Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu bio je središnja tema redovitog, 89. kolegija riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela. Proračun iznosi 834,6 milijuna kuna i na razini je izvornog proračuna za 2012. godinu koji je iznosio 835 milijuna kuna.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu
Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu iznosi 834,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2,5% u odnosu na iznos utvrđen rebalansom Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu, te je na razini izvornog proračuna za 2012. godinu koji je iznosio 835 milijuna kuna. Smanjenje je rezultat transakcija vezanih za zamjenu zemljišta sa Kliničkim bolničkim centrom Rijeka i preoblikovanje HNK Rijeka. Naime, rebalansom za 2012. godinu, sukladno Ugovoru o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, planirana je zamjena zemljišta u iznosu od 25,9 milijuna kuna te sudjelovanje Grada u obveznom preoblikovanju HNK “Rijeka” u sportsko dioničko društvo u iznosu od 8 milijuna kuna, što je iskazivanjem na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna povećalo ukupnu visinu rebalansa u odnosu na početni proračun.
Nadalje, u 2013. godini planiraju se manji primici od zaduživanja s obzirom da je u ovoj godini izgrađena i preuzeta u poslovne knjige Grada, II. faza prometnice Rujevica – Marinići. Ukoliko se navedeno izuzme, ukupan proračun u 2013. godini u odnosu na lanjski veći je za 1,5%.

“Značajan dio ovoga proračuna, više od 25 milijuna kuna, izdvaja se za stanogradnju. Sa 20-ak milijuna kuna nastavlja se i izgradnja cesta, a planira se i intenziviranje aktivnosti na izgradnji poduzetničke zone Bodulovo, gdje ćemo uložiti oko 8 milijuna kuna. Sa 5,2 milijuna kuna od spomeničke rente radit će se na uređenju Arheološkog parka u Starom gradu, a toliki iznos će se za tu svrhu osigurati i iz različitih izvora kroz komunalni sustav. Nastavljamo i projekt sanacije deponija Viševac sa 17 milijuna kuna, a naša je obveza izdvajanje i 18 milijuna kuna za radove na izgradnji Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina. Tu je niz manjih iznosa koji se odnose na uređenje škola, vrtića, programe mjesnih odbora,… Unatoč nepovoljnim financijskim prilikama, uspjeli smo zadržati zadovoljavajući standard na koji su naši građani navikli”, kazao je gradonačelnik Obersnel naglašavajući kako nema velikih i spektakularnih objekata i projekata. Gradonačelnik je govorio i o projektima za koje dokumentacija postoji ili će biti gotova tijekom naredne godine, a to su Autobusni kolodvor, dječji vrtić na Pehlinu, revitalizacija zone Benčić, projekti vezani za kompleksnije infrastrukturne zahvate, kao što su tuneli koji bi trebali povezati područje Žabice i Mlake te preseljenje garaže Autotroleja na novu lokaciju. “Svi ti projekti su u pripremi ili su u visokoj fazi gotovosti, a za njih ćemo sredstva osigurati iz različitih fondova Europske unije”, kazao je gradonačelnik Obersnel. Tomu je dodao kako Grad Rijeka trenutačno nema prihode kojima bi sam mogao financirati sve navedeno. U trenutku kada je izvjesno da iz Europske unije možemo dobiti nepovratna sredstva, naglasio je Obersnel, i to čak 60- 80% vrijednosti svakog pojedinog projekta, bilo bi neracionalno ne strpiti se i dobiti sredstva za sve velike kapitalne projekte.

89. gradonačelnikov kolegij 2012.

