Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u gradu prilikom građenja ili ozakonjenja građevine. Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi ili rekonstruira građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor.

Iznos komunalnog doprinosa: od 2,42 €/m3 do 17,07 €/m3

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Grada, koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Prema Odluci o komunalnom doprinosu (Službene novine Grada Rijeke br. 4/19 i 18/23) utvrđenoj u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18110/18 i 32/20) obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi ili rekonstruira građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor.

Komunalni doprinos sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (Narodne novine br. 15/19) obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi (rekonstruira) ili je izgrađena izraženog u m3 s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi (rekonstruira) ili je izgrađena. Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se umnoškom koeficijenta zone (Z) u Gradu u kojoj se nalazi zemljište, koja je propisana gradskom odlukom, i iznosa u visini od 10% vrijednosti prosječnih troškova gradnje m³ građevine u Republici Hrvatskoj, koju objavljuje ministar nadležan za graditeljstvo.

Tablica jediničnih cijena komunalnog doprinosa za metar kubni i grafički prikaz zona za obračun komunalnog doprinosa nalaze se u prilogu ovog teksta.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno, a na temelju pisanog zahtjeva obveznika može se odobriti i obročno plaćanje.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

 • HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma i članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja,
 • fizičke osobe kada grade stambeni objekt kojim rješavaju svoje stambeno pitanje a nemaju u vlasništvu stambeni objekt ili imaju isti neodgovarajuće površine
 • pravne osobe koje grade javnu garažu ukoliko joj je Grad Rijeka povjerio obavljanje uslužne komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Odgovarajućom stambenom površinom u smislu ovoga članka smatra se površina određena zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Obveznik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Odjelu gradske uprave za komunalni sustav dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje prethodno navedenih uvjeta.

Fizičke osobe u postupku oslobođenja plaćanja koje grade stan veći od odgovarajućeg stana, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma stana kojeg grade i odgovarajućeg stana.

Fizičke osobe u postupku oslobođenja plaćanja koje imaju u vlasništvu stan koji nije odgovarajući, a grade odgovarajući stan ili stan veći od odgovarajućeg, plaćaju komunalni doprinos na razliku obujma odgovarajućeg stana i stana kojeg grade, uvećan za obujam stana u vlasništvu.

Dokumentacija za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa:

 1. pisani zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa
 1. preslika iskaznice vojnog invalida domovinskog rata / Rješenje kojim se priznaje status hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata za stalno (drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (za HRVI),
 1. ili u slučaju člana obitelji smrtno stradalog branitelja: za smrtno stradalog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja te za HRVI iz Domovinskog rata – dokaz o okolnostima stradavanja, smrtni list za smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i rješenje o nasljeđivanju iza smrtno stradaloga hrvatskog branitelja
 2. potvrda o broju članova domaćinstva (preslike rodnih listova za sve članove obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva, presliku vjenčanog lista odnosno ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika-ce).
 1. potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva
 2. dokumentaciju ili ovjerenu izjavu kojom se dokazuje da je objekt izgrađen ili se gradi za potrebe vlastitog stambenog zbrinjavanja.
 1. dokumentaciju ili ovjerenu izjavu kojom se dokazuje da obveznik i članovi obiteljskog domaćinstva koji žive u spomenutom objektu (će živjeti u novoprojektiranom objektu), nema u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske ili
 2. izvadak vlasničkih listova o nekretninama u vlasništvu obveznika ili vlasništvu članova domaćinstava iz koje je razvidna površina neodgovarajućeg stana ukoliko isti postoji. (Potvrda općinskog suda, zemljišno-knjižnog odjela nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog kućanstva o tome da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva je/nije, niti je/nije bio uknjižen kao vlasnik ili suvlasnik kuće ili stana od 5. kolovoza 1990. godine do sada)

Dokumenti

Zahtjevi