Obveznik plaćanja poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala te drugih dohodak).

Visina godišnjeg poreza na dohodak:

  • niža porezna stopa 22,4 %
  • viša porezna stopa 33,6 %.

Godišnji porez na dohodak plaća se po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura te po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka.

Prihod od poreza na dohodak je zajednički prihod koji se dijeli između općina odnosno gradova i županija.

Porez na dohodak je propisan Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16106/18121/1932/20138/20151/22 i 114/23) te Odlukom o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 17/23).