Poduzetnicima će na raspolaganju biti 9 građevnih čestica ukupne površine 19.694 m², veličine od 1.029 m² do 8.558 m².

Radna zona Bodulovo

Lokacija:

Smještena na sjeverozapadnom djelu grada Rijeke na području naselja Škurinje, Poduzetnička zona Bodulovo prostorno je udaljena 1,2 kilometra od riječke zaobilaznice, 4 kilometra od luke Rijeka i željeznice te 29 kilometara od Zračne luke Rijeka. Također, dovršetkom ceste D403 znatno će se skratiti vrijeme prometovanja između Zone i riječke luke.

Opis

Poduzetnička zona Bodulovo nalazi se na zapadnom dijelu Rijeke. Smještena je u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok. Zbog neadekvatnog terena na kojem se nalazio dio zone, odrađen je čitav niz aktivnosti od otkupa dijela zemljišta, izgradnje pregradne brane kojom su Hrvatske vode riješile problem oborinskih voda do nasipavanja terena kojim su dobiveni novi platoi, odnosno povećana iskoristivost područja zone. Danas se područje zone proteže na nešto malo manje od 5 hektara površine.

Program izgradnje:

Na 9 lokacija odnosno građevnih čestica ukupne površine 19.694 m2 planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Cjelokupna površina zone prostire se na 22.999 m². Čestice su veličine od 1.029 m² do 8.558 m², a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 712 m² do 8.800 m

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo iznosi 11.258.233,00 kuna. Bespovratna EU sredstva u visini od 5.710.343,18 kuna osigurana su iz Europskog fond za regionalni razvoj putem Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”. Vlastiti udio Grada Rijeke u financiranju projekta iznosi 5.710.343,18 kuna.

Poduzetnička zona Bodulovo - građevinski iskopi

Građevinski iskopi

Status:

Na području Zone Bodulovo trenutno su u tijeku radovi na izgradnji komunalne infrastrukture. Izvođač radova je GP Krk, a predviđeni rok dovršetka je kraj svibnja 2022. godine. Završetkom radova Zona će biti opremljena kompletnom komunalnom infrastrukturom koja podrazumijeva: prometnicu i nogostup u Zoni te spoj na postojeće prometnice, vodovod, fekalnu odvodnju, oborinsku odvodnju, elektroenergetsku infrastrukturu, javnu rasvjetu, telekomunikacijsku infrastrukturu, plinovod te javne zelene površine.
Razdoblje provedbe Projekta je od listopada 2019. do rujna 2022. godine.

Kontakt:
Grad Rijeka
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte
Trg svete Barbare 2, Rijeka
Telefon: 051 209 590
E-mail: poduzet@rijeka.hr