Naknada za uređenje voda je novčano javno davanje kojeg plaćaju vlasnici ili korisnici zemljišta i drugih nekretnina na određenom slivnom području, a koristi se za financiranje upravljanja vodnim sustavom.

Iznos naknade za uređenje voda: 0,10 do 1,05 kn po m2

Naknada za uređenje voda je obveza utemeljena Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19), Uredbi o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine br. 82/10108/13) te Pravilniku o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine br. 83/10126/13), a obračunava se i plaća na području cijele države.

Odgovornost za upravljanje vodama i javnim vodnim dobrom, zaštitnim i hidromelioracijskim vodnim građevinama u Republici Hrvatskoj, povjerena je Hrvatskim vodama. Hrvatske vode su javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. U okviru Hrvatskih voda grad Rijeka spada pod Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, u područje mali sliv “Kvarnersko primorje i otoci”.

Obveznici plaćanja naknade za uređenje voda su vlasnici ili korisnici zemljišta i drugih nekretnina na određenom slivnom području, odnosno naknadu za uređenje voda plaćaju i svi obveznici plaćanja komunalne naknade. Naknada za uređenje voda za zemljište i druge nekretnine obračunava se i plaća prema jedinici površine (m2).

Sredstva prikupljena od naknade za uređenje voda namijenjena su za:

  • financiranje upravljanja lokalnim vodama,
  • redovno, tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,
  • zaštitu od štetnog djelovanja voda,
  • financiranje održavanja melioracijskog sustava.

Naknada za uređenje voda ne plaća se u sljedećim slučajevima:

  • Naknada za uređenje voda ne plaća se na izgrađeno građevinsko zemljište izvan tlocrtne površine građevine u kojoj su prostorije iz tarifnih razreda 1. do 6.
  • Naknadu za uređenje voda ne plaćaju obveznici čiji ukupni iznos naknade ne prelazi 40 kuna godišnje. (čl. 4. Uredbe o visini naknade za uređenje voda)
  • Naknada za uređenje voda neće se obračunati na nekretninu koju obveznik ne može koristiti zbog miniranosti, te na nekretninu za koju je doneseno konačno rješenje o zabrani korištenja ili konačno rješenje o rušenju, za razdoblje dok se ta nekretnina ne može koristiti. (čl. 5. Uredbe o visini naknade za uređenje voda)

Naknada se obračunava u Gradu Rijeci, Odjelu za komunalni sustav, a plaća se putem objedinjenog računa za troškove stanovanja putem Ri stana.

Dokument