U skladu s nacionalnim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta nastalih kao posljedice epidemije korona virusa, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel kontinuirano donosi mjere za pomoć poduzetnicima.

S ciljem da se poduzetnicima/gospodarskim subjektima na području grada Rijeke omogući da prebrode otežane uvjete poslovanja, a budući je razvidno da se pandemija koronavirusa nastavlja, Grad Rijeka od studenog 2020. godine ponovno kreće s mjerama pomoći poduzetnicima.

Umanjenje zakupnine gradskih poslovnih prostora

Grad Rijeka će svim zakupcima gradskih poslovnih prostora kao i korisnicima površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta umanjiti zakupninu, a sukladno opsegu pada prometa.

Pomoć za umanjenje zakupnine odnosi se na razdoblje od 1. studenog 2020. do 31. prosinca 2020. godine, uz mogućnost produljenja ovisno o razvoju situacije sa pandemijom koronavirusa.

Kriteriji za umanjenje plaćanja zakupnine zakupnicima:

 • sa padom prometa od 40-60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%;
 • sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine podnositi će se sukladno slijedećim rokovima:

 • Zahtjevi za studeni 2020. – od 7. prosinca 2020. godine do zaključno 20. prosinca 2020. godine,
 • Zahtjevi za prosinac 2020. – od 4. siječnja 2021. godine do zaključno 17. siječnja 2021. godine.

Zahtjevi za umanjenje plaćanja zakupnine podnose se isključivo putem online obrasca s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom kao dokazom smanjenja prometa (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično), a sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika. Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom 2019. godine.

Iznimno, zakupnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godini u mjesecima koji bi bili referenti za mjere umanjenja dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, koji mjesec prethodi pandemiji koronavirusa.

S obzirom na to da postoji određeni broj zakupnika koji nisu poslovali ni u veljači 2020. godine, jer su poslovne prostore izlicitirali tijekom natječaja objavljenih tijekom 2020. godine, zaključkom gradonačelnika od 1. prosinca 2020. za njih je kao referentni mjesec određen listopad 2020. godine.

Od umanjenja zakupnine isključene su sljedeće djelatnosti:

 • Garaže – NKD 00.33 – kao djelatnost koja nije pogođena protuepidemijskim mjerama;
 • Ljekarne – NKD 47.73 – kao djelatnost kojoj je u cijelo vrijeme pandemije omogućen rad;
 • Središnje bankarstvo – NKD 64.11- kao djelatnost kojoj je u cijelo vrijeme pandemije omogućen rad;
 • Ostalo novčarsko poslovanje – NKD 64.19 (sve osim aktivnosti mjenjačnica) – kao djelatnost kojoj je u cijelo vrijeme pandemije omogućen rad;
 • Opće djelatnosti javne uprave – NKD 84.11- kao uredska djelatnost koja je u cilju javnog interesa redovno obavljala svoju djelatnost;
 • Sudske i pravosudne djelatnosti – NKD 84.23 kao uredska djelatnost koja je u cilju javnog interesa redovno obavljala svoju djelatnost;
 • Djelatnosti političkih organizacija – NKD 94.92 kao uredska djelatnost koja je u cilju javnog interesa redovno obavljala svoju djelatnost;
 • Djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija – NKD 99.00 (konzulati) kao uredska djelatnost koja je u cilju javnog interesa redovno obavljala svoju djelatnost.

Također, ova se pomoć ne odnosi ni na trgovine na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama (NKD 47.61) te trgovine na malo rabljenim knjigama (NKD 47.79) budući da im se zaključkom gradonačelnika priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%.

Oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

Korisnicima površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. studenog 2020. do 31. prosinca 2020. godine, uz mogućnost produljenja ovisno o razvoju situacije s pandemijom koronavirusa.

Korisnici površina javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase ne moraju podnositi zahtjeve.

Grad Rijeka je još u svibnju, kao privremenu mjeru, ugostiteljskim objektima odobrio mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, a na onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učiniti.

Procjenu oko mogućnosti proširenja terasa donose, po obilasku svakog pojedinačnog ugostiteljskog objekta koji podnese zahtjev, djelatnici Odjela za komunalni sustav i Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.

Zahtjevi za proširenjem terasa na javnim površinama podnose se Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke.

Umanjenje ili oslobađanje zakupnine za zakupnike poslovnih prostora kojima upravlja Rijeka plus

Mjere pomoći zakupnicima utvrđenim ovom Odlukom, ovisno o pandemiji bolesti COVID 19 i epidemiološkim mjerama moguće je produljiti o  čemu će se donijeti posebna Odluka.

