Prvim rebalansom proračun za 2011. smanjen je za 4,5% odnosno 44,1 milijun kuna te sada iznosi 935,4 milijuna kuna. Na smanjenje su najviše utjecali nepovoljna gospodarska kretanja u 2011. godini te pogrešna Vladina porezna politika.

Prvi rebalans proračuna Grada Rijeke

Na početku sjednice Gradsko vijeće prihvatilo je ostavke vijećnika Denisa Pešuta (Lista za Rijeku) kojeg je zamijenio Predrag Blečić, Dinka Tamaruta (SDP) kojeg je zamijenila Irena Vukosavljević i Srđana Srdoča (IDS) kojeg je zamijenio Ismet Mešanović. Također vijećniku Nikoli Ivanišu koji je prešao u skupštinu PGŽ mandat je stavljen u mirovanje jer ta stranka nije odredila zamjenu.

Obrazlažući okruženje u kojem se donosi rebalans gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio da sa žaljenjem konstatira kako se negativni trend pada gospodarskog rasta nastavlja, dok deficit države iznosi 5,5 mrld. kuna, a prihod od poreza na razini države manji je za čak 11,7%. U odnosu na očekivanu stopu rasta BDP-a planiranu prema projekciji Vlade RH, Proračun Grada Rijeke bilježi negativnu razliku od 2,4% u odnosu na planirano.
Obersnel je pojasnio da se zbog pada prihoda u protekle dvije godine nastoje smanjivati i rashodi, napravljene su značajne uštede, smanjenje plaće korisnika proračuna te javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi. Grad Rijeka se kroz protekle tri godine samoinicijativno odrekao 50 milijuna prihoda uvođenjem antirecesijskih mjera, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Porezni prihodi, unatoč činjenici da je došlo do njihova znatnog smanjenja, ostaju na planiranoj razini zbog povećanja prireza na dohodak, kojim se donekle smanjila šteta nastala pogrešnom Vladinom poreznom politikom. Najveće smanjenje u proračunu odnosi se na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja zbog smanjenog interesa za kupovinu nekretnina, kao i planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja , u prvom redu zbog činjenice da će izgradnja 2. i 3. faze prometnice Rujevica – Marinići završiti u prvom kvartalu 2012. godine, kada će u imovinu grada prijeći prometnica koja se gradi sredstvima korporativnih obveznica.

Standard građana neće se bitno mijenjati jer je socijalni program ostao na istoj razini, odnosno neznatno je i povećan, kao i dio koji se odnosi na sufinanciranje dječjeg vrtića, dok se neznatno smanjenje bilježi u programima javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.
S obzirom na činjenicu da grad nastavlja investicijske projekte, Obersnel je kazao da na taj način Grad koliko je to u njegovoj moći utječe na zaposlenost poduzetnika i ublažavanje posljedica gospodarske krize.

Ismet Mesanovic

Ismet Mesanovic

Vijećnici su u istom paketu prihvatili i smanjenje programa javnih potreba u sportu za 699 tisuća kuna, programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 63,7 tisuća kuna, kao i povećanje programa javnih potreba u kulturi s 9 na 9,37 milijuna kuna. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđeni iznos povećanje je na 55,1 ili za 9,3 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na sanaciju Viševca i izgradnju CZGO Marišćina.

Govoreći o tome kako neće prihvatiti rebalans, Tomislava Zečević Pedić u ime kluba HDZ-a je ustvrdila da se dogodilo ono što su i očekivali, pa je proračun koji je prije nekoliko godina iznosio preko milijardu kuna sada spao na 935 milijuna, dok je prema njenim riječima, stvarni iznos proračuna kojim se može raspolagati samo pola tog iznosa. “Taoci smo preskupih objekata koje smo platili više nego što je trebalo i pitanje je s čime će Grad Rijeka plaćati razvoj grada u narednim godinama i kako će se zaustaviti odlazak mladih iz Rijeke”, kazala je Zečević Pedić, naglasivši da je zanimljivo kako se za brod Galeb uvijek nađe sredstava.

Dinko Beaković je u ime kluba PGS-a oštro napao gradonačelnika tvrdeći da gradom upravlja kako on hoće, dok se prema vijećnicima oporbe ponaša kao da su retardirani, ne dopuštajući njihovo nikakvo učešće u upravljanju gradom. “To za mene nije demokracija, poštujemo većinu, ali želimo učešće u vođenju grada jer ga jedino tako možemo izvući iz sadašnje krize”, kazao je Beaković, postavivši ujedno pitanje zašto koalicija Moja Rijeka nije nikad Obersnelu uputila niti jednu kritičku riječ.
U ime Liste za Rijeku vijećnik Danko Švorinić je kazao da je rebalans nastavak politike koja nije našla odgovor na pitanja koja se pred nju postavljaju i predstavlja debakl koalicije koja vodi grad. “Nude se isključivo jalova opravdanja i potpuno promašena razvojna politika”, a ulaganje u brod Galeb je nazvao ideološkom igračkom koja se plaća sredstvima proračuna, dok se za povrat dvoglavog orla na Gradski toranj ne može naći sredstava. Predrag Blečić iz iste stranke je kazao da je prijedlogu rebalansa trebala prethoditi racionalizacija gradske uprave koja je po njemu, prevelika i neefikasna, dok se Josip Rupčić iz HDZ-a posebice dotaknuo smanjena sredstava za programe Odjela za poduzetništvo postavljajući pitanje opravdanosti njegova postojanja.

