Javna tunelska skloništa i skloništa osnovne zaštite daju se u zakup sukladno Odluci o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa i skloništa osnovne zaštite u miru (Službene novine PGŽ 44/09) čiji je dio i tablica za utvrđivanje visine zakupnine. Namjenu skloništa radi obavljanja određene djelatnosti utvrđuje gradonačelnik na prijedlog Odjela za gradsku upravu i samoupravu te Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Sklonište se daje u zakup putem javnog natječaja.