Nakon provedene analize 23 lokacija na području MO Grbci, MO Gornji Zamet i MO Pehlin, nadležni upravni odjeli pristupit će ishođenju odgovarajućih suglasnosti, a KD Čistoća poduzeti aktivnosti na izradi odgovarajuće dokumentacije i ugradnji zajedničkih spremnika na lokacijama za koje su izdane suglasnosti.

Zaključkom gradonačelnika iz 2022. godine utvrđeno je da se kao model zajedničkih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Rijeke na površini javne namjene odabere postavljanje nadzemnih spremnika velikih kapaciteta od 2 do 4 m³, uz mogućnost kombinacije tehnologija ostalih predloženih modela, kada je to potrebno zbog urbanističkih specifičnosti pojedinih područja grada Rijeke.

Riječ je o modularnim metalnim spremnicima koji se mogu lako i sigurno postaviti, premjestiti ili nadograđivati uz minimalne operativne troškove. Spremnici su vatrootporni te zaštićeni od prevrtanja i vremenskih nepogoda, kao i širenja neugodnih mirisa, a onemogućuju i pristup štetočinama. Također, zaštićeni su i od neovlaštenog korištenja. Korisnici mogu pristupiti spremnicima pomoću kartice ili ključa, a spremnici za miješani komunalni otpad imaju ugrađen mjerni sustav za praćenje predane količine otpada od strane korisnika usluge.

Budući da je odgovarajući model sakupljanja komunalnog otpada putem zajedničkih spremnika utvrđen, Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine dalo suglasnost za zaduženje KD Čistoća d.o.o. kod Zagrebačke banke d.d., a radi financiranja njihove nabave.

KD Čistoća je u ožujku 2023. godine objavilo natječaj za javnu nabavu 600 nadzemnih modularnih spremnika, od čega 200 spremnika za miješani komunalni otpad, 200 spremnika za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu te 200 spremnika za papir i karton.

Nabava je provedena u dvije grupe. Prvom grupom obuhvaćena je nabava 300 spremnika s kontrolom pristupa uz korištenje elektronskog ključa, za što je kao najpovoljnija odabrana tvrtka Eolekos d.o.o., dok je drugom grupom obuhvaćena nabava 300 spremnika s kontrolom pristupa uz korištenje RFID kartica, za što je odabrana tvrtka CNM & CO d.o.o.. Sukladno sklopljenim ugovorima, prva isporuka naručenih spremnika obavit će se krajem listopada tekuće godine.

Zaključkom gradonačelnika od 25. listopada 2022. godine zaduženo je Povjerenstvo za utvrđivanje lokacija zajedničkih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada na površini javne namjene da na prijedlog KD Čistoća utvrdi lokacije za odabrane modele zajedničkih spremnika na području grada Rijeke.

Primjer utvrđene lokacije zajedničkih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada na površini javne namjene

Primjer utvrđene lokacije zajedničkih spremnika za sakupljanje komunalnog otpada na površini javne namjene

KD Čistoća pristupilo je analizi potencijalnih lokacija radi izrade prijedloga lokacija te dostavilo prijedloge za prva četiri mjesna odbora, i to Mjesni odbor Grbci (6 lokacija), Mjesni odbor Gornji Zamet (7 lokacija), Mjesni odbor Pehlin (10 lokacija) i MO Srdoči (30 lokacija). Trenutno se na području navedenih mjesnih odbora komunalni otpad prikuplja putem zajedničkih 910 spremnika postavljenih na 364 lokacije.

Na području MO Grbci otpad se prikuplja putem 95 spremnika postavljenih na 42 lokacije, na području MO Gornji Zamet putem 232 spremnika postavljenih na 94 lokacije, na području MO Pehlin putem 247 spremnika postavljenih na 93 lokacije i na području MO Srdoči putem 336 spremnika postavljenih na 135 lokacija. KD Čistoća na području MO Grbci ima evidentirana 702 korisnika, na području MO Gornji Zamet 1.871 korisnika, na području MO Pehlin 1.880 korisnika i na području MO Srdoči 3.159 korisnika. U međuvremenu, obavljena je podjela individualnih spremnika korisnicima u obiteljskim kućama te je u MO Grbci podijeljeno 1.111 individualnih spremnika za ukupno 372 korisnika, u MO Gornji Zamet 3.284 individualna spremnika za ukupno 1.102 korisnika, u MO Pehlin 3.190 individualnih spremnika za ukupno 1.045 korisnika i u MO Srdoči 2.001 individualni spremnik za 645 korisnika.

Za preostale korisnike predviđeno je korištenje zajedničkih spremnika velikih kapaciteta koji će se nalaziti na utvrđenim lokacijama, pri čemu se napominje da korisnici u višestambenim objektima koji to žele, i dalje imaju mogućnost smještaja klasičnih spremnika zapremnine 1.100 litara u svojim prostorima i/ili dvorištima.

Terenskim obilaskom predloženih lokacija utvrđeno je da li je na svim lokacijama omogućen pristup vozilima KD Čistoća, predstavlja li postavljanje spremnika smetnju instalacijama, sigurnosti pješaka i vozila, postojećim parkirnim mjestima, javnim zelenim površinama i drugo. Nadalje, bilo je potrebno analizirati svaku od predloženih lokacija u smislu vlasništva.

S time u vezi Upravni odjel za gradsku imovinu izradio je analizu 6 lokacija na području MO Grbci, 7 lokacija na području MO Gornji Zamet i 10 lokacija na području MO Pehlin. Predmetnom analizom utvrđene su katastarske čestice koje su u vlasništvu Grada Rijeke. Za dio preostalih lokacija u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba zatražena je od Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost analiza je li riječ o površinama kojima upravlja i iste održava Grad Rijeka.

Slijedom svega navedenog, a nakon provedene analize lokacija predloženih od strane KD Čistoća, Povjerenstvo je utvrdilo prihvatljive lokacije na području MO Grbci, MO Gornji Zamet i MO Pehlin. U narednom razdoblju nadležni upravni odjeli pristupit će ishođenju odgovarajućih suglasnosti, a KD Čistoća će poduzeti aktivnosti na izradi odgovarajuće dokumentacije i ugradnji zajedničkih spremnika na lokacijama za koje su izdane suglasnosti. Istovremeno će se nastaviti aktivnosti na odabiru lokacija za preostale mjesne odbore, odnosno Povjerenstvo će nastaviti s analizom dostavljenih lokacija za MO Srdoči, a KD Čistoća će dostaviti daljnje lokacije za područja ostalih mjesnih odbora.