Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje da dana 13. studenoga 2017. godine započinje, a 12. prosinca 2017. godine završava javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo.

UPU dijela područja Krnjevo - Javna rasprava

UPU dijela područja Krnjevo – Javna rasprava

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) te Zaključka gradonačelnika Grada Rijeke (Klasa: 023-01/17-04/84-9; Urbroj: 2170/01-15-00-17-55 od 2. studenog 2017.), u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje grada Rijeke objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  DIJELA PODRUČJA KRNJEVO U RIJECI


Javna rasprava
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo održat će se od 13. studenoga do 12. prosinca 2017. godine.

 Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe  osiguran  je javni   uvid  u izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki dan, osim subote i nedjelje, od 09,00 do 16,00 sati te na web stranici www.rijeka.hr.

Stručna rasprava s predstavnicima državnih upravnih tijela, upravnih tijela Županije i Grada te pravnih osoba s javnim ovlastima bit će upriličena  23. studenog 2017. godine u  u 10,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, u izložbenoj sali u prizemlju.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana s obrazloženjem Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo, koje će se održati u

u Mjesnom odboru Sv. Nikola, Zametska 6, u četvrtak, 23. studenoga  2017. godine u 18,00 sati.

Odjel će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo unutar uredovnog vremena: utorkom od 12,00 do 16,00 sati i četvrtkom od 8,00 do 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

  • upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi  Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo;
  • u pismenom obliku, putem urudžbenog zapisnika, predati Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3, prizemlje – šalter 1.
  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Tekstualni dio:


Grafički dio – Kartografski prikazi:

1. Korištenje i namjena površina M 1:1000

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
2.1. Prometna i ulična mreža M 1:1000
2.2.a. Prometna i ulična mreža – uzdužni presjeci M 1:200/200, 1:2000/200_presjeci
2.2.b. Prometna i ulična mreža – poprečni presjeci M 1:200
2.3. Komunalna infrastrukturna mreža – elektroničke komunikacije M 1:1000
2.4. Komunalna infrastrukturna mreža ‐ elektroopskrba M 1:1000
2.5. Komunalna infrastrukturna mreža ‐ vodoopskrba M 1:1000
2.6. Komunalna infrastrukturna mreža ‐ odvodnja M 1:1000
2.7. Komunalna infrastrukturna mreža ‐ plinoopskrba M 1:1000

3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina ‐ zaštita i spašavanje i mjere posebne zaštite M 1:1000

4. Način i uvjeti gradnje M 1:1000