Pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u djelokrugu rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka; objavljivanje službenog glasila. Informiranje građana putem medija i web portala; uključivanje javnosti u rad uprave putem online komunikacijskih kanala. Mjesna samouprava. Djelovanje vijeća nacionalnih manjina; poslovi koordinacije Urbane aglomeracije Rijeka

Kontakt informacije odjela

Verena Lelas Turak