Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja. Javni natječaj se objavljuje na web stranicama Grada te ističe na oglasnoj ploči Grada, Rijeka, Titov trg 3, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i ističe na poslovnom prostoru koji se daje u zakup.

Iznimno, ugovor o zakupu poslovnog prostora koji sklapaju međusobno Grad Rijeka i Republika Hrvatska te jedinice područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske te Grada Rijeke i područne (regionalne samouprave) te koncesionar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji ima status ugovornog subjekta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, sklapa se bez provođenja javnog natječaja.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja.

Poslovni prostor se daje u zakup putem javnog natječaja provođenjem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).

Pravo na zakup poslovnog prostora ima osoba koja ispunjava sve uvjete natječaja i koja u postupku licitacije ponudi najviši iznos zakupnine.

Osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora, ako udovolje uvjetima iz javnog natječaja, ako sudjeluju u istom te prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Pristigle pisane prijave na natječaj otvara Povjerenstvo prije početka licitacije, utvrđuje da li iste udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik. Licitacija se provodi samo s natjecateljima koji su dostavili prijavu sastavljenu sukladno uvjetima natječaja. Licitacija se provodi na način da natjecatelji, usmeno, jedan po jedan, iznose u zapisnik svoje ponude, time da početna isklična ponuda ne smije biti niža od početnog iznosa zakupnine objavljenog u javnom natječaju, a isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta uzastopno.

Nakon što svi natjecatelji iskažu svoje ponude u jednom ili više iskličnih krugova, Povjerenstvo proglašava najpovoljnijeg natjecatelja koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

O provođenju licitacije vodi se zapisnik koji potpisuju članovi Povjerenstva, prisutni natjecatelji i zapisničar. Povjerenstvo donosi Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora, koju potpisuju članovi Povjerenstva i najpovoljniji natjecatelj i time se postupak provođenja licitacije smatra dovršenim.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora s novim zakupnikom sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju do deset godina. Iznimno, ugovor se može sklopiti na više od deset godina, kada gradonačelnik to ocijeni opravdanim.