Gradsko vijeće prihvatilo je odluku o raspoređivanju decentraliziranih državnih sredstava za financiranje osnovnog školstva u 2024. godini.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom i uredbom o minimalnim financijskim standardima utvrđuje minimalan iznos sredstava koja je potrebno osigurati za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije.

Temeljem kriterija i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava, Gradu Rijeci je u 2024. godinu raspoređeno 2.525.111,00 eura, što je za 62.951,00 eura ili 2,56% više u odnosu na plan za prethodnu godinu.

Odlukom Gradskog vijeća, donesenoj na 26. sjednici Gradskog vijeća, Grad Rijeka preraspodjeljuje sredstva po krajnjim korisnicima i namjenama u skladu s objektivnim potrebama osnovnog školstva. Tako je 1.986.311,00 eura namijenjeno za materijalne i financijske rashode, 516.800,00 eura za tekuće i investicijsko održavanje, a 22.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U okviru Odluke Grada financira se 25 osnovnoškolskih ustanova Grada Rijeke, a važno je napomenuti da se, kao i svih godina do sada, u okviru Centra za odgoj i obrazovanje financira ostvarivanje srednjoškolskih programa, zatim Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples pri Osnovnoj školi Vežica, Područna škola koja djeluje pri KBC-u Rijeka, lokalitet Kantrida u okviru Osnovne škole Kantrida, kao i druge područne škole matičnih gradskih osnovnih škola.

Osiguravanje sredstava potrebnih za redovno poslovanje škola

Što se tiče materijalnih rashoda, svakoj će se osnovnoj školi doznačiti sredstva uvećana za 10,75 % u odnosu na prethodnu godinu.

Naime, svakoj osnovnoj školi sredstva se bilanciraju temeljem prosječnog ostvarenja svih materijalnih i financijskih rashoda financiranih na teret decentraliziranih prihoda u posljednjih pet godina, uvećanih za 10,75%, uz izuzetak Osnovne škole Nikola Tesla kojoj je bilancirano 6.478,00 eura dodatnih sredstava. Naime, Osnovnoj školi Nikola Tesla je od studenog 2023. godine znatno je uvećana obveza plaćanja komunalne naknade.

Ovom raspodjelom osiguravaju se sredstva potrebna za podmirenje rashoda kojima će osnovne škole zadovoljiti svoje potrebe redovnog poslovanja u okviru minimalnog financijskog standarda koji je utvrđen Odlukom Vlade.

Kao i prethodnih godina, uz decentralizirana sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu osiguravaju i sredstva za premije osiguranja i štete na imovini te osiguranja škola od opće odgovornosti (uključuje i osiguranje od odgovornosti prema učenicima i zaposlenicima).

Iz decentraliziranih sredstava osigurava se i 36.040,00 eura za otplatu kredita za proteklih godina provedenu energetsku obnovu školskih zgrada.

U okviru Upravnog odjela za gradsku imovinu u 2024. godini za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola planiran je ukupan iznos od 538.800,00 eura.

Za održavanje objekata osnovnih škola predviđa se 516.800,00 eura. Tekuće i investicijsko održavanje uključuje sredstva za tekuće održavanje građevina te za hitne intervencije, tekuće popravke i otklanjanje nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenih pravnih osoba i drugih nadležnih tijela. Ova vrsta održavanja sastavni je dio Plana održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2024. godinu, koji je donio gradonačelnik Rijeke.

U Planu za 2024. godinu za ulaganja u objekte osnovnih škola planiran je iznos od 22.000,00 eura. Navedena sredstva planiraju se utrošiti na sanaciju školske sportske dvorane u OŠ Pehlin.

Zbog povećane potrebe osiguravanja sredstava za materijalne i financijske rashode ne predlaže se nabava proizvedene dugotrajne imovine osnovnih škola, već će se njihove hitne potrebe za nabavom opreme zadovoljiti iz drugih proračunskih izvora financiranja.