Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, sistematiziranoj u Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Cilj dodjele nepovratnih potpora

Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima za troškove uvođenja digitalnih alata u poslovanje, a sve sa ciljem unaprjeđenja odlučivanja, upravljanja, odnosno poboljšanja poslovnih procesa.

Osigurana sredstva u gradskom proračunu i visina potpore

Za realizaciju Javnog poziva u proračunu Grada Rijeke u 2024. godini osigurano je 120.000,00 eura.
Potpore se odobravaju u visini od 50% prihvatljivih troškova, a u iznosu od najmanje 300,00 eura do najviše 2.700,00 eura.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke,

Način na koji se podnose prijave

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac), gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava.

Bodovanje i mogućnosti u prijavi

U postupku provođenja Javnog poziva, sve pristigle prijave boduju se na temelju kvalitativnih kriterija utvrđenih u Javnom pozivu, a na temelju čega će se definirati rang lista prijavitelja, odnosno utvrditi korisnici subvencija

Rokovi prijava

Prijave na Javni poziv zaprimaju od 27. svibnja 2024. godine u 08,00 sati do 14. lipnja 2024. godine do 16,00 sati.

Posebne napomene

Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti isti ili veći od 130,00 eura bez PDV-a.

U slučaju nepotpune ili nejasne prijavne dokumentacije, Odjel će u postupku administrativne provjere prijava iste odbaciti, odnosno neće biti moguća naknadna dopuna dokumentacije.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na tel:   209-214, 209-592 i 209-588 ili putem e-maila: dario.dobrilovic@rijeka.hr, verica.sabo@rijeka.hr i lorena.sasa@rijeka.hr