Govoreći o Prijedlogu Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu gradonačelnik je kazao da ohrabruje činjenica da se nastavlja pozitivan trend i da ipak rastu prihodi od poreza na dohodak. Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 712,4 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 1,9% u odnosu na 2012. godinu. U strukturi prihoda poslovanja najveći dio čine porezni prihodi (52,2%), prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (19,5%), prihodi od imovine (18,6%) te prihodi od pomoći, donacija i ostali prihodi (preostalih 9,7%). Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u 2013. godini u iznosu od 117,7 milijuna kuna, što predstavlja blago smanjenje od 0,7% u odnosu na 2012.g. Od navedenog iznosa 101,6 milijuna kuna otpada na prihode od komunalne naknade, a 16,1 milijuna kuna otpada na komunalni doprinos. Veća procjena prihoda od nefinancijske imovine rezultat je planiranja naknada za ceste koja se planira u iznosu od 5,8 milijuna kuna godišnje budući da će Grad u slijedećoj godini preuzeti od ŽUC-a na upravljanje i održavanje ceste koje su prema izmjenama zakona postale nerazvrstane ceste te prelaze u vlasništvo Grada. Prema Zakonu o cestama održavanje preuzetih cesta financirat će se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (planirani prihod od 5,3 milijuna kuna) i od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (planirani prihod od 0,5 milijuna kuna).
Rashodi poslovanja za 2013. godinu planirani su u iznosu 639,2 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje za 0,3% u odnosu na 2012. godinu, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. Plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskih korisnika u idućoj će godini ostati na razini 2012. godine, a ne planiraju se sredstva za isplatu božićnica i regresa. Materijalni rashodi planiraju se u iznosu 226,4 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 3,1% u odnosu na 2012. godinu. Na to utječe povećanje rashoda za održavanje nerazvrstanih cesta temeljem novog Zakona o cestama. Subvencije se planiraju u iznosu 30,3 milijuna kuna i povećane su za 8,2%, a odnose se na subvencije javnog prijevoza, studentskih karata, Ekoplusa, produženog boravka u privatnim školama te pojedinih programa javnih potreba u kulturi.
Pomoći se planiraju u iznosu 4,2 milijuna kuna u 2013. godini, što predstavlja povećanje od 1,3 milijuna kuna ili 47% u odnosu na 2012., a odnose se na stipendiranje vukovarskih studenata, gradnju pješačkog mosta u Vukovaru, Zakladu Sveučilišta u Rijeci, pomoći u sklopu socijalnog i zdravstvenog programa, rad sportske ambulante, nabavu kardiološke medicinske opreme za Thalassotherapiu Opatija. Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu 37,5 milijuna kuna u 2013. godini, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2012. godinu za 4,7%, a odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke. Pored toga, ovi rashodi odnose se i na stipendije učenicima i studentima, informatičko obrazovanje umirovljenika, građana s posebnim potrebama i branitelja, novčane donacije za novorođenčad i mnoge druge aktivnosti.

89. gradonačelnikov kolegij 2012.

Pročelnica Odjela gradske uprave za financije Jasna Liker iznijela je i projekcije gradskog proračuna za 2014. i 2015. godinu. Projekcija proračuna za 2014. godinu projicirana je u iznosu od 744.500.000 kuna, a za 2015. godinu u iznosu od 731.800.000 kuna. Gradonačelnik je kazao da su projekcije izrađene na temelju saznanja što će se događati iduće dvije do tri godine, ali se ne mogu predvidjeti i izmjene pojedinih zakona koji će utjecati na visinu proračuna, kao i sredstva koja će grad za određene projekta dobiti od Europske unije. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu proslijeđen je Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi
Govoreći o Prijedlogu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu koje zahtijevaju 6,675 milijuna kuna, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar kazao je da su one za 13% veće od ove godine. “Uspjeli smo smanjiti cijenu koštanja naših ustanova, jer nije bilo novog zapošljavanja, a i pregovore sa sindikatima uspješno smo obavili. Već smo najavili da Art kino Croatia postaje javna ustanova, pa će Odjel za kulturu Grada Rijeke imati četvoro zaposlenih manje, a i inače nastojimo smanjiti broj zaposlenih u kulturi. Nije dobro što sve naše ustanove moraju proći proceduru javnih potreba, na što ih obvezuju zakonski propisi, a i krajnje je vrijeme za razdvajanje načina programiranja ustanova od nezavisnih”, rekao je Šarar. Ujedno je naglasio da je Gradska knjižnica Rijeka ponovno ponovno ostvarila višak prihoda, a dobre rezultate bilježi i Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, koji je osigurao sredstva putem natječaja Europske unije. Uvedena je i nova stavka “preuzete obveze iz tekuće godine” za programe koji se isplaćuju nakon Nove godine, a ostvareni su u prethodnoj.

O Prijedlogu programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu izvijestila je tajnica Riječkog sportskog saveza Verica Mance govoreći kako je Prijedlog usvojen prošloga tjedna na Skupštini RSS-a. Proračun javnih potreba u sportu za iduću godinu raste, a taj rast zapravo predstavlja dug iz prošlih godina usmjeren na financiranje klubova. Svi programi su smanjeni, kazala je Mance, a nastojalo se zadržati temeljne programe. Gradonačelnik je tomu dodao da je RSS prihvatio okvire zadane gradskim proračunom.

89. gradonačelnikov kolegij 2012.

