Naknada za razvoj je novčano javno davanje kojeg plaćaju obveznici plaćanja cijene vodne usluge, a koristi se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.

Iznos naknade za razvoj: od 0.25 eura do 0.37 eura po m3 isporučene vode

Naknada za razvoj je obveza utemeljena na Zakonu o vodnim uslugama (Narodne novine broj 66/19), Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 153/09, 90/1156/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) te Odlukom o naknadi za razvoj (Narodne novine br. 156/22).

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na području grada Rijeke, kao dijelu vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja, KD Vodovod i kanalizacija.

Kao osnovica za obračun naknade za razvoj je utvrđena jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3) te je određeno da se naknada za razvoj obračunava uz cijenu vodne usluge.

Naknada za razvoj prihod je KD Vodovod i kanalizacija.

Prihod od naknade za razvoj koristi se za:

  • financiranje projektne i ostale pripremne dokumentacije, studijskih analiza i gradnje projekata komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području, odnosno području aglomeracije u nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje korisnicima vodnih usluga na cijelom području Isporučitelja – PRIORITET I – A1,
  • financiranje projektne i ostale pripremne dokumentacije za gradnju komunalnih vodnih građevina na području svih jedinica lokalne samouprave, čija se gradnja financira iz kohezijskih i strukturnih fondova Europske unije te ostalih instrumenata pomoći – PRIORITET I – A1,
  • financiranje gradnje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ i obveza po kreditu za navedeni Projekt, a iz sredstava prikupljenih na području na kojem se Projekt provodi odnosno gradova Rijeke i Kastva te općina Čavle, Jelenje i Viškovo – PRIORITET I – A2,
  • financiranje projektne i ostale pripremne dokumentacije i gradnje komunalnih vodnih građevina, uključujući i troškove pripreme novih priključaka, na području svih jedinica lokalne samouprave koje služe isključivo korisnicima vodnih usluga pojedinog grada ili općine – PRIORITET II,
  • otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditu za izgrađene komunalne vodne građevine PRIORITETA II iz sredstava naknade grada Rijeke i Kastva čija je gradnja financirana kreditom poslovne banke sukladno financijskom planu.

Sav prihod od naknade za razvoj koristi se sukladno donesenom Planu gradnje komunalnih vodnih građevina i financijskom planu.

Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Grad, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Iznosi naknade za razvoj nalaze se u Cjeniku vodnih usluga KD Vodovod i kanalizacija.