Gradsko vijeće Grada Rijeke, nakon dugotrajne rasprave većinom je glasova prihvatilo Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna i Izvješće o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu. Najviše primjedbi vijećnici su dali na izvješće o poslovanju Energa, dok je, kada je riječ o Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna, glava tema bio brod Galeb.

Prisegnuli novi članovi Gradskog vijeća

Umjesto Bojana Kurelića, koji je zbog promjene prebivališta prestao biti vijećnikom, na početku sjednice davanjem prisege, novim članom Gradskog vijeća iz stranke Akcija mladih – AM, postao je Andre Brišćik, a na mjesto vijećnika Ivana Bogdanića (HDZ) koji je dao ostavku, došao je Marijan Perica.

Gradsko vijeće usvojilo Izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu

Gradsko vijeće usvojilo Izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna

Pojašnjavajući polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio kako su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak imale jak negativni utjecaj na prihode Grada. Prihodi od poreza na dohodak su u prvih šest mjeseci za 21 milijun kuna manji nego u istom razdoblju lani, što znači da će do kraja godine taj iznos biti udvostručen, odnosno iznositi preko 40 milijuna kuna. Ostvareni prihodi manji su za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. “Grad je za svoj rad ove godine dobio dva priznanja za transparentnost od neovisnih institucija. Radimo na ustroju sustava Riznice koji bi obuhvatila sve ustanove, mjesne odbore, osnovne škole kojima je Grad osnivač i Dječji vrtić. Plan je da riznica profunkcionira tijekom iduće godine, s time što će za početak ostati žiro računi za samostalne prihode korisnika proračuna, no i oni će se ukinuti do 2017. Grad je bio aktivan i uspješan u apliciranju na natječaje svih fondova koji su na raspolaganju, pa se trenutno realiziraju projekti vrijedni oko 12 mil. kuna. Bez obzira što nije bilo natječaja za strukturne projekte, radila se priprema dokumentacije za objekte spomeničke baštine, poput Ex Rikard Benčić, završnog uređenja područja Trsatske gradine i lansirne rampe Torpeda, kako bi bili spremni kada se natječaj objavi. Provodili smo aktivnosti za formiranje urbane aglomeracije, pripremu natječaja za POS Martinkovac i veliki projekt izgradnje komunalne odvodnje koji bi trebao biti realiziran u narednih pet godina, a koji obuhvaća izgradnju novog uređaja za pročišćavanje. Pokrenute su aktivnosti izgradnje nove energane na Kampusu za nove smještajne objekte studenata i novi KBC i područje Vojaka. Završeni su radovi na Marišćini, gdje se već obrađuje komunalni otpad u tzv. toploj probi. Uskoro bi trebao biti obavljen tehnički pregled i izdana uporabna dozvola”, rekao je gradonačelnik.

Novi vijećnik Andrej Briscik

Novi vijećnik Andrej Brišćik

Oporba je većim dijelom raspravu o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna svela na optužbe kako je proračun šupalj, a grad propada, poduzetnici su uništeni komunalnim i spomeničkim naknadama, dok se novac troši na brodske olupine poput Galeba. Tako je primjerice Tea Čaljkušić Mance (HDZ) predložila da se Galeb potopi i bude atrakcija roniocima, dok je Predrag Miletić (Lista za Rijeku) tvrdio kako bi brigu o Galebu trebalo preuzeti Ministarstvo kulture. Gradonačelnik je ponovio kako je Odluku o zaštiti broda Galeba potpisao HDZ-ov ministar Biškupić. Što se tiče komentara vijećnika oporbe na izvršenje proračuna, rekao je kako treba pročitati cijeli materijal, a ne samo brojke. „Trebalo bi pročitati cjelokupan materijal i povezati brojke sa aktivnostima odjela, kako bi se shvatilo na na koji način se troši novac. Nepoznavanje načina pripreme projekata i nerazumijevanje terminologije dovodi do nerazumijevanja načina na koji Grad posluje. S obzirom na specifičnosti pripreme i realizacije svakog pojedinog projekta, ne može se sve, kako u prihodima tako i rashodima, rasporediti po dvanaestinama“, rekao je gradonačelnik.

