Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi, korisnoj površini poslovnog prostora i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja, sukladno Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru. Zakupnina se uvećava za pripadajući porez na dodanu vrijednost budući je rješenjem Porezne uprave Grad Rijeka utvrđen poreznim obveznikom u svezi obavljanja djelatnosti davanja u zakup poslovnog prostora.

Početne jedinične cijene zakupnina:

Poslovni prostori koji se nalaze na području grada razvrstani su u četiri zone i to: 0., I., II. i III.

Karte ulica poslovnih prostora po zonama:

Djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru koji se daje u zakup utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za poslovni prostor, utvrđuje se, u pravilu, sukladno nomenklaturi iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Promjenu i/ili dopunu djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru koji je dan u zakup utvrđuje Gradonačelnik na zahtjev zakupnika, uz prethodno pribavljeno mišljenje rečenog Povjerenstva.

Zakupniku se može na njegov zahtjev odobriti obročna otplata dospjele novčane tražbine na ime zakupnine, kamata i/ili troškova s osnova korištenja poslovnog prostora do najviše 24 mjesečna obroka, sklapanjem ugovora o obročnoj otplati duga, pod uvjetom da zakupnik nije u sudskom sporu s Gradom po osnovi korištenja poslovnog prostora te da ponudi odgovarajuća sredstva osiguranja plaćanja.