U skladu s nacionalnim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta nastalih kao posljedice epidemije korona virusa, Grad Rijeka kontinuirano donosi mjere za pomoć poduzetnicima.

S ciljem da se poduzetnicima/gospodarskim subjektima na području grada Rijeke omogući da prebrode otežane uvjete poslovanja, a budući je razvidno da se pandemija koronavirusa nastavlja, Grad Rijeka od studenog 2020. godine ponovno je krenuo s mjerama pomoći poduzetnicima.

Umanjenje zakupnine gradskih poslovnih prostora

Grad Rijeka će svim zakupcima gradskih poslovnih prostora te površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, umanjiti zakupninu, a sukladno opsegu pada prometa.

Pomoć za umanjenje zakupnine odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 28. veljače 2021. godine, uz mogućnost produljenja ovisno o razvoju situacije sa pandemijom koronavirusa.

Kriteriji za umanjenje plaćanja zakupnine zakupnicima:

 • sa padom prometa od 40-60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%;
 • sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje zakupnine podnositi će se sukladno slijedećim rokovima:

 • Zahtjevi za siječanj 2021. – od 20. do zaključno 28. veljače 2021. godine,
 • Zahtjevi za veljaču 2020. – od 20. do zaključno 28. ožujka 2021. godine.

Zahtjevi za umanjenje plaćanja zakupnine podnosili bi se, kao i u prethodnom razdoblju isključivo putem ONLINE obrasca koji će biti objavljen na portalu eUsluga Grada Rijeke s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom kao dokazom smanjenja prometa (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično), a sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika. Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom 2019. godine. Iznimno, zakupnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godini u mjesecima koji bi bili referenti za mjere umanjenja dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, koji mjesec prethodi pandemiji koronavirusa.

Od prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine izuzete su:

 • Garaže – NKD 00.33 – kao djelatnost koja nije pogođena protuepidemijskim mjerama;
 • Ljekarne – NKD 47.73 – kao djelatnost kojoj je u cijelo vrijeme pandemije omogućen rad;
 • Središnje bankarstvo – NKD 64.11- kao djelatnost kojoj je u cijelo vrijeme pandemije omogućen rad;
 • Ostalo novčarsko poslovanje – NKD 64.19 (sve osim aktivnosti mjenjačnica) – kao djelatnost kojoj je u cijelo vrijeme pandemije omogućen rad;
 • Opće djelatnosti javne uprave – NKD 84.11- kao uredska djelatnost koja je u cilju javnog interesa redovno obavljala svoju djelatnost;
 • Sudske i pravosudne djelatnosti – NKD 84.23 kao uredska djelatnost koja je u cilju javnog interesa redovno obavljala svoju djelatnost;
 • Djelatnosti političkih organizacija – NKD 94.92 kao uredska djelatnost koja je u cilju javnog interesa redovno obavljala svoju djelatnost;
 • Djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija – NKD 99.00 (konzulati) kao uredska djelatnost koja je u cilju javnog interesa redovno obavljala svoju djelatnost.
 • Članske organizacije s šifrom NKD 94.00 – djelatnost članskih organizacija i 94.99 – djelatnost ostalih članskih organizacija d.n. – kojima je odobreno umanjenje od 30% bez podnošenja zahtjeva.

Od podnošenja zahtjeva za umanjenje od plaćanja zakupnine za mjesece siječanj i veljaču 2021. godine izuzete su i djelatnosti kojima se tijekom cijele 2021. godine priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%, a to su:

 • Djelatnost trgovine na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama – 47.61 i
 • Djelatnost trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama, aktivnost: trgovina na malo rabljenim knjigama – 47.79.

Mjere umanjenja zakupnine sukladno obimu pada prometa odnose se i na gradske poslovne prostore kojima upravlja Rijeka plus.

Umanjenje ili oslobađanje od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora za zakupnike – članske organizacije

Zakupnicima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine obustavljena djelatnost (Narodne novine br. 131/20, 132/20, 138/20, 141/20, 1/221, 2/21 i 8/21) a imaju status neprofitnih članskih organizacija i koji svoje pravo na naknadu fiksnog troška zakupnine ne ostvaruju sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 133/20)  odobrit će se umanjenje zakupnine za siječanj i veljaču 2021. god. u 100% iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Zakupnicima Grada Rijeke – članskim organizacijama s ugovorenom šifrom djelatnosti 94.00 – djelatnost članskih organizacija i 94.99 – djelatnost ostalih članskih organizacija d.n. – odobrava se umanjenje računa zakupnine za siječanj i veljaču 2021. god. u iznosu od 30% bez podnošenja zahtjeva.

