Način i visina naknade za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta na javnim površinama.

Odlukom o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja (Službene novine Grada Rijeke br. 7/19) uređeni su uvjeti i način korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene, nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke te zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe, za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja.

Pod pojmom privremeni objekti podrazumijevaju se kiosk, montažni objekt, pokretna naprava, štand, ograda, ugostiteljska terasa i sl.

Način korištenja javnih površina

Nekretnine za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta daju se na korištenje putem javnog natječaja

Iznimno, Grad Rijeka može odobriti privremeno korištenje nekretnine u sljedećim slučajevima:

  1. za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik nekretnine ne ostvaruje prihod, do sedam dana unutar jednog mjeseca
  2. za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za promidžbu i aktivnosti slične naravi te u svrhu prezentacije proizvoda, snimanja reklamnih spotova, filmova i slično, do sedam dana unutar jednog mjeseca
  3. za postavljanje ugostiteljskih terasa, na rok do jedne godine, a za postavljanje zatvorenih ugostiteljskih terasa, na rok do tri godine,
  4. za postavljanje reklamnih predmeta namijenjenih reklamiranju vlastitih proizvoda ili djelatnosti, do sedam dana unutar jednog mjeseca,
  5. za isticanje izbornih plakata političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima, u svrhu njihove izborne promidžbe, dok traje izborna promidžba,
  6. za prodaju robe i/ili usluge iz pokretne naprave (pokretna prodaja) sukladno propisima kojima se uređuje trgovina, na rok do 20 dana i uz zadržavanje do jedan sat na površini korištenja površine javne namjene,
  7. za postavljanje štandova za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća u blizini gradskih groblja Grada povodom blagdana Svih Svetih.

Iznimno od točke 1., privremeno korištenje nekretnine može se odobriti za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno-obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik nekretnine ostvaruje prihod sukladno propisima o trgovini.

Visina naknade

Visina naknade za korištenje nekretnine utvrđuje se prema zoni i namjeni za koju se nekretnina daje na korištenje.

Nekretnine koje se daju na korištenje razvrstane su u zone.

Zona 1 obuhvaća: Jadranski trg, Korzo, Ulicu Ante Starčevića, Jelačićev trg, Ulicu Pavla Rittera Vitezovića, Agatićevu ulicu, Ulicu Žrtava fašizma, Ulicu Frana Supila, Trg 128. brigade, te područje omeđeno tim ulicama, Gnambovu ulicu, Trg Republike Hrvatske, Poštanski prolaz, Bazarigov prolaz, Ulicu Riva, Trg 111. brigade i Trg Žabica.

Za određivanje zona 2, 3, 4 i 5 primjenjuju se granice zona utvrđene odlukom kojom se uređuje komunalna naknada za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti.

Za privremeno korištenje nekretnine i/ili pokretnine u svrhu održavanja aktivnosti sportske, kulturne, tehničke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode koje su pod pokroviteljstvom Grada ili od značaja za Grad, ne plaća se naknada.

Popis ulica za postavljanje ugostiteljskih objekata po zonama te početni iznosi naknade za korištenje nekretnine za postavljanje privremenih objekata po m2 nalaze se u Odluci o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja (Službene novine Grada Rijeke br. 7/19).

Lokacije za postavljanje privremenih objekata i predmeta

Sadržaj pojmova privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta te lokacije te uvjeti i postupak za njihovo postavljanje i oblikovanje.

Lokacije za postavljanje privremenih objekata i predmeta utvrđuju se Planom lokacija kojeg na prijedlog Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem donosi Gradonačelnik.

Suglasnost za postavu privremenih objekata i predmeta temeljem Pravilnika o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 1/07, 54/08) kao zasebno radno tijelo izdaje Komisija za postavljanje predmeta i privremenih objekata.