Na 71. gradonačelnikovom kolegiju donesena je odluka o dodjeli jedanaest donacija ukupno vrijednih preko 49 tisuća eura po Javnom pozivu za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama na području grada Rijeke.

Na javni poziv pristiglo je 13 prijava građana, od čega dvije prijave nisu zadovoljile propisane uvjete. S odabranim prijaviteljima sklopit će se Ugovor o sufinanciranju krovnih fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama na području grada Rijeke.

Cilj provedbe je dodjela nepovratnih sredstava građanima grada Rijeke za troškove izgradnje krovnih fotonaponskih elektrana na području grada Rijeke u 2024. godini koji uključuju nabavu svog potrebnog materijala, opreme i radova na ugradnji novog sustava krovne fotonaponske elektrane za proizvodnju energije za vlastitu potrošnju maksimalne snage do 10 kW, u postojećim obiteljskim kućama, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji, odnosno izrađenom glavnom elektrotehničkom projektu te ishođenoj Obavijesti o mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom.

Dodjelom ovih donacija iskorištena su sva sredstva predviđena za dodjelu po javnom pozivu.

Raspisivanje Javnog poziva za dodjelu nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području grada Rijeke

Gradonačelnik Filipović donio je odluku o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području grada Rijeke.

Cilj dodjele nepovratnih subvencija je povećanje kvalitete smještajnih objekta, pružanja usluge dobrog domaćina, odnosno povećanja konkurentnosti privatnog smještaja. U 2023. godini na području Rijeke ostvaren je turistički promet od 657.864 noćenja, što je 15 % više od ukupnog broja noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2022. godine. Najviše noćenja ostvareno je u privatnom smještaju na koji otpada 363.305 noćenja, odnosno 55,23 %.

Prihvatljivi korisnici sredstava iz ovog Javnog poziva su fizičke osobe sa prebivalištem na području grada Rijeke, postojeći iznajmljivači (sukladno Rješenju o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu) koji su od 4. travnja 2023. godine (dan raspisivanja prošlogodišnjeg javnog poziva) pa do prijave na ovogodišnji Javni poziv ulagali u objekte na području grada Rijeke, a koji su predmet Rješenja o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu.

Za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura. Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće 50% troškova izvršenog ulaganja, nastalog u razdoblju od godine dana unazad pa do dana raspisivanja Javnog poziva. Minimalni iznos subvencije koju pojedini prijavitelj može ostvariti za jedan objekt iznosi 300,00 eura, dok je maksimalan iznos 2.500,00 eura.

Prijave na javni poziv se zaprimaju od 15. travnja od 08,00 sati do 10. svibnja do 16,00 sati.

Predložene izmjene načina sufinanciranja djelatnosti dadilja

Gradskom vijeću upućen je i prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja. Prije slanja prijedloga Gradskom vijeću, Nacrt prijedloga odluke bio je na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, tijekom kojeg je pristiglo 12 komentara i prijedloga javnosti.

Ovim se materijalom stoga predlaže više intervencija u postojeću regulaciju, od kojih kao najznačajnije izdvaja fiksiranje iznosa sufinanciranja djelatnosti dadilja na 260,00 eura po djetetu te mogućnost sufinanciranja najviše 100 djece mjesečno, a što predstavlja značajnu stavku u odredivosti financijskih sredstava koje je potrebno planirati Proračunom Grada.

Nadalje se predlaže ograničiti sufinanciranje obrta na one koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području Grada Rijeke u cilju podupiranja obrtnika s našeg područja, dok je prema trenutno važećem rješenju sufinanciranje moguće odobriti i obrtima s područja Primorsko-goranske županije.

