Saznajte koje su razlike između društva s ograničenom odgovornošću, dioničkog društva, komanditnog društva, javnog trgovačkog društva te gospodarskog interesnog udruženja.

Tipovi društava i postupak registracije:

  • Društvo s ograničenom odgovornošću – d.o.o. je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojim sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Osnivači društva s ograničenom odgovornošću mogu biti domaće ili strane fizičke, odnosno pravne osobe. Najniži iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću je 20.000,00 kuna, 50% temeljno uloga može se unijeti ulaganjem stvari i prava. Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na temelju društvenog ugovora koji moraju potpisati svi osnivači, a sklapa se u obliku javnobilježničke isprave. Svoju pravnu osobnost stječe danom upisa u Sudski registar.
  • Dioničko društvo – d.d. je trgovačko društvo u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnome kapitalu podijeljenom na dionice. Dioničko društvo je pravna osoba koja pravnu osobnost stječe upisom u Sudski registar. Najniži iznos temeljnog kapitala za uspostavljanje dioničkog društva je kunska protuvrijednost od 200.000,00 kuna.
  • Komanditno društvo je trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor). Komanditno je društvo pravna osoba koja pravnu osobnost stječe upisom u Sudski registar i nema temeljnoga kapitala. Društvo se osniva ugovorom o osnivanju (društveni ugovor) koji ne mora biti sastavljen u obliku javnobilježničke isprave.
  • Javno trgovačko društvo jest trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva cijelom svojom imovinom. Javno trgovačko društvo nema temeljni kapital. Članovi moraju u društvo unijeti jednake uloge koji se mogu sastojati od novca, stvari, prava, rada i drugih usluga i dobara
  • Gospodarsko interesno udruženje pravna je osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba da bi olakšale i promicale obavljanje gospodarskih djelatnosti koje čine predmete njihovog poslovanja, ali tako da ta pravna osoba za sebe ne stječe dobit. Udruženje se može osnovati bez kapitala, a prava članova ne mogu se izraziti vrijednosnim papirima. Osniva se sklapanjem ugovora o osnivanju udruženja koji mora biti sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.