Nastavak mjera umanjenja zakupnine knjižarama i antikvarijatima i u 2021. godini

Grad Rijeka će i u 2021. godini knjižarama i antikvarijatima smanjiti ugovorene zakupnine za 50%.

Iako je Planom mjera za pokriće manjka i smanjenja obveza Grada Rijeke planirano da se u 2021. godini više ne umanjuje zakupnina knjižarama i antikvarijatima, budući da i nadalje postoji potreba da se gospodarskim subjektima koji se bave navedenim djelatnostima omoguće povoljniji uvjeti zakupa zbog pandemije uzrokovane korona virusom (COVID – 19), a sve s ciljem olakšanja poslovanja zakupnicima i zadržavanja radnih mjesta, mjera će se nastaviti provoditi i u sljedećoj godini.

Besplatna postava ugostiteljskih terasa

Korisnici ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. siječnja 2021. do 28. veljače 2021. godine, uz mogućnost produljenja ovisno o razvoju situacije s pandemijom koronavirusa.

Korisnici ugostiteljskih terasa ne moraju podnositi zahtjeve.

Grad Rijeka je još u svibnju, kao privremenu mjeru, ugostiteljskim objektima odobrio mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, a na onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učiniti.

Procjenu oko mogućnosti proširenja terasa donose, po obilasku svakog pojedinačnog ugostiteljskog objekta koji podnese zahtjev, djelatnici Odjela za komunalni sustav i Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.

Mjere provedbe postupka licitacije za slobodne poslovne prostore u pandemijskim uvjetima

Natjecateljima koji su ujedno i zakupnici/ korisnici poslovnih prostora Grada Rijeke da sudjeluju u postupku licitacije i u slučaju da u cijelosti nisu podmirili račune zakupnine/naknade za korištenje poslovnog prostora za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca 2020. godine, ukoliko se utvrdi da na analitičkoj kartici natjecatelja postoji evidentirano dospjelo dugovanje za mjesece studeni i prosinac 2020. godine, a isti su pravovaljano podnijeli Zahtjev za umanjenje zakupnine, te ostvarili pravo na isto, a sve kao pomoć zbog pandemije virusa COVID-19.

Ukoliko dosadašnji zakupnik/korisnik poslovnog prostora bude utvrđen najpovoljnijim natjecateljem dužan je do 31. ožujka 2021. godine podmiriti dospjelo preostalo dugovanje na ime zakupnine/naknade za korištenje poslovnog prostora isključivo za mjesece studeni i prosinac 2020. godine, za koje je ostvario pravo na umanjenje zakupnine. Ako zakupnik poslovnog prostora ne podmiri dospjelo dugovanje za studeni i prosinac 2020. godine, ugovor o zakupu će se raskinuti.

Reprogramiranje obročne otplate dugova poduzetnicima

Zbog posljedica koje pandemija virusa COVID 19 ostavlja na poslovanje pravnih subjekata-zakupnika poslovnih prostora Grada Rijeke, a u svrhu daljnje potpore onim zakupnicima poslovnih prostora koji su pod mjerama obustave rada ili su obavljali djelatnost, ali je ista imala utjecaj na pad prihoda, Grad Rijeka:

 • neće otkazuje ugovore o obročnoj otplati sklopljene u toku 2020. godine, a time i ugovore o zakupu, već da nakon ukidanja mjera obustave rada od strane Stožera civilne zaštite, izvršit će se reprogram dospjelih obroka iz postojećih ugovora o obročnoj otplati te sačini aneks postojećih ugovora. Ranije dogovoreni rokovi plaćanja pomiču se za svaki nepodmireni mjesečni obrok koji je dospio u razdoblju obustave rada, za onoliko mjeseci koliko je na snazi bila obustava rada, ali uz uvjet da su svi dospjeli obroci prije 28. studenog 2020. godine (kada je stupila na snagu Odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske) iz ugovora o obročnoj otplati, kao i dospjela tekuća zakupnina, uredno podmireni.
 • ne otkazuje ugovore o zakupu osnovom dostavljenih opomena sa stanjem duga zaključno za listopad 2020. godine, već sklopi ugovor o obročnoj otplati dugovanja osnovom zaprimljenog zahtjeva zakupnika, sve nakon ukidanja mjera obustave rada od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Na ovakav način se postupa prema zakupnicima koji su pod mjerama obustave rada i/ili nemaju obustavu rada jer ne predstavljaju ugrozu u epidemiološkom smislu, ali trpe znatno smanjenje prihoda, i to samo za ona dugovanja koja se odnose na vremensko razdoblje od ožujka naovamo, odnosno koja su posljedica nastanka pandemije COVID 19 i posljedično smanjene likvidnosti.