Izvješća o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu

Pojašnjavajući Izvješća o poslovanju gradskih komunalnih i trgovačkih društava za 2014. godinu. gradonačelnik Vojko Obersnel je ponovio kako je samo TD Energo poslovalo s gubitkom, iz već poznatih razloga. Ukupna imovina svih društava znatno je povećana, dok je u razne komunalne zahvate investirano preko 150 milijuna kuna. „S obzirom na utjecaj koji gradska komunalna i trgovačka društva imaju na komunalni standard građana, možemo biti zadovoljni rezultatima poslovanja u 2014.g. Izuzetak je dakako TD Energo, ali tu bez drugačijih zakonskih rješenja koja se odnose na distribuciju toplinske energije, ne možemo očekivati poboljšanja“ kazao je gradonačelnik Obersnel te dodao kako su usprkos otežanim uvjetima poslovanja, cijene komunalnih usluga, osim cijene Energa, u Rijeci na razini prosjeka u RH, a u nekim segmentima i niže. Vijećnici oporbe su žestoko kriztizirali poslovanja komunalnih društava, ponajprije Energa, a iznesene su i tvrdnje kako se poslovanje spašavalo kratkoročnim pozajmicama iz kojih se kupovala imovina, kojom se pvećavala vrijednost tvrtki.
Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je kratkoročnih zaduženja bilo ali su ona korištena za prevladavanje problema s nelikvidnošću. Ali sva su društva poslovala s dobiti i izvršila su svoje obveze, rekao je gradonačelnik i zaključio kako će se, odlukama Skupština društava, ostvarena dobit rasporediti za pokriće gubitka prethodnih razdoblja ili za zadržanu dobit. Revizorske tvrtke koje su obavile reviziju temeljnih financijskih izvješća za 2014.g. dale su na sva izvješća pozitivno mišljenje vezano za istinito i objektivno prikazivanje u svim materijalno značajnim odrednicama financijskog položaja društva.

Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o javnom pozivu za izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke. Temeljem odredbi novog Zakona o savjetima mladih, članovi i zamjenici članova novog saziva Savjeta mladih biraju se na vrijeme od tri godine. Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih bit će objavljen u lokalnom dnevnom tisku i na web stranicama Grada Rijeke 28. rujna 2015. godine.

Osnivanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Gradonačelnik Obersnel i zamjenik Matešić.jpgPotrebu i razloge osnivanja Centra, vijećnicima je pojasnila pročelnica Ankica Perhat naglasivši kako Grad Rijeka čini velike napore za mobilnost invalidnih osoba, između ostalog ukidanjem barijera, no usprkos tome još uvijek nije dovoljno dobro riješeno pitanje njihova zapošljavanja. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, pored zapošljavanja i rehabilitacije, odredio je i kvotno zapošljavanje, po kojem bi svaka tvrtka iznad 20 zaposlenih morala imati 3% zaposlenih osoba s invaliditetom. Ova ustanova će svoje financije osiguravati putem pružanja usluga i neće biti proračunski korisnik, već bi trebalo sredstva osigurati davanjem usluga na tržištu. Naručitelji će biti HZZO, Zavod za zapošljavanje, Zdravstveno osiguranje i dr.
Centar za profesionalnu rehabilitaciju bi trebao organizirati i izvoditi profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, sudjelovati u utvrđivanju radnih i općih sposobnosti, analizirati mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad; izrađivati procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja; provoditi radno osposobljavanje, dokvalifikacije, prekvalifikacije i programe za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti, u razdoblju do zapošljavanja.

S obzirom na to da je Zakonom propisano da Centar za profesionalnu rehabilitaciju zajednički osnivaju Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne samouprave, osnivački udio Republike Hrvatske iznosit će 49% a Grada Rijeke 51%. Usluge profesionalne rehabilitacije Centar će obavljati za područje grada Rijeke, Primorsko- goranske, Ličko – senjske i Istarske županije. Za početak rada Centra Republika Hrvatska će izdvojiti 500.000,00 kuna, a Grad Rijeka 100.000,00 kuna. Do izbora ravnatelja, privremenom ravnateljicom Centra imenovana je Ivana Lulić.

Osnivanje trgovačkog društva CEKOM Brodogradnja d.o.o. za istraživanje i širenje znanja

Novi vijećnik Marijan Perica

Na mjesto vijećnika Ivana Bogdanića (HDZ) koji je dao ostavku, došao je Marijan Perica

