U Upravnom odjelu za opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

 • poslovi upravljanja ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (službenički odnosi te uređenje prava i dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika), te poslovi u svezi s radno pravnim odnosima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka,
 • poslovi uredskog poslovanja (poslovi pisarnice i pismohrane)
 • poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela i mjesni odbori, te poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela
 • poslovi uspostave, razvoja i upravljanja računalnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, informacijskim sustavima i informacijskom sigurnošću
 • poslovi osiguranja (utvrđivanje vrste i opsega usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja ugovora o osiguranju, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća o naplati šteta)
 • poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, priprema i provođenje postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrada analiza i izvještavanje o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave
 • drugi poslovi iz djelokruga svog rada određeni posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojene su:

 1. Odsjek za ljudske resurse, u kojem se obavljaju poslovi u svezi s službeničkim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka.
 2. Odsjek za ekonomske i opće poslove, u kojem se obavljaju ekonomski poslovi za potrebe Upravnog tijela, poslovi uredskog poslovanja, poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada Rijeke i mjesni odbori te pomoćno-tehnički poslovi.
  1. Pododsjek pisarnice, u kojem se obavljaju poslovi uredskog poslovanja (primanje i pregledavanje pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad,  otprema,  čuvanje i izlučivanje pismena).
  2. Pododsjek za sigurnost na radu i pomoćno tehničke poslove, u kojem se obavljaju poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada Rijeke i mjesni odbori, poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka te pomoćno tehnički poslovi.
 3. Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj, u kojem se obavljaju poslovi planiranja, razvoja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informatičkih sustava te pružanja tehničke podrške korisnicima informatičkih sustava i baza podataka za Grad Rijeku, komunalna i trgovačka društva i ustanove kojima je Grad Rijeka osnivač ili koja obavljaju djelatnost od važnosti za Grad Rijeku, te ostalih javnopravnih tijela s kojima je Grad u ugovornom odnosu.
 4. Odsjek za digitalnu infrastrukturu i usluge, u kojem se obavljaju poslovi planiranja, razvoja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja, održavanja i upravljanja računalno-komunikacijskom infrastrukturom te pružanja tehničke podrške korisnicima računalno-komunikacijske infrastrukture (Grad Rijeka, komunalna i trgovačka društva te ustanove kojima je Grad Rijeka osnivač ili koja obavljaju djelatnost od važnosti za Grad Rijeku, te ostalih javnopravnih tijela s kojima je Grad u ugovornom odnosu).
 5. Odsjek za javnu nabavu, u kojem se obavljaju poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, priprema i provođenje postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrada analiza i izvještavanje o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela:

Kadrovski poslovi i pisarnica:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10 i 10/23)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine br. 74/10125/14 i 48/23)
 • Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (Narodne novine br. 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17).
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 8/22)
 • Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad, odlaska s rada i izlazaka tijekom radnog vremena službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/15)
 • Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima u upravnim tijelima Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 4/24)
 • Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 54/12)
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/09)

Sigurnost na radu i opći poslovi:

 • Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14127/1798/19151/22 i 46/23)
 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
 • Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10 i 114/22)
 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19 i 114/22)
 • Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine br. 16/20 i 114/22)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15118/18, 31/20 i 20/21 i 114/22)
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine br. 79/06 i 110/15)
 • Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 16/19)
 • Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 3/15)

Javna nabava:

 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/22)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine br. 65/17 i 75/20)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 144/20)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 19/23)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 154/23)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 65/17)
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Rijeke br. 2/24)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 18/23)

Informacijski sustavi i informacijska sigurnost:

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Narodne novine br. 62/17)
 • Zakon o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05 i 128/22)
 • Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine br. 79/07)
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije L 119/1)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18)
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
 • Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine br. 79/07, 86/12)
 • Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine br. 64/18)
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/18)
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21)
 • Konvencija o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 9/02)
 • Direktiva o napadima na informacijske sustave 2013/40/EU (Službeni list Europske unije L 218/8)
 • Pravilnik o informacijskoj sigurnosti grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 32/03)
 • Pravilnik o standardima sigurnosti neklasificiranih informacijskih sustava

Poslovi pisarnice i pismohrane:

 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br 61/1898/19 i 114/22)
 • Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16 i 114/22)