Naknada za razvoj je novčano javno davanje kojeg plaćaju obveznici plaćanja cijene vodne usluge, a koristi se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.

Iznos naknade za razvoj: od 1,86 do 2,82 po m3 isporučene vode

Naknada za razvoj je obveza utemeljena Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva NN 153/09, 56/13  te Odlukom o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 52/20, 21/11).

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području grada Rijeke, kao dijelu vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

Kao osnovica za obračun naknade za razvoj je utvrđena jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3) te je određeno da se naknada za razvoj obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području grada Rijeke.

Prihod od naknade za razvoj koristi se za:

  • ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje te gradnju komunalnih vodnih građevina na području grada Rijeke, sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi KD Vodovod i kanalizacija (link na tekst u rubrici Gradnja i stanovanje – Komunalna infrastruktura – Gradnja i održavanje komunalne infrastrukture)
  • gradnju sustava odvodnje Rijeka – Grobnik u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekta Rijeka – Grobnik i otplatu financijskih obveza iz ugovora o zajmu sklopljenog radi financiranja gradnje tog sustava,
  • otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrađene komunalne vodne građevine čija je gradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka,
  • učešća u financiranju projekata gradnje financiranih iz predpristupnih, kohezijskih i strukturnih fondova te ostalih instrumenata pomoći Europske unije.

Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Grad, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Iznosi naknade za razvoj nalaze se u Cjeniku vodnih usluga KD Vodovod i kanalizacija.