Komunalna naknada je novčano javno davanje kojeg plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenoga građevnog zemljišta.

Iznos komunalne naknade: 0,01 do 12,70 kn/m2

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi  ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 30/01, 17/06, 6/08, 16/09, 55/09, 52/10, 48/11, 54/12 i 51/13), a nastaje od trenutka uručenja, odnosno izvršnosti rješenja o utvrđenju obveze plaćanja i visine komunalne naknade u kojem su navedeni svi elementi potrebni za podmirivanje te obveze (mjesečni iznos komunalne naknade, rokovi plaćanja, broj računa na koji treba izvršiti mjesečne uplate).

Komunalna naknada se obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97,117/05), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine. Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

• vrijednosti obračunske jedinice – boda, koja je određena u visini od 15,24 kuna po m2, a jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni grada);
• koeficijenta zone;
• koeficijenta namjene.

Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javna rasvjeta (Čl. 22., st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu).

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je sukladno čl. 22., st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina (Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. Titov trg 3), koje donosi rješenje o utvrđivanju obveze i visine komunalne naknade.

Zahtjevi i obrasci

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:

  • Potpuno za stambeni prostor (odredba čl. 18. Odluke o komunalnoj naknadi):

1. korisnik stambenog prostora koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova, u suglasju s Odlukom o socijalnoj skrbi i to:

a) najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu;

b) najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe;

2. vlasnik ili korisnik stambenog prostora – hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

  • Potpuno za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti:

1. poduzetniku kojem je odobren poduzetnički kredit iz programa kreditnih linija poduzetničkih kredita u kojima Grad Rijeka sudjeluje svojim sredstvima, ako zadovolji propisane uvjete iz čl. 22. Odluke o komunalnoj naknadi;

2. 50% (umanjenje koeficijenta namjene): za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti:

a) kada se poslovna djelatnost u prostoru ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište (čl. 9. Odluke o komunalnoj naknadi); Zahtjev za umenjenjem se podnosi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu uzdostavu odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuje da poslovnu djelatnost nije obavljao više od šest mjeseci u kalendarskoj godini (čl. 14. Odluke o komunalnoj naknadi);

b) obveznik komunalne naknade za hotel, apartmansko naselje i kamp može zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi, ako je utvrđena visina godišnje komunalne naknade veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Grada (čl. 15. Odluke o komunalnoj naknadi).

Dokumenti