Zakupnici kojima je obustavljen rad oslobađaju se plaćanja zakupnina

Zakupnici poslovnih prostora kojima upravlja Rijeka plus d.o.o., a kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se od plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u vremenu od 1. prosinca 2020. godine pa do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do ukidanja mjera obustave obavljanja djelatnosti od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te im se za isto razdoblje neće ispostavljati računi za zakupninu.

Obrazac zahtjeva za umanjenje zakupnine za prosinac nalazi se na mrežnim stranicama Rijeka plusa.

Zakupnicima koji rade umanjene zakupnine ovisno o padu prometa

Svim zakupnicima za prostore kojima upravlja Rijeka plus d.o.o. Rijeka, a koji nisu obuhvaćeni mjerom zabrane obavljanja djelatnosti ali zbog pandemije bilježe pad prometa, umanjuje se plaćanje zakupnine za prosinac 2020.godine sukladno sljedećim kriterijima

 • Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se za umanjenje zakupnine za 30%,
 • Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%

Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na način da se promet za prosinac, za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s istim kalendarskim mjesecom 2019. godine, odnosno sa prosincem 2019. godine.

Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u prosincu 2019. godine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, dok se za zakupnike koji su svoju djelatnost počeli obavljati nakon veljače 2020. godine, kao referentni mjesec kojim se dokazuje pad prometa utvrđuje listopad 2020. godine.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine s pratećom dokumentacijom kao dokazom smanjenje prometa, moći će se Rijeka plusu dostaviti od 4. siječnja 2021.godine do zaključno 17. siječnja 2021. godine.

Zahtjevi će se moći dostaviti elektroničkom poštom info@rijeka-plus.hr, odnosno putem pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III, Rijeka.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo na za to predviđenom Obrascu koji će zajedno s popisom obavezne prateće dokumentacije od prosinca 2020. biti dostupni na web stranicama Rijeka plusa.

Korisnici teresa oslobađaju se plaćanje naknade za korištenje

Korisnici površina terasa kojima upravlja Rijeka plus, a koji imaju sklopljene ugovore sa Društvom, oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje terasa u periodu od 1. prosinca  2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Neobračunavanje zatezne kamate na zakupnine gradskih prostora

Zaključkom gradonačelnika od 11. svibnja 2020. godine je određeno da se zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke, koji obavljaju djelatnosti koje nisu bile obuhvaćene mjerom zabrane rada odnosno onima koji su mogli raditi, a koji su zaprimili račun na ime zakupnine za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, ali isti još nisu ili neće platiti u roku određenom za plaćanje računa, ne obračunava zakonska zatezna kamata, a sve ukoliko zakupnici podmire zakupninu za navedeno razdoblje zaključno do 31. prosinca 2020. godine odnosno do datuma obnove ugovora (ukoliko ugovor ističe u 2020. godini).

Nastavak mjera umanjenja zakupnine knjižarama i antikvarijatima i u 2021. godini

Grad Rijeka će i u 2021. godini knjižarama i antikvarijatima smanjiti ugovorene zakupnine za 50%.

Iako je Planom mjera za pokriće manjka i smanjenja obveza Grada Rijeke planirano da se u 2021. godini više ne umanjuje zakupnina knjižarama i antikvarijatima, budući da i nadalje postoji potreba da se gospodarskim subjektima koji se bave navedenim djelatnostima omoguće povoljniji uvjeti zakupa zbog pandemije uzrokovane korona virusom (COVID – 19), a sve s ciljem olakšanja poslovanja zakupnicima i zadržavanja radnih mjesta, mjera će se nastaviti provoditi i u sljedećoj godini.

Mjere nadoknade fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)

Vlada Republike Hrvatske 30. studenog 2020. donijela je Zaključak o mjerama pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (Narodne novine broj 133/20), s ciljem da se uslijed novonastalih okolnosti izazvanih epidemijom koronavirusa koji su za posljedicu imali obustavu rada određenih djelatnosti poduzmu dodatne aktivnosti pomoći gospodarstvu.

Temeljem tog zaključka Porezna uprava je 8. prosinca 2020. donijela Uputu o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID – 19).

Navedenom Uputom propisani su uvjeti za ostvarivanje prava na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova i način ostvarivanja tih prava na teret proračuna RH, od kojih posebno ističemo troškove komunalne naknade, direktne spomeničke rente i zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja poslovna djelatnost.

Više o poreznim informacijama vezanim uz situaciju izazvanu koronavirusom na stranicama Porezne uprave.