Gradonačelnik Grada Rijeke,23. travnja 2018. godine donio je Uputu o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Grada Rijeke.

Na temelju članka 6. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14), a u svezi s člankom 47. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), gradonačelnik Grada Rijeke,23. travnja 2018. godine donio je Uputu o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Grada Rijeke.

Temeljem članka 47. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,
136/12 i 15/15) proračunski korisnici i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave odgovorna su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz
svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun i za izvršavanje svih rashoda i
izdataka u skladu s namjenama.
Sukladno članku 6. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj
139/10 i 19/14) tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može
tijekom izvršavanja proračuna obavljati financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog
korištenja proračunskih sredstava kod proračunskih korisnika i krajnjih korisnika.
Naime, navedenim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti je od 2011. godine uvedena
obveza predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao godišnje izjave čelnika
proračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te
čelnika trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba u vlasništvu jedne ili više
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Čelnici Izjavom potvrđuju
zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno
funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom
odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Uz Izjavu o fiskalnoj
odgovornosti prilaže se popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti kroz koji se
traži, među ostalim i odgovor da li se pratilo i kontroliralo namjensko isplaćivanje
donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera do krajnjeg korisnika te korištenje
istih.
Sukladno članku 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj
7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradonačelnik Grada Rijeke odgovoran je
za planiranje i izvršavanje proračuna u cjelini.
Slijedom navedenog, u skladu sa zahtjevima navedenih propisa izrađen je
prijedlog ovih Uputa o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika
transfera iz Proračuna Grada Rijeke, kojom se utvrđuje postupanje u upravnim
tijelima Grada Rijeke. Pod krajnjim korisnicima podrazumijevaju se korisnici
slijedećih transfera sredstava iz Proračuna Grada Rijeke: subvencija, pomoći
inozemnim vladama, pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i
tijelima EU, pomoći unutar općeg proračuna, pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna,pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, tekućih donacija,
kapitalnih donacija i kapitalnih pomoći, kako je propisano u članku 3. predložene
Upute.
Kontrola na licu mjesta predstavlja fizičku kontrolu i provjeru dokumentacije na
licu mjesta. Kontrolom na licu mjesta provjerava se izvršavaju li primatelji
transfera sredstava iz Proračuna Grada Rijeke svoje obveze utvrđene ugovorom ili
drugim aktom kojim se odobrava transfer sredstava.