Gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo Izvješćima o poslovanju gradskih komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu. Samo je TD Energo poslovalo s gubitkom, a ukupna imovina svih društava znatno je povećana, dok je u razne komunalne zahvate investirano preko 150 milijuna kuna.

Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu

„S obzirom na utjecaj koji gradska komunalna i trgovačka društva imaju na komunalni standard građana, možemo biti zadovoljni rezultatima poslovanja u 2014.g. Izuzetak je dakako TD Energo, ali tu bez drugačijih zakonskih rješenja koja se odnose na distribuciju toplinske energije, ne možemo očekivati poboljšanja“ kazao je gradonačelnik Obersnel te dodao kako su usprkos otežanim uvjetima poslovanja, cijene komunalnih usluga, osim cijene Energa, u Rijeci na razini prosjeka u RH, a u nekim segmentima i niže.
Ukupna vrijednost imovine svih komunalnih i trgovačkih društava iznosi 2,7 milijardi kuna i gotovo su sva iskazala povećanje vrijednosti imovine. Ostvareno je 600 milijuna kuna ukupnih prihoda i 15o milijuna kuna investicija, s ukupno 1766 zaposlenih kojima je bruto plaća za 2014. godinu u prosjeku iznosila 7.343,00 kuna i ispod je ostvarenog prosjeka u Republici Hrvatskoj. Sva komunalna društva uredno su ispunjavala svoje kreditne obaveze, a svima je i revizija dala pozitivnu ocjenu.

KD Autotrolej, unatoč nepredvidivom tržištu ostvarilo je kontinuitet investicije u nabavku novih vozila i poboljšanje kvalitete postojećih, vodeći pritom brigu o zaštiti okoliša i smanjenju emisije CO2 korištenjem stlačenog prirodnog plina. Prosječna starost vozila iznosi 11,2, godine i znatno je smanjena kontinuirano nabavom novih autobusa.

KD Čistoća je uz investicije na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Viševac i izgradnji kazeta za privremeno odlaganje neopasnog otpada na Marišćini te uređenje reciklažnih dvorišta, zajedno s jedinicama lokalne samouprave i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavilo 1.515 posuda za odvojeno prikupljanje tetra ambalaže, 1.515 posuda za prikupljanje plastike, metala i stakla, 1.515 posuda za prikupljanje papira i kartona, 300 posuda za miješani komunalni otpad, te 300 kompostera za kućnu upotrebu. Nabavljeno je i jedno vozilo na prirodni plin te jedno električno vozilo, a realiziran je i sveobuhvatan program održavanja zelenih površina te sadnja 2.751 m² gredica i 1.890 komada ostalog biljnog materijala.

TD Energo ostvarilo je gubitak u iznosu od 8 milijuna kuna, što je posljedica neadekvatnosti cijene isporuke toplinske energije, o čemu je javnost bila više puta upoznata. TD Energo bilježi i pad prodaje plina za 18% zbog izuzetno tople zime, a zabilježen je i pad proizvodnje toplinske energije, pa je, kako je rekao direktor Kirigin, nakon ugradnje razdjelnika, od nekadašnjih 100.000 MW proizvedeno 55.000 MW toplinske energije. Energo je prethodna dugovanja pokrio zaduživanjem, a uz 500 novih priključaka i oko 2 milijuna kuna utrošenih u širenje distribucijske mreže, realiziran je i projekt izgradnje punionice stlačenog prirodnog plina.

KD Kozala je tijekom 2014. godine ukupno preuzelo 2.708 pokojnika, a obavilo ispraćaj i sahrane za 1.142 pokojnika. Po nalogu Policijske uprave PGŽ, u slučaju nasilne i druge smrti, tijekom 2014. godine preuzelo je 80 pokojnika. Nastavljen je trend korištenja jeftinijih usluga i pojačan pritisak pokapanja na općem polju. Prosječna cijena ukopa iznosila je oko 6.000 kuna bruto. Što se investicija tiče, uz redovno vraćanje kredita za Centralni objekt na Drenovi, znatan iznos sredstava utrošen je na sanaciju ogromne štete koju je prouzročila orkanska bura krajem 2013.g.

