Obveznik plaćanja poreza na kuću za odmor je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Rijeke.

Visina poreza na kuće za odmor: 5 eura po m2 godišnje

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 5 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području grada.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Poreznu prijavu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke – Upravnog odjela za financije došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor

Porezni obveznik dužan je Gradu Rijeci – Odjelu gradske uprave za financije dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, u roku od 30 dana od nastale promjene.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16106/18, 121/19, 32/2042/20 i 114/22).

Porez na kuće za odmor propisan je Zakonom o lokalnim  porezima (“Narodne novine” broj 115/16101/17, 114/22 i 114/23) te Odlukom o porezima Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 17/23).

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 260,00 do 3310,00 kn, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim  porezima.

Obrasci