Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Iznos komunalnog doprinosa: 11,06 do 138,29 kn po m3

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Grada, kojim se financira i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

U Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključene su investicije gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme.

Prema Odluci o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko-goranske županije 32/04, 6/08, 29/09 i Službene novine Grada Rijeke 4/15) utvrđenoj u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14 i 36/15) obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Komunalni doprinos sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (“Narodne novine” 136/06, 135/10 i 55/12), u svezi s odredbom članka 9. Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” 90/10, 111/10 i 55/12) obračunava se u skladu s obujmom građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica, ovisno o namjeni građevine i obujmu građevine te vrijednosti prosječnih troškova gradnje m³ etalonske građevine u Republici Hrvatskoj. Tablica jediničnih cijena komunalnog doprinosa za metar kubni i grafički prikaz zona za obračun komunalnog doprinosa nalaze se u prilogu ovog teksta.

Komunalni doprinos plaća se odjednom, a na temelju pisanog zahtjeva obveznika može se odobriti i obročno plaćanje.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

 • HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma i članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja,
 • pravne ili fizičke osobe, kada grade odgovarajuće stanove putem ministarstva u čijem je djelokrugu graditeljstvo i prostorno uređenje,
 • HRVI iz Domovinskog rata, kada grade, dograđuju i/ili nadograđuju poslovni prostor ukupnog obujma do 1.800 m3, za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti.

Odgovarajućim stanom u smislu ovoga članka smatra se stan određen zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Obveznik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje prethodno navedenih uvjeta.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja koji grade stan veći od odgovarajućeg stana, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana kojeg grade i odgovarajućeg stana.

HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja koji imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan ili stan veći od odgovarajućeg, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma odgovarajućeg stana i stana kojeg grade, uvećan za obujam stana u vlasništvu.

Dokumentacija za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa:

 1. zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa
 1. preslika iskaznice vojnog invalida domovinskog rata / Rješenje kojim se priznaje status hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata za stalno (drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (za HRVI),
 1. ili u slučaju člana obitelji smrtno stradalog branirelja: za smrtno stradalog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja te za HRVI iz Domovinskog rata – dokaz o okolnostima stradavanja, smrtni list za smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i rješenje o nasljeđivanju iza smrtno stradaloga hrvatskog branitelja
 2. potvrda o broju članova domaćinstva (preslike rodnih listova za sve članove obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, presliku vjenčanog lista odnosno ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika-ce).
 1. potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva
 2. dokumentaciju ili ovjerenu izjavu kojom se dokazuje da je objekt izgrađen za potrebe vlastitog stambenog zbrinjavanja.
 1. dokumentaciju ili ovjerenu izjavu kojom se dokazuje da obveznik i članovi obiteljskog domaćinstva koji žive u spomenutom objektu (će živjeti u novoprojektiranom objektu), nema u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske ili
 2. izvadak vlasničkih listova o nekretninama u vlasništvu obveznika ili vlasništvu članova domaćinstava iz koje je razvidna površina neodgovarajućeg stana ukoliko isti postoji. (Potvrda općinskog suda, zemljišno-knjižnog odjela nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog kućanstva o tome da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva je/nije, niti je/nije bio uknjižen kao vlasnik ili suvlasnik kuće ili stana od 5. kolovoza 1990. godine do sada)

Dokumenti

Zahtjevi