U skladu s nacionalnim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta nastalih kao posljedice epidemije korona virusa, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel kontinuirano donosi mjere za pomoć poduzetnicima koji su pogođeni odlukom o zabrani rada, ali i mjere za pomoć poduzetnicima kojima nije zabranjen rad, ali imaju smanjene prihode.

Mjere Grada Rijeke se temelje na odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani rada određenih gospodarskih djelatnosti s ciljem sprječavanja širenja zaraze korona virusom (Narodne novine br. 32/20, 48/20, 51/20, 54/20, 55/2056/20, 59/20 i 67/20).

Prve mjere kojima se nastoji osigurati likvidnost poslovanja poduzetnika stupile su na snagu već 19. ožujka, a sve naredne mjere Grad Rijeka razmatra i donosi u skladu s razvojem situacije i mjerama i preporukama donesenim na europskoj i državnoj razini.

Oslobađanje i odgoda plaćanja komunalne naknade

Grad Rijeka će temeljem izmjena Odluke o komunalnoj naknadi, donesenih 23. travnja 2020. (Službene novine Grada Rijeke 6/20) i 14. srpnja 2020. (Službene novine Grada Rijeke 11/20u potpunosti osloboditi od plaćanja komunalne naknade sve obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji su obuhvaćeni mjerom obustave rada Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Također, od plaćanja komunalne naknade oslobađaju se i obveznici koji obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje, visoka učilišta, obrazovanje odraslih i umjetničke škole), budući da navedeni obveznici također nisu obavljali djelatnost sukladno navedenoj mjeri Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Obveznici se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade od 1. ožujka 2020. godine pa do isteka mjeseca u kojem je prestala važiti pojedina mjera.

Obveznici obuhvaćeni mjerom obustave rada, odnosno zabrane obavljanja djelatnosti, ne podnose zahtjev, već se oslobađanje vrši po službenoj dužnosti od strane nadležnog Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, a svakom će se obvezniku o oslobađanju dostaviti pisana obavijest. Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju djelatnosti odgoja i obrazovanja, za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2020. godine.

Od četvrtka, 16. travnje, započelo je zaprimanje zahtjeva za oslobađanje ili odgodu plaćanja komunalne naknade za sve obveznike plaćanja komunalne naknade koji nisu obuhvaćeni mjerom obustave rada Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

 • Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade mogu podnijeti obveznici kojima je znatno otežan rad, uz uvjet pada prihoda odnosno primitka od najmanje 50% u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne kalendarske godine. Oslobađanje se odobrava za razdoblje od 3 mjeseca računajući od 1. travnja 2020. godine.
 • Zahtjev za odgodom plaćanja komunalne naknade mogu podnijeti obveznici kojima je otežan rad, uz uvjet pada prihoda odnosno primitka od najmanje 20% u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva u odnosu na isto to razdoblje prethodne kalendarske godine ili ako temeljem dostavljene dokumentacije dokažu da će im prihodi odnosno primici u narednom razdoblju počevši od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za odgodom pasti najmanje 20% u odnosu na isto to razdoblje prethodne kalendarske godine.

Oslobađanje od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora – zakupnici kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti

Grad Rijeka zakupnike gradskih poslovnih prostora kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH oslobađa plaćanja zakupnine od 1. ožujka do ukidanja mjera zabrane rada.

Mjerom oslobađanja od plaćanja zakupnine obuhvaćene su slijedeće djelatnosti:

 • sve kulturne djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) uz obustavu održavanja izložbi, revija i sajmova, šifra po NKD: 90.04 91.- 91.04, 74.2, 92
 • ugostiteljski objekti svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja, šifra po NKD: 56.10, 56.29 i 56.30
 • uslužne djelatnosti kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni), šifra po NKD: 96.02, 96.04 i 96.09
 • sva sportskih natjecanja i organizirani treninzi i rad teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara, šifra po NKD: 93.1 – 93.19,  93.2 – 93.29
 • održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola, šifra po NKD:  93.29, 90.01, 90.02, 90.04
 • autoškole i škole stranih jezika, šifra po NKD: sve 85.0 – 85.60.

Navedenim zakupnicima kojima je za mjesec ožujak 2020. godinu poslan račun za zakupninu poslat će se odobrenja po navedenim računima, s time da će se onim zakupnicima koji su navedeni račun podmirili s iznosom odobrenja zatvoriti budući račun za zakupninu.

U razdoblju od 1. travnja 2020. do ukidanja mjera zabrane rada neće se ispostavljati računi za zakupninu za sve one djelatnosti kojima je Odlukom stožera civilne zaštite RH zabranjen rad.

Zakupnici gradskih prostora koji obavljaju djelatnosti koje su odlukom Stožera civilne zaštite RH mogle početi s radom 27. travnja 2020. godine, oslobađaju se plaćanja zakupnine za razdoblje od 27. do 30. travnja.

Umanjenje ili oslobađanje od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora – zakupnici kojima nije zabranjen rad

Grad Rijeka će svim zakupnicima gradskih poslovnih prostora kojima nije zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH, ali su pretrpjeli moguće financijske štete s obzirom na umanjenje prometa, djelomično umanjiti zakupninu ili otpisati potraživanja po osnovi zakupnine.

Kriteriji za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine su:

 • zakupnicima s padom prometa od 20 do 50% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%,
 • zakupnicima s padom prometa od 51 do 70% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%,
 • zakupnicima s padom prometa od 71% i više odobrit će se 100% umanjenje odnosno stornirat će im se dostavljen račun za zakupninu.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju zakupnici će moći dostaviti isključivo putem on line obrasca na portalu Grada Rijeke, na kojem se nalaze i upute o ispunjavanju. Obrazac je dostupan od 7. svibnja 2020. godine.

Razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se mjesečno na način da se mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja/oslobađanja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom iz 2019. godine. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godine, u mjesecima referentnima za mjere umanjenja/oslobađanja zakupnine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, odnosno u mjesecu koji prethodi pandemiji koronavirusa

E-zahtjevi za djelomično umanjenje ili otpis potraživanja s osnove zakupnine moći će se podnijeti od četvrtka, 7. svibnja prema sljedećim rokovima:

 • zahtjevi za ožujak 2020. podnose se do zaključno 20. svibnja 2020. godine,
 • zahtjevi za travanj 2020. podnose se do zaključno 31. svibnja 2020. godine,
 • zahtjevi za svibanj 2020. podnose se do zaključno 10. lipnja 2020. godine

Zakupnici prostora za knjižare i antikvarijate, koji su bili zatvoreni tijekom ožujka i travnja, a odobren im je rad u svibnju, mogu podnijeti zahtjev za oslobađanjem od plaćanja zakupnine za svibanj 2020. godine ukoliko također imaju pad prometa od 71 i više posto. Riječ je o djelatnostima trgovine na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama, djelatnosti trgovine na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama tj. trgovina na malo rabljenim knjigama – kojima je još i ranije umanjena ugovorena zakupnina u iznosu od 50%.

Od prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i  djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija (konzulati).

Zakupnina za mjesec svibanj 2020. godine obračunat će se sukladno kalendarskim danima u kojima je bio omogućen rad pojedinoj djelatnosti, a sve sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite RH o popuštanju protuepidemijskih mjera.

Zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke, koji obavljaju djelatnosti koje nisu bile obuhvaćene mjerom zabrane rada, a koji su zaprimili račun na ime zakupnine za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, ali isti još nisu ili neće platiti u roku određenom za plaćanje računa, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata, a sve ukoliko zakupnici podmire zakupninu za navedeno razdoblje zaključno do 31. prosinca 2020. godine odnosno do datuma obnove ugovora (ukoliko ugovor ističe u 2020.godini).

Oslobađanje od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora danih na upravljanje Rijeka plusu, Rijeka sportu i RRA Porin – zakupnici kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti

Gospodarski subjekti kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH, oslobađaju se od plaćanja ugovorene zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na upravljanje Riječkoj razvojnoj agenciji Porin te trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus počevši od 1. ožujka 2020. pa do ukidanja mjera zabrane rada.

Gospodarskim subjektima kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti od 27. travnja 2020. godine, neće se obračunavati ugovorena zakupnina za razdoblje od 27. do 30. travnja 2020. godine.

Umanjenje ili oslobađanje od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora danih na upravljanje Rijeka plusu, Rijeka sportu i RRA Porin – zakupnici kojima nije zabranjen rad

Gospodarskim subjektima kojima nije zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH, ali su pretrpjeli moguće financijske štete s obzirom na umanjenje prometa, odobrit će se umanjenje/oslobađanje od ugovorene zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na upravljanje razvojnoj agenciji Porin te trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus.

Kriteriji za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine za mjesec ožujak, travanj i svibanj su:

 • gospodarskim subjektima s padom prometa od 20-50% odobrit će se umanjenje ugovorene zakupnine za 30%;
 • gospodarskim subjektima s padom prometa od 51-70% odobrit će se umanjenje ugovorene zakupnine za 50%;
 • gospodarskim subjektima s padom prometa od 71% i više odobrit će se 100% umanjenje ugovorene zakupnine.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine gospodarski subjekti podnose trgovačkom društvu koje upravlja s poslovnim prostorom za koji se traži umanjenje odnosno oslobođenje od plaćanja zakupnine – Rijeka sportu, Rijeka plusu ili RRA Porin. Zahtjev se podnosi s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom. Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja/oslobađanja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom 2019. Iznimno, gospodarski subjekti koji svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godini u mjesecima koji bi bili referenti za mjere umanjenja dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine podnose se sukladno sljedećim rokovima:

 • zahtjevi za ožujak 2020. – do zaključno 31. svibnja 2020.;
 • zahtjevi za travanj 2020. – do zaključno 31. svibnja 2020.;
 • zahtjevi za svibanj 2020. – do zaključno 10. lipnja 2020.

Iznimno od ovih kriterija, svim gospodarskim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost za razdoblje od 11. do 31. svibnja 2020. godine odobrit će se umanjenje ugovorene zakupnine za 50% (bez potrebe podnošenja posebnog zahtjeva) te za navedeno razdoblje ne mogu ostvariti dodatno pravo na umanjenje/oslobađanje plaćanja zakupnine.

Od prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne, središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija (konzulati).

Gospodarskim subjektima kojima nije zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata na dospjele, nepodmirene obveze s osnova zakupnine za mjesec ožujak, travanj i svibanj, a sve ako podmire zakupninu za navedeno razdoblje zaključno do 31. prosinca 2020. godine odnosno do datuma obnove ugovora (ako ugovor ističe u 2020.godini).

Zakupnina za mjesec svibanj 2020. godine obračunat će se sukladno kalendarskim danima u kojima je bio omogućen rad pojedinoj djelatnosti, a sve sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH kojima se popuštaju mjere zaštite od pandemija korona virusa.

Za već podmirene obveze s osnove zakupnine za mjesec ožujak i travanj neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s dospjelim dugovanjem za naredna obračunska razdoblja.

Besplatno proširenje ugostiteljskih terasa, umanjenje zakupnine za zatvoreni prostor ugostiteljskog objekta

Grad Rijeka će, kao privremenu mjeru, ugostiteljskim objektima odobriti mogućnost proširenja terasa na javnim površinama, bez dodatnog plaćanja, a na onim lokacijama gdje je to tehnički moguće učiniti.

Procjenu oko mogućnosti proširenja terasa donosit će, po obilasku svakog pojedinačnog ugostiteljskog objekta koji podnese zahtjev, djelatnici Odjela za komunalni sustav i Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju I gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.

Zahtjevi za proširenjem terasa na javnim površinama podnose se Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke.