Mjere nadoknade fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)

Vlada Republike Hrvatske 30. studenog 2020. donijela je Zaključak o mjerama pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa (Narodne novine broj 133/20), s ciljem da se uslijed novonastalih okolnosti izazvanih epidemijom koronavirusa koji su za posljedicu imali obustavu rada određenih djelatnosti poduzmu dodatne aktivnosti pomoći gospodarstvu.

Temeljem tog zaključka Porezna uprava je 8. prosinca 2020. donijela Uputu o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID – 19).

Navedenom Uputom propisani su uvjeti za ostvarivanje prava na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova i način ostvarivanja tih prava na teret proračuna RH, od kojih posebno ističemo troškove komunalne naknade, direktne spomeničke rente i zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja poslovna djelatnost.

Temeljem zaključka gradonačelnika, od siječnja nadalje izdaju se računi svim zakupnicima poslovnih prostora (uključujući i one kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti) koji će potom sukladno mjerama pomoći Vlade Republike Hrvatske svoje pravo na nadoknadu fiksnih troškova što uključuje i trošak zakupnine, ostvariti podnošenjem zahtjeva Ministarstvu financija, nadležnoj Poreznoj upravi ili će svoje pravo zatražiti od Grada Rijeke.

Više o poreznim informacijama vezanim uz situaciju izazvanu koronavirusom na stranicama Porezne uprave.

Grad Rijeka među prvima usvojio mjere pomoći poduzetnicima

Grad Rijeka prve je mjere pomoći poduzetnicima u vrijeme koronakrize donio još 18. ožujka 2020. godine, među prvima u Hrvatskoj, a otada ih kontinuirano nadopunjuje s ciljem olakšavanja nastavka poslovanja i očuvanja radnih mjesta.

Prve mjere kojima se nastoji osigurati likvidnost poslovanja poduzetnika stupile su na snagu istog dana kada je Stožer civilne zaštite RH donio odluku o zabrani rada određenih gospodarskih djelatnosti s ciljem sprječavanja širenja zaraze korona virusom. Na početku su donesene mjere za pomoć poduzetnicima koji su pogođeni odlukom o zabrani rada, ali potom i mjere za pomoć poduzetnicima kojima nije zabranjen rad, ali imaju smanjene prihode. Mjere su se većinom odnosile na razdoblje od od ožujka do svibnja protekle godine.

Poduzetnici kojima je zabranjen rad oslobođeni su od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, zakupa gradskih poslovnih prostora, uključivo i poslovnih prostora koji su dani na upravljanje trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus te Riječkoj razvojnoj agenciji Porin te naknade za korištenje javnih površina za postavu montažnih objekata i ugostiteljskih terasa. Također, omogućena im je odgoda plaćanja naknade za zakup gradskog zemljišta, uz naznaku da će Grad Rijeka će nakon ukidanja mjera od strane Stožera civilne zaštite RH donijeti odluke o otpisu davanja za vrijeme zabrane obavljanja djelatnosti poduzetnicima.

Oni koji nisu morali obustaviti rad, ali su im smanjeni prihodi mogu, ovisno o postotku pada prihoda, podnijeti zahtjev za oslobađanje ili odgodu od plaćanja komunalne naknade, umanjenje ili oslobađanje plaćanja naknade za korištenje javnih površina za postavu montažnih objekata i ugostiteljskih terasa te za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora, uključivo i poslovnih prostora koji su dani na upravljanje trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus te Riječkoj razvojnoj agenciji Porin.

Grad Rijeka je, kao privremenu mjeru, ugostiteljskim objektima odobrio mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, a na onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učiniti.

Ostale mjere – od odgode plaćanja prireza do odgode plaćanja odvoza otpada

Grad Rijeka donio je odluku o odgoda prisilne naplate dugovanja i prisilnog iseljenja te odgodi roka za podnošenje prijava poreza na kuću za odmor. Također, Vlada RH donijela je odgodu plaćanja poreza na dohodak, a time i prireza, koji su najvećim djelom prihod jedinica lokalne samouprave.

KD Čistoća odgodilo je naplatu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene mjerom zabrane rada.

Ponovno uvođenje mjera u studenom i prosincu 2020.

Grad Rijeka je svim zakupcima gradskih poslovnih prostora kao i korisnicima površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta umanjio zakupninu za studeni i prosinac, a sukladno opsegu pada prometa.

Također, svi zakupnici kojima je odlukom Stožera civilne zaštite RH od 27. studenog 2020. godine obustavljen rad, oslobođeni su plaćanja zakupnine za prosinac.

U međuvremenu je Vlada RH donijela mjere za pomoć poduzetnicima kojima je obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u određenom mjestu bio najmanje 60% u odnosu na isti mjesec protekle. Mjere pomoći se odnose na nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova, stoga se poduzetnici upućuju na podnošenje zahtjeva Poreznoj upravi.