U skladu s Operativnim programom “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. i Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020., koja je kao strateški cilj odredila razvijanje konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija, u Gradu Rijeci započele su aktivnosti na osnivanju Centra kompetencija za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji, s ciljem jačanja kapaciteta u brodogradnji, uvođenja novih tehnologija i unaprjeđenja proizvodnih procesa. S obzirom na to da je Ministarstvo gospodarstva, unutar Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” predvidjelo 105 mil € za financiranje centara kompetencija, a najava prvog koraka natječaja za sufinanciranje je listopad 2015. godine, Gradu Rijeci je cilj povući sredstva kojima bi se omogućilo financiranje razvojno-istraživačkih projekata i rada CEKOM-a u Rijeci. Početak rada CEKOM-a u Rijeci, očekuje se početkom 2016. godine. CEKOM je osmišljen kao odgovor na aktualno stanje hrvatske brodograđevne industrije u kojoj se, u procesima tranzicije gospodarstva, izgubila direktna poveznica između znanstveno-istraživačkih i obrazovnih institucija i proizvodnje, u ovom slučaju brodogradilišta, što je tijekom godina dovelo do zaostajanja u primjeni adekvatnih tehnoloških, organizacijskih i strukturnih rješenja. Uz Sveučilište, čitav niz tvrtki udružit će se u konzorcij CEKOM-a.

Osnivanje trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj

Potaknuti velikim potencijalom primjene novih tehnologija namijenjenih pametnim gradovima i krajnjim korisnicima – građanima, grupa gospodarskih subjekata, pretežito iz sektora IT-a, komunikacija i energetike, okupila se oko ideje stvaranja CEKOM-a, s ciljem provođenja istraživačkih projekata i razvoja novih proizvoda. Koncept “Pametni grad” sastavni je dio Digitalne Agende 2010. – 2020. za Europu. Pametan grad predstavlja zaokružen i integriran koncept, u kojem je neophodna uska suradnja javne uprave, privatnog sektora, javnih poduzeća, akademske zajednice i ostalih učesnika, s ciljem poticanja privredne aktivnosti i dugoročne održivosti grada. Grad Rijeka je prepoznao značaj “pametnog grada” te je Rijeka u posljednjem desetljeću ostvarila nacionalnu i međunarodnu vidljivost u promoviranju načela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i primjene novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Stoga je Grad Rijeka pokrenuo inicijativu za osnivanje CEKOM-a, koji će provoditi razvojne istraživačke projekte i razvijati kompetencije u područjima primjene tehnologija za pametne gradove. Za realizaciju projekata u ovom području postoje značajna sredstva u europskim strukturnim i investicijskim fondovima. S obzirom na to da nije predviđena mogućnost da se jedinice lokalne samouprave prijave samostalno kao partneri, a u cilju zadržavanja uloge u partnerstvu i stvaranju pozitivnih efekata na riječko gospodarstvo i upravu, ovo bi trgovačko društvo bilo u 100% vlasništvu Grada. CEKOM će biti otvoren za suradnju sa svim upravnim odjelima Grada, gradskim komunalnim i trgovačkim društvima te svim ustanovama i organizacijama koje djeluju na područjima razvojnih i istraživačkih projekata. Društvo će djelovati kao centar kompetencija za pametne gradove, inovacijski klaster povezan u konzorcij s gospodarskim subjektima i istraživačkim institucijama na provedbi EU projekata, s ciljem razvijanja novih proizvoda i usluga kroz istraživačke projekte.

Izmjene Statuta Muzeja Grada Rijeke i izmjene i dopune Odluke o visini spomeničke rente

Gradsko vijeće dalo je suglasnost na izmjene Statuta Muzeja Grada Rijeke i izmjene i dopune Odluke o visini spomeničke rente kojima se Odluka usklađuje sa izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kojima se osnovica za obračun spomeničke rente smanjuje na iznos do 4,00 kune. Novom izmjenom visina spomeničke iznosit će 4 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području zone I., 3 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području zone II. Niži iznos mjesečne naknade plaćat će iznimno i obveznik koji obavlja tradicionalnu djelatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi na području zone I. Izmjene se ne primjenjuje na pravomoćna rješenja kojima je utvrđena obveza plaćanja spomeničke rente za 2015. godinu, a u odluku se pod obvezu plaćanja spomeničke rente uvodi i objekt “Motel Panorama u Rijeci”.

Pozitivno mišljenje na utvrđivanje interesa države za izgradnju dječjeg vrtića Krnjevo

Zemljište na kojem je planirana izgradnja dječjeg vrtića Krnjevo ukupne površine 3.440 m2 većim dijelom je gradsko vlasništvo. Kako je vlasnik jedne katastarske čestice osoba nepoznata boravišta potrebno je dati pozitivno mišljenje na činjenicu da je izgradnja objekta ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske budući da odluku o tome donosi Vlada Republike Hrvatske. Riječ je o lokaciji na kojoj će se graditi ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi na talijanskom jeziku, odnosno djece pripadnike talijanske manjine, temeljem Pisma namjere potpisanog između Talijanske unije, Zajednice Talijana Rijeka i Grada Rijeke.