima vijećnice Flas, Cijene u poslovnim prostorima u vlasništvu drugih pravnih objekata u pravilu puno više. Rasprava je potom skrenula na utvrđivanje strategije planiranja poslovnih prostora i načina otvaranja poslovnih prostora u centru grada, kao i utjecaj Gradske uprave na to kakve se trgovine i sadržaji nude na Korzu i užem centru grada.

Preseljenje pogona INA d.d. Maziva Rijeka sa lokacije Mlaka

Premda je izvješće o usvojenim aktima tijela Grada Rijeke odnosno bivše Općine Rijeka u svezi preseljenja pogona INA d.d. Maziva Rijeka sa lokacije Mlaka sačinjeno na zahtjev Gradskog vijeća, nikakva konkretna odluka nije donesena. Vladimir Bebić tražio je da Gradsko vijeće zatraži od Vlade RH i uprave INA d.d. da se do 2008 g. Nađe način da se zatvori rafinerija na Mlaki te da se pogon preseli, kako je Bebić predložio „bilo gdje“. Taj prijedlog, kao i prijedlog Željka Glavana da se od Vlade traži da donese zakonski propis kojim će se gradu Rijeci nadoknaditi šteta za onečišćenje zraka nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika. Vijećnicima se obratio i novi direktor INA Maziva d.d. koji je potvrdio da će INA Maziva poštivati sve zakonom propisane vrijednosti onečišćenja te izrazio nadu da će se novac uložen u modernizaciju oprem višestruko vratiti kroz smanjenje onečišćenja.

Pri kraju sjednice usvojena je informacija u svezi Izmjene Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. – 2006. godine radi usklađivanja s Detaljnim planom uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo te rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči.