Utvrđeni su iznosi prava u 2020. godini koja se mogu ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke te riječke populacijske politike.

Početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke. Kako je istaknula pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, visine iznosa socijalnih prava u 2020. godini na razini su prošle godine.

Kako je na kolegiju naglasio riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, već za iduću sjednicu Gradskog vijeća bit će pripremljen prijedlog izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi, koji će sadržavati korekcije gradskih cenzusa te povećanje cenzusa za dobivanje novčane pomoći za umirovljenike s 1.400 na 1.700 kuna.
„Podizanjem cenzusa broj korisnika riječkog Socijalnog programa ostat će na otprilike istoj razini. Naime, u međuvremenu su rasle plaće i mirovine i velik je broj korisnika ostao iznad granice postojećih cenzusa, koji su uvjet za ostvarivanje socijalnih prava, iako se i dalje radi o skromnim prihodima koji onemogućavaju normalan život“, pojasnio je gradonačelnik Obersnel.

Novčane potpore za novorođenčad – 1.500 kuna za prvo, 2.000 kuna za drugo te 3.000 kuna za treće dijete

Kao i proteklih godina, roditelj kojima ima prebivalište na području Rijeke dobit će se jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete u visini od 1.500 kuna, za drugo dijete u visini od 2.000 kuna te za treće i svako slijedeće dijete u visini od 3.000 kuna. Navedeno pravo ostvaruju i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke, kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke. Kako je pojasnila pročelnica Mušković, u odnosu na proteklu godinu rok u kojem roditelji novorođenog djeteta mogu podnijeti zahtjev za dobivanjem potpore produžen je sa šest mjeseci na godinu dana od rođenja djeteta. U 2019. godini ovu potporu ostvarilo je 788 korisnika.

Roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, poseban uvjet ili uvjet jednoroditeljstva imaju, pored prava za opremu novorođenog djeteta, i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 2.000 kuna. Procjenjuje se kako će ovo pravo ostvariti oko 60 korisnika, za što je u proračunu osigurano 120 tisuća kuna.

Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu i u 2020. godini moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima. U 2019. godini ovu je pomoć koristilo 420 roditelja, dok je 100% oslobođenje od troškova smještaja djece u vrtić koristilo dodatnih 453 korisnika.

Redoviti učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni (primaju zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć ili njegu ili osobnu invalidninu) ili posebni uvjet (dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna. Za isplatu novčane pomoći, koju je u 2019. godini koristilo 79 učenika i studenata, u proračunu je osigurano 100 tisuća kuna.

Na gradonačelnikovom kolegiju o iznosima pomoći kroz riječki Socijalni program u 2020. godini

Na gradonačelnikovom kolegiju o iznosima pomoći kroz riječki Socijalni program u 2020. godini

Pomoći podstanarima kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva

Određeni su i iznosi pomoći za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine, kojima se pruža podrška podstanarima kao jednoj od socijalno najugroženijih kategorija građana. Tako zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000 kuna mjesečno ako ispunjavaju socijalni uvjet, zadovoljavaju gradski cenzus ili uvjet jednoroditeljstva. U 2019. godini ovu je pomoć koristilo 398 korisnika.

Utvrđeni su iznosi i za podstanare u stanu u vlasništvu privatne osobe. Tako oni korisnici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć čija visina ovisi o broju članova kućanstva – samci, imaju pravo na mjesečnu pomoć od 500 kuna, dvočlano i tročlano kućanstvo od 750 kuna, četveročlano kućanstvo od 800 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500 kuna. Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, naknade do zaposlenja, korisnici koji zadovoljavaju gradski cenzus te oni koji ostvaruju pravo na socijalnu uslugu rane intervencije mogu ostvariti pomoć u visini od 500,00 kuna mjesečno ako su samci, odnosno 750,00 kuna mjesečno u višečlanom kućanstvu, što je i iznos na koji imaju pravo korisnici koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva. Ovu je pomoć u 2019. godini koristilo 666 samaca i obitelji.

Zaštićeni najmoprimci, podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe, korisnici nužnog smještaja te osobe koje ostvaruju pravo na naknadu troškova komunalnih usluga mogu ostvariti pravo na podmirenje troškova električne energije. Tako samci imaju pravo na mjesečnu pomoć do 150 kuna, dvočlano kućanstvo do 200 kuna, tročlano kućanstvo do 300 kuna, četveročlano kućanstvo do 400 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 50 kuna. Pomoć za podmirenje računa za struju u 2019. godini koristilo je 164 kućanstava.

Jednom godišnje samci koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja u visini od 1.000 kuna. Ovu je pomoć u 2019. godini koristilo 353 samaca.

