Živjeti u Rijeci 2030.: Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika.

Kontekst, potrebe i prilike: Kako bi Grad Rijeka 2030. godine ostala grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika potrebno je, u kontekstu društvenih usluga, osigurati jednak pristup svim građanima i mogućnost za sudjelovanje u društvenom životu te kvalitetne usluge. Mjere i aktivnosti za poboljšanje društvenih usluga u Rijeci koje se odnose na zdravstvene i socijalne usluge, sadržaj kulturne ponude, sportskih aktivnosti i mogućnosti za edukaciju mogu se podvesti pod projekte koji doprinose učinkovitoj komunikaciji između dionika, ulaganje u  infrastrukturu i cjelovit pristup razvoju usluga. Slijedom navedenog, nameće se potreba za horizontalnim i vertikalnim sektorskim povezivanjem koje bi omogućilo razmjenu informacija, znanja i razvoj novih suradnji te interdisciplinarno upravljanje razvojem grada. Navedeno se prvenstveno odnosi na povezivanje obrazovnog sektora s gospodarskim, sektora koji su detektirani kao ključni privlačni faktori za život u određenoj sredini, a čija razina razvoja i premreženosti izravno utječe na profesionalni i privatni rast i razvoj građana.

Teme obuhvaćene ovim područjem su:

 1. Obrazovanje,
 2. Kultura,
 3. Sport,
 4. Mladi,
 5. Zdravlje,
 6. Manjine,
 7. Stariji građani,
 8. Građani s poteškoćama u razvoju,
 9. Socijalno ugroženi građani,
 10. Povezivanje građana, male inicijative u zajednici,
 11. Suradnja i komunikacija gradske uprave s građanima,
 12. Organizacija rada gradske uprave.

U ovom području predložena su tri specifična cilja kojima će Rijeka postati grad visokih i uravnoteženih standarda življenja te jedan specifični cilj kojim se želi unaprijediti poslovanje gradske uprave i potaknuti građane na aktivno uključivanje u razvoj grada. Grad će tako biti usmjeren na unapređenje kulturnog identiteta i očuvanje kulturne baštine kroz nove projekte te nastavak aktivnosti iz programa EPK 2020., razvoj i prilagođavanje obrazovnog sustava potrebama gospodarstva i tržišta rada, unaprjeđenje kvalitete i podizanja standarda zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje građana na aktivan život. Četvrti specifični cilj odnosi se na pametno upravljanje gradom unaprjeđenjem poslovanja gradske uprave kroz digitalnu transformaciju i povezivanje gradskih odjela i ustanova, edukaciju kadrova i građana te poticanje građana na aktivno sudjelovanje u razvoju grada.

U odnosu na horizontalni cilj Pametna Rijeka 2030, namjera je Grada osobito kroz specifični cilj 1.4. razvijati pametna rješenja u području upravljanja i komunikacije s građanima, koristeći tehnologiju za što učinkovitije administrativne transakcije, ali i poticanje angažmana građana.

Strateški cilj 1. Živjeti u Rijeci 2030.: Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz  suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika
Specifični ciljevi 1.1. Obrazovanje u funkciji kvalitete života i jačanja gospodarstva
1.2. Zdrav, aktivan i socijalno osjetljiv grad privlačan za život
1.3. Prijestolnica kulture i nakon 2020. godine
1.4. Suradnja pametne uprave i angažiranih stanovnika (H)

Mjere vezane uz Strateški cilj 1. Živjeti u Rijeci 2030.

Specifični cilj 1.1. Obrazovanje u funkciji kvalitete života i jačanja gospodarstva

Rijeka 2030. grad je u kojem znanje i tržište ostvaruju značajna partnerstva, a obrazovni sektor je horizontalno povezan i koordiniran. Obrazovanje u Rijeci 2030. otvoreno je svima i privlači sve veći broj studenata iz Hrvatske i inozemstva koji se profesionalno ostvaruju u Rijeci i u njoj ostaju živjeti kao visokoobrazovani članovi zajednice. Obrazovne institucije u Rijeci prepoznate su po inoviranju sustava naobrazbe i pristupa učenju, a integralno upravljanje obrazovanjem u Rijeci ključan je element uspjeha stavljanja obrazovanja u funkciju kvalitete života šire zajednice.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      postotak djece vrtićke dobi u Gradu Rijeci koja pohađa redovite vrtićke programe te postotak obuhvaćenih jasličkim programom
●      broj upisanih na doktorske studije pri Sveučilištu u Rijeci
●      udio visokoobrazovanog stanovništva

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Gradska platforma za integralni pristup obrazovanju i razvoju
 • Obrazovni programi i aktivnosti usmjereni promicanju uključivosti i aktivnog građanstva
 • Predškolski odgoj i obrazovanje kao temelj obrazovnog sustava
 • Stipendiranje studenata i učenika
 • Suradnja sa Sveučilištem u Rijeci na razvoju visokoobrazovnih programa
 • Grad za djecu i mlade

