Zakupnik može zatražiti raskid ugovora o zakupu.

Grad može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako:

  • zakupnik koristi poslovni prostor protivno ugovoru, ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,
  • u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane opomene, zakupnik ne plati dospjelu zakupninu s porezom na dodanu vrijednost ili troškove s osnove korištenja poslovnog prostora najmanje u visini tri mjesečne zakupnine s porezom na dodanu vrijednost, osim ako je zakupniku odobrena odgoda plaćanja navedene novčane tražbine, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,
  • tijekom trajanja zakupa Gradonačelnik odredi da se poslovni prostor može koristiti samo za obavljanje druge djelatnosti od djelatnosti za koju je poslovni prostor dat u zakup,
  • bez suglasnosti Grada obavlja preinake poslovnog prostora,
  • izda dio ili cijeli poslovni prostor drugome u podzakup bez suglasnosti Grada,
  • tijekom trajanja zakupa ne omogući Gradu nesmetano izvođenje radova na održavanju poslovnog prostora ili zajedničkih dijelova građevine, ako se isti nalaze u poslovnom prostoru,
  • zakupnik ne produži bankarsku garanciju sukladno članku 16. stavku 4. točki 15. podstavku 2. Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu poslovnog prostora.