Spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Prihod prikupljene spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Iznos spomeničke rente: 0.40 eura i 0.53 eura po m2 površine poslovnog prostora
(I. zona – 0.53 eura, II. zona – 0.40 eura)

Spomenička renta je novčano javno davanje, propisano člankom 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/1790/18, 32/2062/20117/21 i 114/22), koje plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline (tzv. "direktna” spomenička renta), odnosno poslovni subjekti koji obavljaju djelatnosti određene člankom 114. a  Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (tzv. "indirektna" spomenička renta).

Sukladno članku 114. stavku 5. Zakona, Grad Rijeka donio je Odluku o visini spomeničke rente (neslužbeni pročišćeni tekst) kojom je propisana visina obveze po metru četvornom korisne površine poslovnog prostora.

Tko su obveznici plaćanja?

Spomenička renta koja se odnosi na Grad Rijeku kao jedinicu lokalne samouprave i njene poslovne subjekte je  "direktna spomenička renta”, za razliku od "indirektne" spomeničke rente  čiju obvezu utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave.

Obveznici plaćanja spomeničke koja se plaća po metru četvornom korisne površine poslovnog prostora, čiju obvezu utvrđuje Grad Rijeka, su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Fizičke i pravne osobe koje imaju u svom sastavu poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline također su obvezne plaćati spomeničku rentu za svaku poslovnu jedinicu.

Osnovica plaćanja

Osnovica spomeničke rente korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Temeljem Zakona visina spomeničke rente može iznositi mjesečno od 0.13 do 0.53 eura po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Način korištenja prihoda od spomeničke rente

Prihod prikupljene spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a dijeli se omjeru 60% u korist grada na području koje je renta ubrana i 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Sredstva od spomeničke rente koja ostaju u proračunu grada mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Područja u kojima se naplaćuje

Prema podacima o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima i zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama na području grada Rijeke koje je temeljem važećih evidencija o registriranim nepokretnim kulturnim dobrima i kulturno-povijesnim cjelinama Konzervatorskog odjela u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva Kulture RH prikupio Odjel gradske uprave za kulturu, na području grada, pored pojedinačno zaštićenih objekata postoje tri kulturno povijesne cjeline (Urbanistička cjelina Grada Rijeke te kulturno- povijesne cjeline Groblja Kozala i Groblja Trsat).

Uvažavajući i atraktivnost pojedinih lokacija i profitabilnost obavljanja gospodarske aktivnosti na takvim lokacijama, jedinstvena visina rente za sve obveznike bila bi nepravična jer je intenzitet gospodarske aktivnosti različit od područja grada gdje se djelatnost obavlja.

Stoga su određene dvije zone:

  • I. zona – dio užeg centra grada i najatraktivniji dio Trsata,
  • II. zona – ostali dijelovi grada.

Spomenička renta u zoni I. iznosi 0.53 eura, a u zoni II. 0.40 eura.

Obveznik plaćanja spomeničke rente koji obavlja tradicionalnu djelatnost u poslovnom prostoru smještenom na području zone I. plaća spomeničku rentu u iznosu od 0.40 eura mjesečno po četvornom metru korisne površine.

Obrasci