Komunalna naknada je novčano javno davanje kojeg plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti te neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Iznos godišnje komunalne naknade po četvornom metru: 0,0222 do 20,227 €

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18 i 32/20) i Odluci o komunalnoj naknadi (neslužbeni pročišćeni tekst). Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole, danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine, danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine i danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) nekretnine, obračunska površina nekretnine, godišnji iznos komunalne naknade, mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

Žalba izjavljena protiv rješenja o komunalnoj naknadi ne odgađa njegovo izvršenje.

Komunalna naknada se obračunava po m² površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97,), a za građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine. Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

  • vrijednosti obračunske jedinice – boda, koja je određena u visini od 2,0227 € po m², a jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po m² korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni grada);
  • koeficijenta zone;
  • koeficijenta namjene.

Komunalna naknada plaća se na cijelom području grada.

Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu financiranja građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada se može koristiti i za financiranje drugih namjena u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo.

Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je sukladno čl. 94. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina (Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet,  Titov trg 3), koje donosi rješenje o utvrđivanju obveze i visine komunalne naknade.

Komunalna naknada za stambeni i garažni prostor plaća se u mjesečnim iznosima putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Zahtjevi i obrasci

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi korisnik stambenog prostora koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, u suglasju s općim aktom Grada kojim se uređuje socijalna skrb, i to:

  • najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,
  • najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora-hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za informatičke i proizvodne djelatnosti

Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvaruje obveznik plaćanja komunalne naknade koji je prvi puta počeo s obavljanjem poslovne djelatnosti od 01. siječnja 2021. godine za poslovni prostor na području grada Rijeke u kojem se obavljaju sljedeće djelatnosti:

  • djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) koje su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti-2007. označene kao razredi 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11, 26.20. i 95.11 čija je vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 132.722,81  i koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021. godine,
  • proizvodne djelatnosti propisane člankom 9. Odluke o komunalnoj naknadi čija je vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu od 01.01.2021. veća od 398.168,43  i koji zapošljavaju najmanje 5 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme od 01.01.2021. godine.

U prvoj godini od ostvarenja uvjeta korisnik ostvaruje pravo na 100%, u drugoj godini od ostvarenja uvjeta 50%, a u trećoj godini od ostvarenja uvjeta 25% oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Obveznici zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade mogu podnijeti Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet nakon što ostvare uvjete do zaključno 31. prosinca 2024. godine.