KD Vodovod i kanalizacija nastavilo je ulaganja u javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju radi poboljšanja kvalitete i sigurnosti isporuke vodnih usluga, podizanja komunalnog standarda i poboljšanja kvalitete življenja na području Rijeke i riječkog prstena te zaštite okoliša, za što je investirano ukupno 88,1 milijun kuna. U nastavak dogradnje sustava javne odvodnje Rijeka – Grobnik u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, investirano je u 2014. godini gotovo 40,5 milijuna kuna. Gotovo 12,2 milijuna kuna uloženo je u nastavak pripreme studijsko – projektne dokumentacije za projekte razvoja sustava javne odvodnje iz fondova Europske unije na području aglomeracije Rijeka, aglomeracije Kostrena i aglomeracije Kraljevica

TD Rijeka promet u protekloj je godini izdao obveznice vrijedne 140 mil. kuna kojima su refinancirane prethodne obveznice i postignuta povoljnija kamata. Od investicija, uz održavanje prometnica je najveća izgradnja Garaže Zagrad i on-line sustav informacija o popunjenosti javnih parkirališta i garaža kojima upravlja Rijeka promet. Rijeka promet d.d. zaključio je poslovnu 2014. godinu sa 4.866 obilježenih parkirnih mjesta. Paukom je premješteno je 2.607 vozila.

TD Rijeka sport koje upravlja s 13 objekata sporta i jednim objektom tehničke kulture protekle je godine također realiziralo čitav niz investicija, od kojih je najznačajnija postavljanje nove trava na igralištu SRC Belveder kao i klimatizacija sportske dvorane na igralištu. Astronomski centra Rijeka posjetilo je 15 000 posjetitelja.
Gradonačelnik Obersnel je zaključio kako će se odlukama Skupština društava, ostvarena dobit rasporediti za pokriće gubitka prethodnih razdoblja ili za zadržanu dobit. Revizorske tvrtke koje su obavile reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2014.g. dale su na sva izvješća pozitivno mišljenje vezano za istinito i objektivno prikazivanje u svim materijalno značajnim odrednicama financijskog položaja društva. Izvješće će biti upućeno Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

57. gradonačelnikov kolegij 2015.

Pomoć izbjeglicama

Grad Rijeka odazvao se apelu Hrvatskog Crvenog križa za pomoć izuzetno velikom broju migranata i izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja zahvaćenih ratovima, dugotrajnim sukobima i kršenjima ljudskih prava. Iz Proračunske zalihe će na račun Hrvatskog Crvenog križa biti isplaćena donacija u visini 70.000,00 kuna.

Sudjelovanje na javnoj dražbi za prodaju nekretnina TERI-CROTEK d.o.o. u stečaju

Prihvaćen je zaključak o sudjelovanju na javnoj dražbi za prodaju nekretnina TERI-CROTEK d.o.o. u stečaju u kojima će se po izuzetno povoljnoj cijeni riješiti čitav niz potreba za smještaj različitih skladišnih i radioničkih sadržaja gradskih ustanova i komunalnih društava. Predmetne nekretnine imaju izravan pristup iz ulice Milutina Barača, a sastoje se od više objekata –upravne zgrade (hotel), zgrade ex ambulante i nekoliko hala nekadašnje tvornice Torpedo. Grad Rijeka i komunalna društva Vodovod i kanalizacija i Čistoća kao jedini ponuditelji sudjelovali su na javnoj dražbi 10. rujna 2015.g. zajedničkom ponudom na iznos od 16.000.000,00 kn. Između ostalog, na predmetnoj lokaciji prioritetno će se stvoriti uvjeti za preseljenje radioničkih i skladišnih prostora HNK Ivan pl. Zajc koje se trenutno nalaze u prostoru namijenjenom rušenju radi izgradnje novih objekata Kliničkog bolničkog centra Rijeka na Trsatu koja neposredno predstoji, a u kasnijoj fazi tu će se preseliti poduzetničko proizvodni inkubator koji trenutno djeluje u prostorima na Rujevici