 

Specifični cilj 1.2. Zdrav, aktivan i socijalno osjetljiv grad privlačan za život

Rijeka 2030. prepoznata je kao grad aktivnih građana koji kontinuirano ulaže u demografsku obnovu, zdravstvene navike i usluge svoje zajednice i posredstvom novih tehnologija ažurno prati potrebe najugroženijih u društvu pozicionirajući se na taj način kao mjesto koje prepoznaje potrebe svakoga stanovnika te posebno ulaže u osjetljive skupine društva pružajući na taj način sigurnost i stabilnost životnog standarda i mogućnosti za prosperitetan razvoj. Građani Rijeke 2030. podižu standard svijesti o zdravom načinu života i uključivom društvu u kojem svaki stanovnik ima važnu ulogu za očuvanje ekosustava zajednice i zajedničkog napretka.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      udio proračuna (nenamjenski prihod) namijenjen socijalnoj skrbi za siromašne i socijalno isključene građane
●      udio zakonski ostvarenih socijalnih prava u ukupnom broju ostvarenih prava temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke
●      broj dostupnih programa i projekata namijenjenih prevenciji bolesti i promociji tjelesnog i mentalnog zdravlja
●      postotak građana koji se bave sportom i rekreacijom u Gradu Rijeci

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Podrška svim generacijama građana
 • Poticanje programa socijalne sigurnosti građana i Rijeka kao zdravi grad
 • Cjelovit i uključiv pristup razvoju sporta

 

Specifični cilj 1.3. Prijestolnica kulture i nakon 2020. godine

Rijeka 2030. identitetsko je nasljeđe projekta “Luke različitosti” i ideja koje su postale integralni dio zajednice i generirale nove vrijednosti za društveno-ekonomski razvoj grada i okolice. Kultura u Rijeci 2030. prepoznaje se po snažnom djelovanju lokalnih aktera i međunarodnom umrežavanju koji doprinosi prepoznatljivosti Rijeke i Republike Hrvatske izvan granica. Kultura u Rijeci 2030. preuzima ulogu snažnog aktera koji promišlja budućnost, preispitujući prošlost i sadašnjost te u snažnoj sinergiji institucionalnog i izvaninstitucionalnog sektora svakodnevno pruža prilike za nove uvide, prostore za razgovor i razmjenu ideja te čini esencijalnu vrijednost za život svakog građanina. Kulturni programi u Rijeci 2030. su uključivi i participativni, a kultura postaje sastavni dio obrazovanja i gospodarstva, prvenstveno u kulturnom poduzetništvu i kulturnom turizmu.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      broj kulturnih događanja u gradskim ustanovama
●      broj posjetitelja kulturnih događanja
●      broj građana uključenih u volontiranje pri gradskim kulturnim ustanovama
●      iznos proračuna izdvojen za organizaciju kulturnih događanja

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je uključiti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Kompleks Benčić kao “dnevni boravak” Grada
 • Obala i Delta kao prostor oživljene baštine
 • Kultura blizu građanima
 • Urbana aglomeracija Rijeke kao područje cjelovite kulturne ponude i povezivanje u kulturi

 

Specifični cilj 1.4. Suradnja pametne uprave i angažiranih stanovnika

Građani Rijeke 2030. su povezaniji, informiraniji i aktivniji te kontinuirano podižu standard tolerancije u društvu u Rijeci i šire. Aktivno građanstvo razvijeni je koncept grada Rijeka čiju vrijednost prepoznaju svi stanovnici koji svojim djelovanjem doprinose upravljanju javnim resursima, a dodatnim razvojem sudioničkih procesa, građani su izravno uključeni u odlučivanje o određenom dijelu javnih sredstava i druga pitanja od javnog interesa. Cilj je gradske uprave 2030. da u suradnji s građanima osigurava visoku kvalitetu života u Rijeci u kontekstu društvenih usluga i infrastrukture te razvoja društva općenito. Rijeka će stoga kontinuirano poticati rast i razvoj civilnog društva i unaprjeđivati kanale za interakciju građana i gradske uprave posredstvom novih tehnologija.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●      udio proračuna o kojem se odlučuje participativno
●      broj projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva
●      broj sudionika Riječkog programa lokalnog partnerstva
●      broj korisnika elektroničkih usluga Grada Rijeke (prema korisnicima NIAS-a ili logina na riječkim stranicama)

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Centar dijeljenih ICT-usluga Grada Rijeke i razvoj e-usluga za građane
 • RiHUB i SmartRI: poticanje digitalne kulture, kreativnog, angažiranog i inovativnog društva
 • Unaprjeđenje Riječkog programa lokalnog partnerstva (RPLP)