Pročelnik Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu Veljko Karabaić izvijestio je o Prijedlogu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu. Njime su utvrđene aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama. Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u aktivnostima kao što su redovne djelatnosti strukovnih udruga, redovno osposobljavanje građana, širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana, udruženja stručnih osoba, Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke “Zajednica tehničke kulture Rijeka”, djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, nagrade i priznanja za tehnička postignuća, utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata, organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi, stručno osposobljavanje i usavršavanje građana te izdavačko nakladnički programi.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Iz Plana razvojnih programa Odjela u prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, kazala je pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević govoreći o Prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, uključene su investicije iz šest programa. To su izgradnja cesta i javnih površina, izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja, gradska groblja, izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima te uređenje objekata tržne djelatnosti. U razvojnim zahvatima s komunalnim društvima iznosi po investicijama predstavljaju dio ulaganja iz cijene komunalne usluge koji se odnosi samo na Grad Rijeku, preostali dio ulaganja nalazi se u proračunima ostalih jedinica lokalne samouprave suvlasnika društva ili predstavljaju sredstva koje ulaže komunalno društvo. Ukupna sredstva koja se planiraju uložiti za realizaciju Programa za 2013. godinu iznose 61.446.500,00 kn i identična su planiranim sredstvima predloženim prijedlogom Proračuna za 2013. godinu i Planom razvojnih programa za 2013. godinu. Pročelnica Miličević kazala je da Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture i Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini zajedno teže 350 milijuna kuna. Najveće izdvajanje od 36,5 milijuna kuna odnosi se na gospodarenje otpadom, jer je nužno nabaviti opremu za primarnu selekciju otpada i završetak sanacije Viševca. “Za 223% povećana je stavka osnovnog opremanja, u što se ubraja uređenje Arheološkog parka, početak uređenja parka Pomerio, Koblerovog trga,… Samo plan izgradnje komunalnih građevina zahtijeva sredstva od 186,5 milijuna kuna.

89. gradonačelnikov kolegij 2012.

Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
Na kolegiju je utvrđen i Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu. Pročelnik Šarar kazao je da su sredstva za iduću godinu sa 10 milijuna kuna smanjena na 9 milijuna, a namijenjena su za tri ključna programa. To su Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke, Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i za Kapitalna ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke. To se pak odnosi na prenamjenu i revitalizaciju ex bloka Rikard Benčić. U 2013. godini započet će pripremni radovi i izrada projektne dokumentacije za etapnu sanaciju, obnovu, adaptaciju odnosno rekonstrukciju objekata unutar kompleksa bivše Tvornice Rikard Benčić, za što se planira iznos od 1,.4 milijuna kuna. Također, planira se i završetak četvrte faze restauratorsko-konzervatorskih radova u Upravnoj zgradi bivše Šećerane, za što je predviđeno 800.000 kuna. Govoreći o Riječkom principiju u Starom gradu, Šarar je kazao da slijedi izvođenje radova na prezentaciji arheološkog lokaliteta i uređenju Trga te izrada projektne dokumentacije za što treba osigurati 1,881 milijuna kuna.

Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke i financiranje vijeća nacionalnih manjina
Vesna Labudović- Maržić izvijestila je o Prijedlogu odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2013. godinu. U tu svrhu planirana su sredstva od 1,185 milijuna kuna za deset političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Rijeke koje broji 35 članova. Financiranje tih stranaka vršit će se do ožujka ili travnja ove godine kada slijedi raspuštanje ovoga saziva Gradskog vijeća i raspisivanje lokalnih izbora.

Među ostalim, utvrđen je i Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2013. godini. Labudović- Maržić podsjetila je kako je Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina utvrđena obveza jedinica samouprave da osiguraju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe. Grad Rijeka u tu svrhu za iduću godinu planira sredstva u iznosu od 883.500 kuna.

Antirecesijske mjere pomoći gospodarstvu
S obzirom na činjenicu da se niti u 2013. godini ne očekuje značajnije poboljšanje gospodarske situacije uopće, Grad Rijeka i u idućoj godini poslovnim subjektima koji obavljaju proizvodne djelatnosti i djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane umanjit će mjesečno davanje po osnovi komunalne naknade. Pročelnica Miličević pojasnila je da to znači da i nadalje u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ostaje na snazi umanjenje koeficijenta namjene za navedene djelatnosti za 5%. Naime, gradska uprava Rijeke još je 2009. godine smanjila komunalnu naknadu za 10%, što je dio antirecesijskih mjera kojima se nastojalo pomoći poduzetnicima.

Digitalizacija Art-kina Croatia i pretvaranje Kina u javnu ustanovu
Na dnevnom redu našla se i Informacija o dobivenoj potpori za digitalizaciju Art-kina Croatia od Europske Unije, Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za korištenje neplaniranih a uplaćenih namjenskih prihoda – potpora Art-kinu Croatia od Europa Cinemas te Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Art-kino o čemu će raspravljati i Gradsko vijeće Grada Rijeke. “Izuzetno sam zadovoljan aktivnostima Art kina i uspješnim programima koje provodi, a koji su prepoznati i na nacionalnoj razini. Upravo to bio je poticaj da prelomimo dugotrajna razmišljanja i odlučimo se za osnivanje javne ustanove Art- kino Croatia. To će sigurno doprinijeti tomu da će njihov rad biti još bolji i kreativniji, a time ćemo omogućiti prikupljanje izvanproračunskih sredstava za tu ustanovu”, kazao je Obersnel čestitajući djelatnicima Art kina na svim dosadašnjim postignućima.
Utvrđen je i Prijedlog dopune srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine te Prijedlog plana davanja koncesija na području Grada Rijeke za 2013. godinu. Tako će u koncesiju ići Plaža Ploče i to na pet godina, uz godišnju naknadu od 128.000 kuna te brod Galeb.