Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 09. prosinca 2019. godine Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine u 2020. godini. Zaključak stupa na snagu dana 1. siječnja 2020. godine.

Na temelju članka 54. Odluke o najmu stanova („SN PGŽ“ broj 12/11, 15/11, 54/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („SN PGŽ“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „SN Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. prosinca 2019. godine, donio je Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine.

Visina slobodno ugovorene najamnine, utvrđuje se za metar četvorni stana odnosno stambenog prostora:

  • za stan – 13,79 kn/m²,
  • za stambeni prostor – 6,05 kn/m²,
  • za stan II. kategorije – 8,06 kn/m².

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine „SN Grada Rijeke“ broj 16/18).

Ovaj Zaključak stupa na snagu dana 1. siječnja 2020. godine.

Skip to content