Obveznici paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti smještaja i iznajmljivanja u turizmu su privatni iznajmljivači smještaja.

Iznos paušalnog poreza: 120 eura po krevetu godišnje

Paušalni porez na dohodak plaća se po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor koje se nalaze na području grada Rijeke.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate paušalnog poreza na dohodak obavlja Porezna uprava – Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka.

Paušalni porez na dohodak po krevetu plaća se temeljem Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/1932/20, 138/22151/22 i 114/23) te Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke (Službene novine grada Rijeke br. 18/23).