Besplatan prijevoz i novčane pomoći starijim osobama bez prihoda i umirovljenicima s malim mirovinama

Starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ako prihod njegova kućanstva ne prelazi gradski cenzus. Ovu je pomoć u 2019. godini koristilo 104 starijih osoba. Druga vrsta pomoći namijenjena je umirovljenicima čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna. Tako umirovljenici koji imaju mirovinu nižu od tisuću kuna ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine i iznosa od 1.200 kuna, dok umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.2001 kune do 1.400 kuna imaju pravo na mjesečnu pomoć od 150 kuna. Ovu je pomoć u 2019. godini koristilo 804 umirovljenika s malim mirovinama, odnosno 219 korisnika čija mirovina ne prelazi 1.200 kuna te 585 korisnika s mirovinom u rasponu od 1.2001 kune do 1.400 kuna.

Također, Grad Rijeka već niz godina, za građane starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke. Besplatan prijevoz omogućen je osobama starijim od 65 godina koji su darivatelji krvi, ratni ili civilni invalidi rata, udovice ili roditelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili ispunjavaju uvjet oštećenja organizma. U 2019. godini ove je pomoći koristilo 4.320 Riječana starijih od 65 godina.

Kao i proteklih godina, gradonačelnik je usvojio zaključak prema kojem se u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može na teret Grada smjestiti i liječiti psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili zadovoljava gradski cenzus. Samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici u visini od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda Korisnika u visini od 20% mjesečnog prihoda. Grad Rijeka je u 2019. godini sudjelovao u podmirenju troškova smještaja u bolnicu za 39 korisnika.

Sutra se objavljuje godišnji natječaj za odabir projekata i programa iz zdravstva i socijalne skrbi koji će se financirati iz proračuna

Sutra se objavljuje godišnji natječaj za odabir projekata i programa iz zdravstva i socijalne skrbi koji će se financirati iz proračuna

3,68 milijuna kuna za projekte i programe iz zdravstava i socijalne skrbi putem natječaja

U srijedu, 15. siječnja Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavit će Javni natječaj za odabir projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2020. godini. Za financiranje te vrste projekata i programa osigurano je 3,68 milijuna kuna. Pri tome će najniži iznos sredstava za pojedinačni ugovor iznositi 5.000,00 kuna, a najviši iznos sredstava za pojedinačni ugovor 600.000,00 kuna.

Javnim natječajem podupiru se projekti i programi iz područja socijalnog i humanitarnog djelovanja; pružanja socijalnih usluga; prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži; prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata; zaštite zdravlja; zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih te zaštite životinja.

Podrška Grada Rijeke organizaciji Riječkog karnevala 2020. koji se odvija u znaku EPK

Grad Rijeka će Riječkom karnevalu 2020. pružiti logističku pomoć te dodijeliti 200 tisuća kuna, koje će se koristiti za organizaciju Dječje i Međunarodne karnevalske povorke te Izbora Kraljice Riječkog karnevala i primopredaje ključa grada. Ukupni prihodi Riječkog karnevala 2020. planirani su u iznosu od 2.340.000,00 kn, a pored sudjelovanja Grada Rijeke, Turističke zajednice grada Rijeke i komercijalnih prihoda (pokrovitelji i donatori, prodaja ulaznica i najma štandova), kao i prethodnih godina očekuje se sufinanciranje od strane Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice. Ovogodišnje, 37. izdanje Riječkog karnevala, ima poseban značaj jer se odvija u godini Europske prijestolnice kulture i dio karnevalskih aktivnosti direktno je vezan uz EPK.

Nastavak financiranja rada romskog pomagača u OŠ Škurinje Rijeka i defektologa u OŠ Pećine

Grad Rijeka će nastaviti s financiranjem romskog pomagača u Osnovnoj školi Škurinje, koji pomaže učenicima i roditeljima, te defektologa u Osnovnoj školi Pećine, u kojoj se provodi stručna pomoć za učenike oštećena vida. OŠ Škurinje odobreno je zapošljavanje romskog pomagača na puno radno vrijeme u drugom polugodištu tekuće školske godine, za što će se iz proračuna izdvojiti 42.620,00 kuna, dok je OŠ Pećine odobreno zapošljavanje defektologa na pola radnog vremena u drugom polugodištu, za što će se iz proračuna izdvojiti 64.000,00 kuna.

Rijeka jedanaestu godinu stipendira vukovarske studente

Grad Rijeka od 2010. godine sudjeluje u Akciji „Solidarnost za Vukovar“ na način da osigurava financijska sredstva za stipendiranje deset studenta s prebivalištem na području grada Vukovara. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo u gradskom proračunu za 2020. godinu osigurat će 80.000 kuna za stipendiranje, a svaki vukovarski student kroz deset mjeseci primat će po 800 kuna.

Grad Rijeka će organizacijski i financijski podržati manifestaciju Rijeka psihologije, koja će se održati od 17. do 23. veljače.

Skip to content