Poslovi u svezi zakupa poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke (objava natječaja, provođenje licitacija, sklapanje ugovora o zakupu i kontrola izvršenja tih ugovora, poslovi u svezi promjene djelatnosti te izdavanja suglasnosti za uređenje poslovnih prostora, poslovi fakturiranja i naplate zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora), kao i poslovi u svezi upravljanja javnim objektima (sklapanje ugovora o korištenju bez naknade te izdavanje suglasnosti za uređenje objekata javne namjene) te poslovi vođenja podataka o imovini kojom  upravlja Upravno tijelo.

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • Marina Superina, Ana Mesić, Irina Gregov, Maša Žic – sklapanje ugovora o zakupu po provedenom postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, ugovora o jamstvu, ugovora o obročnoj otplati duga, izdavanje suglasnosti zakupnicima za preinaku poslovnog prostora; pokretanje postupaka zbog nepoštivanja odredbi iz ugovora o zakupu, ugovora o obročnoj otplati duga i dr.; obrada zahtjeva zakupnika za davanje poslovnog prostora u podzakup; obrada zahtjeva za stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika (pravno sljedništvo); davanje informacija o objavljenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora.
 • Petar Đurić – obrada zahtjeva zakupnika za promjenom i/ili dopunom djelatnosti u poslovnom prostoru; obrada zahtjeva za promjenom i/ili dopunom: aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, asortimana koji se nudi, vrste ugostiteljske djelatnosti ili usluga koje se pružaju, u okviru ugovorene djelatnosti, obrada zahtjeva za otpis potraživanja.
 • Mateja Jerkić – naplata potraživanja zakupnine i kamate, naplata sredstava osiguranja plaćanja; fakturiranje kamate; pokretanje postupaka zbog nepoštivanja odredbi iz ugovora o zakupu (neplaćanje zakupnine) i ugovora o obročnoj otplati duga; informacije o visini cijene zakupnine i naplate zakupnine i kamate, obrada zahtjeva zakupnika za obročnom otplatom duga i za povlačenje otkaza ugovora o zakupu.
 • Anita Katalinić – ovjera ulaznih računa za Direkciju; refaktura računa (električne energije, vode i plina); izvještaji o stanju duga kandidata prilikom održavanja licitacija; praćenje naplate obročne otplate; evidencija bankarskih garancija; povrat sredstava osiguranja plaćanja.
 • Marko Vukas – kontrola ispravnosti ulaznih računa te ovjera i unos računa u aplikaciju riznice; izrada planova i programa Direkcije te polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja; knjiženje zaduženja po sudskim pristojbama te praćenje naplate istih; obrada zahtjeva za otpis potraživanja; izrada izvješća o najvišim i prosječno izlicitiranim cijenama zakupnine nakon provedene licitacije; suradnja u poslovima vođenja registra nekretnina kojima upravlja i raspolaže Odjel; praćenje naplate zakupnine te aktiviranje sredstava prisilne naplate (mjenice, bjanko zadužnice).
 • Petra Fonović – fakturiranje zakupnine i ostalih troškova (naknada za korištenje poslovnog prostora, troškovi objave natječaja, režijski troškovi i sl.); evidentiranje prihoda u poslovnim knjigama i usklađivanje konta analitike s Glavnom knjigom; praćenje naplate zakupnine i ostalih prihoda te poduzimanje mjera ažurnosti naplate potraživanja (naplata instrumenata osiguranja plaćanja); kontroliranje podataka koji su prijavljeni u knjigu IRA; unos i izmjene matičnih podataka u bazi podataka te arhiviranje dokumentacije vezano za ugovore o zakupu; obračunavanje preplaćene ili manje plaćene zakupnine radi utvrđenih razlika u površini poslovnih prostora prilikom nove izmjere.
 • Joško Perić – razgled poslovnih prostora oglašenih na javnom natječaju za davanje u zakup; primopredaja poslovnih prostora, evidencije potrošnje vode struje i grijanja.
 • Nedjeljko Storić – kontrola korištenja poslovnih prostora i javnih objekata; provođenje deložacija poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke; sudjelovanje u provođenju ovršnih postupaka nadležnih Sudova, pljenidbi i ispražnjenja poslovnih prostora.
 • Milena Kulundžija – kontrola ispravnosti ulaznih računa te ovjera i unos računa u aplikaciju riznice; knjiženje zaduženja po sudskim pristojbama te praćenje naplate istih; izrada izvješća o najvišim i prosječno izlicitiranim cijenama zakupnine nakon provedene licitacije; fakturiranje zakupnine i ostalih troškova za korištenje poslovnog prostora; evidentiranje prihoda u poslovnim knjigama i usklađivanje konta analitike s Glavnom knjigom; praćenje naplate zakupnine i ostalih prihoda te poduzimanje mjera ažurnosti naplate potraživanja; kontroliranje podataka koji su prijavljeni u knjigu IRA; obračunavanje preplaćene ili manje plaćene zakupnine radi utvrđenih razlika u površini poslovnih prostora prilikom nove izmjere.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Odsjeka:

 • Odluka o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke br. 8/1813/19)
 • Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke br. 8/18,13/19)
 • Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 16/19 i 3/22)
 • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
 • Početne cijene zakupnine (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
 • Registar poslovnih prostora Grada Rijeke (slobodni i prostori u zakupu)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/1164/15112/18)
 • Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (Narodne novine br. 58/0772/07)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/1394/14 i 144/21)
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/9639/99, 42/9992/9943/00131/00, 27/01, 34/01, 65/01118/0180/0281/02 i 98/19)

Početne jedinične cijene zakupnina:

Popis ulica poslovnih prostora po zonama:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 427 Titov trg 3, Rijeka Fonović Petra
petra.fonovic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 432 Titov trg 3, Rijeka Gregov Irina
irina.gregov@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i ekonomske poslove T. +385 51 209 969 Titov trg 3, Rijeka Jerkić Mateja
mateja.jerkic@rijeka.hr
Voditeljica Pododsjeka za upravljanje objektima javne namjene T. +385 51 209 429 Titov trg 3, Rijeka Katalinić Anita
anita.katalinic@rijeka.hr
Referentica za poslove zakupa T. +385 51 209 423 Titov trg 3, Rijeka Kulundžija Milena
milena.kulundzija@rijeka.hr
Stručna suradnica - izvidnica Titov trg 3, Rijeka Linda Mešiček-Bašić
linda.mesicek-basic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 966 Titov trg 3, Rijeka Mesić Ana
ana.mesic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove korištenja poslovnih i javnih objekata T. +385 51 209 488
T. +385 98 208 517
Titov trg 3, Rijeka Perić Joško
josko.peric@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za upravljane objektima poslovne i javne namjene T. +385 51 209 580 Titov trg 3, Rijeka Smokrović Koludrović Mirjana
mirjana.smokrovic-koludrovic@rijeka.hr
Stručni suradnik - Izvidnik T. +385 51 209 488 Titov trg 3, Rijeka Storić Nedjeljko
nedjeljko.storic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 425 Titov trg 3, Rijeka Superina Marina
marina.superina@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove i ugovaranje korištenja objekata javne namjene T. +385 51 209 546 Titov trg 3 Žic Maša
masa.zic@rijeka.hr
Voditelj Pododsjeka za upravljanje objektima poslovne namjene T. +385 51 209 965 Titov trg 3, Rijeka Đurić Petar
petar.djuric@rijeka.hr