Zakupniku se može odobriti davanje dijela ili cjelokupnog poslovnog prostora u podzakup u sljedećim slučajevima:

 • u poslovnom prostoru u kojem je predviđeno obavljanje zdravstvene djelatnosti, obrazovne djelatnosti, djelatnosti kulture, socijalne skrbi, tehničke kulture i sporta,
  supružniku, djeci, posvojenicima ili pastorcima zakupnika ako sa zakupnikom
 • obavljaju zajednički obrt te radnicima koji su najmanje posljednjih pet godina bili zaposleni kod zakupnika,
 • zdravstvenim radnicima određenim propisom kojim se uređuju uvjeti i postupak za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova,
 • bankama za postavu bankomata, uz obvezu zakupnika da za površinu prostora koji se daje u podzakup prihvati povećanje ugovorene zakupnine za pet puta.

Suglasnost za podzakup daje nadležan odjel, a gradonačelnik može odobriti davanje dijela ili cjelokupnog poslovnog prostora u podzakup u drugim slučajevima kada to ocijeni opravdanim.

Za poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup temeljem zakona kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne može se odobriti podzakup.

Davanje dijela ili cjelokupnog poslovnog prostora u podzakup može se odobriti uz ispunjenje sljedećih preduvjeta:

 • da zakupnik i/ili podzakupnik nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema proračunu Grada prije podnošenja zahtjeva, osim ako je zakupniku i/ili podzakupniku odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,
 • da zakupnik i podzakupnik nisu u sudskom sporu s Gradom po osnovi korištenja poslovnog prostora,
 • da se ne mijenja namjena poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa,
 • da je djelatnost podzakupnika unutar iste grupe djelatnosti utvrđene ugovorom o zakupu poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa,
 • da podzakupnik s Gradom sklopi ugovor o jamstvu kojim se obvezuje da će kao jamac-platac ispuniti sve pravovaljane dospjele obveze zakupnika iz ugovora o zakupu poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa, ako zakupnik to ne učini,
 • da je jedinična cijena podzakupnine jednaka jediničnoj cijeni zakupnine utvrđene ugovorom o zakupu poslovnog prostora za cijeli ili dio poslovnog prostora koji se daje u podzakup,
 • da podzakupnik s Gradom i zakupnikom sklopi ugovor o asignaciji ili ugovor o cesiji radi izravnog plaćanja ugovorene podzakupnine za cijeli ili dio poslovnog prostora koji se daje u podzakup,
 • da podzakupnik dostavi Gradu sredstva osiguranja plaćanja na način utvrđen odredbom članka 16. stavka 4. točke 15. do 20. Odluke o zakupu poslovnog prostora,
 • da podzakupnik sklopi ugovor o podzakupu pod uvjetima utvrđenim ugovorom o zakupu poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora, po bilo kojoj osnovi, prestaje i ugovor o podzakupu poslovnog prostora.