Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Početne jedinične cijene zakupnina:

Karte ulica poslovnih prostora po zonama:

Normativni akti:

  • Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (Narodne novine 58/07)
  • NKD 2007. struktura s objašnjenjima 
  • Odluka o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke 8/18)
  • Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke 8/18)
  • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti (Službene novine Primorsko-goranske županije 26/13, Službene novine Grada Rijeke 2/15, 1/16 i 5/18)
  • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11 i 64/15)