Danko Svorinic i Predrag Blecic

Danko Švorinić i Predrag Blečić

Odgovarajući na brojne napade vijećnika oporbe gradonačelnik Obersnel je naglasio da su u istoj situaciji i drugi gradovi te da sve jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj snose posljedice loše politike koju provodi Vlada RH. “Osnove za donošenje proračuna su Smjernice koje je donijela ta ista Vlada, pa je logično da se pri obrazloženju smanjena proračuna moraju osvrnuti na okruženje u kojem se donosi rebalans proračuna”. Obersnel je pitao zašto vijećnici HDZ-a koji su sada zabrinuti za proračun Grada rijeke nisu bili zabrinuti kada su se donosile izmjene zakona o porezu na dohodak, povećanju stope PDV-a i sl. Grad Rijeka svoje prihode troši na gradnju kapitalnih projekata koji su trajna investicija, dok se HDZ-ova Vlada neprekidno zadužuje i to isključivo za plaće i mirovine, odnosno za likvidna sredstva, a ne za trajnu imovinu i ne brine od kuda i kako će se to vratiti. Ne treba biti zabrinut za razvoje projekte jer se ovog trenutka 50 milijuna kuna iz proračuna i 30 milijuna sredstava KD VIK-a izdvaja za izgradnju kanalizacijskog sustava Grobinštine, 20 mil kuna za nastavak plinifikacije, 54 milijuna za sanaciju Viševca i 15 mil. kuna za početnu fazu izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina, a te će novce u konačnici dobiti poduzetnici, kazao je Obersnel. Zaposlenici gradske uprave troše manje od 10% proračnua, a što se tiče ostalih troškova za plaće, oni su namijenjeni uslugama za građane. “Ne plaćamo valjda odgajateljice u vrtićima da bi dobivale plaću, već da bi brinule o djeci tih istih građana”, rekao je Obersnel.
Obersnel se osvrnuo i na tvrdnje da je SPP kriv za deindustrijalizaciju Rijeke i propast velikih riječkih tvrtki naglasivši da su svima upravljali članovi HDZ-a koji su ujedno i sjedili u njihovim nadzornim odborima. Ostali smo i bez gospodarske zone na Kukuljanovu u koju su sve tvrtke uložile svoj novac jer se još 70-tih godina planiralo tamo preseliti proizvodnju. Što se tiče podatka o nestanku 15,000 stanovnika u odnosu na popis stanovništva prije 10 godina, prozivanje tim podatkom nazvao je neutemeljenim jer nisu objavljene druge relevantne informacije koje bi pojašnjavale smanjene broja stanovnika. Rijeka je i dalje zahvaljujući HDZ-ovom krojenju granica grad s najgušće naseljeni grad po km², usprkos svemu, kazao je Obersnel.

Obersnel je ujedno odgovorio vijećnicima HDZ-a da nema namjeru zahvaljivati Vladi RH za ulaganja u infrastrukturu luke i i sveučilišnog kampusa jer je to njena obaveza. “Uostalom Rijeka je treći grad u državi, a PGŽ treća županija po prihodu, što znači ujedno i treća po davanjima državi kroz poreze i PDv pa je logično da se barem dio tih sredstava vrati natrag”, kazao gradonačelnik. Prvi rebalans proračuna Grada Rijeke prihvaćen je s 22 glasa za i 9 protiv.

Kompleks Zapadna Žabica

Vijećnici koalicije kao i oporbe prihvatili su informaciju o provedenom postupku ocjene i opravdanosti primjene modela javno-privatnog partnerstva pred Agencijom za javno-privatno partnerstvo za projekt Kompleks Zapadna Žabica te donijeli odluku o prihvaćanju aktivnosti druge faze procedure za provedbu projekta Kompleks Zapadna Žabica po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva
Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, Agencija je prihvatila da se Kompleks Zapadna Žabica gradi po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva. Slijedi priprema tendera za natječaj za odabir partnera u čijoj će izradi sudjelovati konzultant, kako nalaže zakon, a na koji svoju suglasnost također treba dati Agencija, nakon čega se natječaj objavljuje i bira partner. Konačnu odluku dat će Gradsko vijeće uz suglasnost Agencije i ministarstva financija.

Poslovanje Komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke

Gradsko vijeće prihvatilo je izvješća o poslovanju komunalnih društava Autotrolej, Čistoća i Kozala te trgovačkih društava Energo, Vodovod i kanalizacija, Rijeka promet i Rijeka sport u 2010. godini Sva su društva osim Energa te Vodovoda i kanalizacije ostvarila dobit u poslovanju. Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel sva društva uglavnom su obavila svoje zadaće i pružile previđeni standard usluga. Gubitak KD VIK-a je dijelom izazvan gubitkom velikog potrošača – INE dok je gubitak Energa uzrokovan dijelom jer se cijena toplinske energije nije korigirala od 2001.g. unatoč višestrukom povećanju cijena energenata Hrvatska energetska regulatorna agencija zabranila povećanje cijena toplinske energije, tako da se od 2006. godine cijena usluge nije promijenila, dok je cijena energenata u istom razdoblju porasla za 50%. Energo je podnio sudu zahtjev za naknadu štete, kazao je gradonačelnik. Revizorske kuće dale su pozitivno mišljenje na izvješće o poslovanju svih društava.