Uvidom u rezultate upisa djece u predškolske ustanove čiji je osnivač Grad, unazad nekoliko godina razvidan je nedostatak jasličkih kapaciteta dok vrtićki kapaciteti nisu maksimalno popunjeni. Predlaže se stoga sufinanciranje omogućiti u odnosu na djecu u dobi od 6 mjeseci do 3. godine života uzevši u obzir također i ranu razvojnu dob djeteta u kojoj su primarne djetetove potrebe upravo njega i skrb koju pružaju obrti za čuvanje. Predškolske ustanove u kojima odgojno-obrazovne programe odobrene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja provode fakultetski obrazovani stručnjaci pedagoške struke jedine mogu zadovoljiti spoznajne, socio-emocionalne i motoričke razvojne potrebe djeteta u dobi od tri godine života do upisa u osnovnu školu. Smatra se stoga opravdanim upućivati roditelje djece predškolske dobi na upis djeteta u predškolsku ustanovu, uzevši u obzir uz navedeni stav struke i činjenicu dostatnih vrtićkih kapaciteta.

Dalje se materijalom predlaže učiniti izmjenu u odnosu na uvjete za strance i osobe bez državljanstva i to na način da se uvjet stalnog boravka izmijeni u uvjet privremenog boravka s obzirom na nemogućnost pribavljanja stalnog boravka sukladno propisima koji reguliraju boravak stranaca na teritoriju Republike Hrvatske u roku manjem od 3 godine, u kojem razdoblju prestaje potreba za zbrinjavanjem djeteta.

Materijalom se nadalje predlaže pravo na sufinanciranje odobriti i ako roditelji nisu prošli postupak upisa djeteta u predškolsku ustanovu ukoliko se potreba za čuvanjem, brigom i skrbi za dijete pojavila nakon provedenog upisnog postupka zbog naknadnog zaposlenja oba roditelja ili prestanka roditeljskog dopusta jednog od roditelja.

Prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću Grada Rijeke upućen je novi prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Grad Rijeka kao grad središte urbane aglomeracije Rijeka (UA Rijeka) nositelj je izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka te ima odgovornost administrativnog i organizacijskog okvira za provedbu ITU mehanizma unutar kojeg će se članicama UA Rijeka dodijeliti sredstava iz ITU mehanizma u iznosu od 55 milijuna eura. Strategija uključuje 18 strateških projekata ukupne vrijednosti 70,7 milijuna eura s planiranim ITU sufinanciranjem od 55 milijuna eura.

Radi se o projektima koji bi trebali provoditi na čitavom području Urbane aglomeracije Rijeka, koju čini 14 jedinca lokalne samouprave: gradovi Bakar, Kastav, Kraljevica, Opatija i Rijeka te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo. Temeljem odluke Koordinacijskog vijeća iz srpnja 2023. godine, ukupna sredstva namijenjena za Urbanu aglomeraciju Rijeka raspodijeljena su sukladno popisu stanovništva iz 2021. godine te dostavljenim prijedlozima prioritetnih projekata od strane gradova i općina.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj u veljači Strategija je povučena s dnevnog reda te se o istoj nije glasalo radi iskazane potrebe za izmjenom projekta “Jačanje sustava javnog prijevoza II“. U međuvremenu je projekt dodatno analiziran te je predložena korekcija projekta.

Uz prijedlog Strategije, Gradskom vijeću upućen je i prijedlog Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine. Akcijskim planom za provedbu Strategije obuhvaćeni su strateški i ostali projekti proizašli iz razvojnih potreba planirani za realizaciju od strane članica UA Rijeka u financijskom periodu do 2027. godine te se njegovim ažuriranjem utvrđuje vremenski i financijski okvir realizacije strateških i drugih projekata.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na 71. gradonačelnikovom kolegiju donio je i izmjene odluke o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Prijave se  podnose do 10. svibnja 2024. godine, a upute za prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostupne su na portalu eUsluge Grada Rijeke.

Usvojena je i odluka o podršci organizaciji STEM piknika 2.0, koji se 13. travnja održao na prostorima Art kvarta Benčić.

Donesen je niz odluka vezan uz gradske poslovne prostore i zemljišta te niz drugih odluka.