U Upravnom odjelu za financije obavljaju se sljedeći poslovi:

 • poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada
 • priprema, planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune te izradu pratećih akata, praćenje, kontrolu i analizu dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna, izradu izvještaja o izvršenju proračuna te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna
 • provedba postupaka vezanih uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga
 • poslovi upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna
 • centralni obračuni isplata primanja konsolidiranog proračuna
 • vođenje centralnog registra instrumenata osiguranja plaćanja
 • blagajničko poslovanje
 • knjigovodstveni poslovi za Grad, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore i Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka
 • poslovi utvrđivanja i naplate gradskih poreza, prihoda od prodanih stanova i drugih prihoda te vođenje upravnih i poreznih postupaka
 • aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola
 • drugi poslovi iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Broj računa za redovno poslovanje Grada Rijeke je 2402006-1837300005 – Proračun Grada Rijeke

IBAN: HR3324020061837300005

SWIFT: ESBCHR22

OIB Grada Rijeke – 54382731928

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

 1. Odsjek za proračun, u kojem se obavljaju sljedeći poslovi: priprema, planiranje i izrada prijedloga proračuna i projekcija te izmjena i dopuna proračuna tijekom proračunske godine, praćenje, kontrola i analiza izvršavanja proračuna, izrada periodičnih izvještaja te godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, provedba postupaka vezanih za zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, izračun i kontrola fiskalnog kapaciteta Grada te praćenje zaduživanja i izrada izvješća o stanju duga proračuna, izrada prijedloga plana davanja koncesija na razini Grada te izmjena i dopuna plana, financijsko praćenje i analiza dinamike izvršavanja prihoda i rashoda projekata sufinanciranih iz fondova i programa Europske unije te izrada periodičnih izvješća o financijskoj realizaciji provedbe EU projekata.
 2. Odsjek za računovodstvo proračuna i gradske riznice, u kojem se obavljaju poslovi računovodstva proračuna i proračunskih korisnika, izrada financijskih izvještaja te poslovi upravljanja i organizacije sustava Riznice Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Riznica) u nadležnosti Odsjeka.
  1. Pododsjek za knjigovodstvo proračuna i gradske riznice, u kojem se obavljaju računovodstveno-knjigovodstveni poslovi i poslovi izrade propisanih financijskih i statističkih izvještaja.
  2. Pododsjek za analitičko knjigovodstvo potraživanja i obveza, u kojem se obavljaju poslovi analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza, vođenja propisanih pomoćnih knjiga i analitičkih evidencija potraživanja i obveza, usklađivanje stanja s kupcima i dobavljačima, izrada izvještaja iz djelokruga rada te priprema knjigovodstvene dokumentacije i podataka iz poslovnih knjiga za potrebe sudskih, ovršnih i ostalih postupaka naplate.
 3. Odsjek za financijsku operativu i platni promet gradske riznice, u kojem se obavljaju poslovi planiranja likvidnosti jedinstvenog računa riznice, poslovi financijske operative i likvidature, centralnog upravljanja obvezama, poslovi centralnog obračuna osobnih primanja u sustavu riznice, izrada izvještaja, vođenje jedinstvenog registra instrumenata osiguranja plaćanja i prisilna naplata, blagajne, putnih naloga te poslovi upravljanja i organizacije sustava Riznice u nadležnosti Odsjeka.
  1. Pododsjek za likvidaturu i platni promet, u kojem se obavljaju poslovi evidentiranja i centraliziranog izvršavanja svih obveza Grada i proračunskih korisnika putem jedinstvenog računa Riznice/ obračunskog plaćanja, poslovi Registra instrumenata osiguranja plaćanja (naplata i povrati instrumenata po nalogu upravnih tijela), poslovi blagajne i sustava putnih naloga.
  2. Pododsjek za centralnu isplatu osobnih primanja, u kojem se obavljaju poslovi obračuna osobnih primanja, centraliziranog izvršenja rashoda plaća, subvencija, stipendija i drugog dohotka proračuna i proračunskih korisnika, izvještavanje i usklađenje s nadležnim državnim tijelima te izrada dokazne dokumentacije za potrebe projekata.
 4. Odsjek za gradske poreze i ostale prihode, u kojem se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate gradskih poreza, prihoda od prodanih stanova, predstečajnih nagodbi/sporazuma i drugih prihoda, vode upravni i porezni postupci, poduzimaju mjere naplate, pokreću i vode postupci prisilne naplate te provodi praćenje i izvješćivanje u svrhu naplate drugih prihoda iz djelokruga rada, sukladno posebnim propisima.
  1. Pododsjek za gradske poreze, u kojem se obavljaju poslovi utvrđivanja i evidentiranja poreznih obveznika, izdavanje poreznih rješenja, rješenja o ovrsi, rješenja o povratu te drugih akata u upravnom i drugim postupcima, poduzimanje mjera naplate, izvješćivanje te planiranje i praćenja ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, vođenje očevidnika postupaka i naplate, izrada knjigovodstvenih naloga, obračunavanje kamata, prijave potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama iz djelokruga rada.
  2. Pododsjek za neporezne prihode, u kojem se obavljaju poslovi utvrđivanja, praćenja i evidentiranja potraživanja s osnove ugovorene obročne otplate cijene stana i predstečajnih nagodbi/sporazuma, poslovi evidentiranja i praćenja  koncesija u aplikaciji registra koncesija pri nadležnom državnom tijelu, poduzimanje mjera naplate, izvješćivanje, planiranje i praćenje ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, vođenje očevidnika postupaka i naplate, izrada knjigovodstvenih naloga, rješenja o povratu te izdavanje drugih akata u upravnom i drugim postupcima, obračunavanje kamata, prijava potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Odjela:

Proračun:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
 • Zakon o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14 i 69/17)
 • Zakon o koncesijama  (Narodne novine br. 69/17 i 107/20)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17138/20151/22 i 114/23)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23)
 • Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 67/22)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 128/09, 142/1423/19 i i 83/21)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/163/18,126/19, 108/20 i 144/21 (članak 163., točka 11.)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 1/20)

Računovodstvo proračuna i gradske riznice

Gradski porezi i ostali prihodi:

Financijska operativa i platni promet gradske riznice:

Financijsko upravljanje i kontrole:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru   (Narodne novine br. 78/15102/19)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  (Narodne novine br.  58/16)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/1841/20 i 83/23)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine br. 95/19)
 • Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/20.) (veza članak 43. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/1537/21)
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija    (Narodne novine br. 121/14 i 114/22) (veza članak 6.)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/163/18,126/19, 108/20 i 144/21 (članak 163., točka 11.)
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 17/19 i 46/22) (podredno) i s njima povezani svi ostali propisi iz djelokruga proračunskog poslovanja