Sufinanciranje nastavka programa “Zajedno više možemo“

Na kolegiju je prihvaćena i odluka o nastavku financiranja programa “Zajedno više možemo”. Riječ je o programu primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja namijenjenom učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Nositelj programa je Policijska uprava primorsko-goranska, a neposredni provoditelji su djelatnici Odsjeka za prevenciju PU primorsko-goranske. Program se provodi u suradnji s odjelima gradske uprave za odgoj i školstvo i za zdravstvo i socijalnu skrb. Tijekom protekle školske godine tim je programima bilo je obuhvaćeno 1068 učenika 4. razreda i 993 učenika 5. razreda, 1034 učenika 6. razreda i 536 roditelja učenika 6. razreda, iz 25 osnovnih škola s područja grada Rijeke. Za provedbu programa “Zajedno više možemo” iz proračuna će se izdvojiti 95.720,00 kn.

Nada Gunjaca i Vladimir Benac

Program obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti 16. – 22. rujna 2015. g.

Europski tjedan mobilnosti održava se svake godine od 16. do 22. rujna s ciljem poticanja europskih lokalnih vlasti na uvođenje i promicanje održivog prometa. Vrhunac je tjedna dan bez automobila, tijekom kojeg gradovi sudionici rezerviraju jednu ili više zona u kojoj se taj dan obustavi promet. Ovogodišnju temu predstavlja slogan „Izaberi. Promijeni. Kombiniraj“ kojim se potiče multimodalnost odnosno promišljanje o dostupnim mogućnostima prijevoza unutar urbanog prostora i odabir odgovarajućeg načina prijevoza prilikom putovanja. U Rijeci će se ovogodišnji Tjedan aktivnosti provesti kao tjedan edukacije, odnosno informiranja o sustavu koji bi kroz dogledno vrijeme trebao zaživjeti. Također, provest će se i akcija sadnje drvoreda duž trase nove ceste (D-403) preko Brajdice u dužini od oko 100-ak metara. Sadnju će organizirati Grad Rijeka i KD Čistoća, uz donaciju GP Krk d.o.o. Posadit će se prva stabla paulinije koja će, zahvaljujući egzotičnom i vrlo dekorativnom izgledu, brzom rastu i bujnoj krošnji, u relativno kratkom razdoblju formirati uočljiv drvored. Što se tiče provođenja samoga Dana bez automobila, 22. rujna, ove će se godine od toga odustati, s obzirom na otežane uvjete prometovanja širim gradskim središtem radi radova na rekonstrukciji Rive.

Postignuća učenika i mentora na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2014./2015. godini

Grad Rijeka već dugi niz godina dodjeljuje nagrade mentorima i učenicima riječkih odgojnoobrazovnih ustanova koji su postigli najbolje rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, a s ciljem podupiranja znanja i izvrsnosti. Ove godine tradicionalni svečani prijem učenika održat će se u Salonu Grada Rijeke koncem rujna odnosno početkom listopada 2015. godine. Za ostvarena postignuća u školskoj 2014./2015. godini učenicima i njihovim mentorima Gradonačelnik će uručiti priznanja. U školskoj 2014./2015. godini 50 prosvjetnih radnika riječkih odgojno-obrazovnih ustanova pripremili su ukupno 78 učenika (43 učenika koji su pojedinačno ili ekipno osvojili jedno od prva tri mjesta na državnoj i/ili međunarodnoj razini natjecanja i 35 učenika na državnim susretima i smotrama.

Sufinanciranje Programa produženog boravka u novoj Katoličkoj osnovnoj školi “Josip Pavlišić”

Katolička osnovna škola “Josip Pavlišić” koja je ove jeseni počela s radom, obratila se Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo sa zahtjevom za odobrenjem i sufinanciranjem programa produženog boravka. U Školu je upisan 31 učenik prvog razreda u dva odjeljenja. S obzirom na potrebu i iskazani interes roditelja Škola se obratila sa zahtjevom za odobrenje organizacije dviju skupina produženog boravka u školskoj 2015./2016. godini te dvaju učitelja razredne nastave za njegovu provedbu. Sukladno potrebi ujednačavanja uvjeta za ostvarivanje ovog Programa u svim osnovnim školama na području grada Rijeke, Katoličkoj osnovnoj školi “Josip Pavlišić“ će se odobriti 1 skupina produženog boravka prvog razreda. Škola je u obavezi provesti upisni postupak u navedeni program sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojnoobrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke.

Skip to content