Svim zakupnicima gradskih poslovnih prostora koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost (s terasama ili bez terasa), za razdoblje od 11. do 31. svibnja 2020. godine odobrit će se umanjenje ugovorene zakupnine za zatvoreni prostor u visini od 50%. Za navedeno razdoblje ne mogu ostvariti dodatno pravo na umanjenje/oslobađanje plaćanja zakupnine. Umanjenje zakupnine se odnosi na sve zakupnike sa slijedećim ugovorenom šiframa djelatnosti:

 • 56.10 – restorani i ostali objekti za pripremu i usluživanje hrane,
 • 56.21 – catering,
 • 56.29 – ostale djelatnosti pripreme i usluživanja harne,
 • 56.30 – djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje površine javne namjene – korisnici kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti

Korisnicima površine javne namjene koji imaju postavljene privremene objekte i ugostiteljske terase kojima je obustavljeno obavljanje djelatnosti sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje počevši od 1. ožujka 2020. godine pa do ukidanja mjera obustave rada.

Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da je neki od korisnika oslobođen od plaćanja naknade za korištenje za vrijeme trajanja mjera, neovisno o mjerama obustave rada obavljao djelatnost istom će se izdati račun uvećan za zakonsku zateznu kamatu za razdoblje obavljanja djelatnosti.

Korisnicima kojima je za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine ispostavljen račun za naknadu za korištenje poslat će se storno zaduženja navedenih računa za razdoblje od 01. ožujka 2020. pa do dana ukidanja mjere obustave rada. Korisnicima koji su podmirili neki od navedenih računa zatvorit će se budući račun za naknadu za korištenje.

Umanjenje ili oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje površine javne namjene – korisnici kojima nije zabranjen rad

Korisnicima površine javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta čija djelatnost nije obuhvaćena protuepidemijskim mjerama, odnosno obustavom rada, imaju mogućnost podnijeti zahtjev za umanjenje odnosno oslobađanje od plaćanja pod slijedećim uvjetima:

 • s padom prometa od 20-50% odobrit će se umanjenje naknade za korištenje za 30%;
 • s padom prometa od 51-70% odobrit će se umanjenje naknade za korištenje za 50%;
 • s padom prometa od 71% i više odobrit će se 100% umanjenje odnosno stornirat će mu se dostavljeni račun za naknadu za korištenje.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje/oslobađanje naknade za korištenje površine javne namjene korisnici dostavljaju Odjelu gradske uprave za komunalni sustav s pratećom vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom.

Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja/oslobađanja naknade za korištenje uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom 2019. Iznimno, korisnici koju svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. god. u mjesecima koji bi bili referenti za mjere umanjenja dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. god., koji mjesec prethodi pandemiji koronavirusa.

Izuzetno u 2020. godini izvršit će se godišnji obračun zakonske zatezne kamate na zakašnjela plaćanja naknade za korištenje površine javne namjene.

Odgoda/otpis zakupnine gradskog zemljišta – zakupnici kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti

Grad Rijeka zakupnicima gradskog zemljišta kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH omogućuje odgodu plaćanja zakupnine od 1. ožujka na vrijeme od tri mjeseca.

Za podmirene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveza, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Ovisno o razvoju situacije, Grad Rijeka će pravovremeno donijeti odluku o produljenju odgode plaćanja obveza.

Grad Rijeka će nakon ukidanja mjera od strane Stožera civilne zaštite RH donijeti odluke o otpisu davanja za vrijeme zabrane obavljanja djelatnosti poduzetnicima.

Oslobađanje od plaćanja spomeničke rente

Odlukom Ministarstva kulture, svi obveznici plaćanja spomeničke rente oslobađaju se plaćanja spomeničke rente u razdoblju od 20. ožujka do 21. srpnja 2020. godine.

Otpis potraživanja za uslugu odvoza otpada

KD Čistoća će poduzetnicima obuhvaćenima mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite otpisati potraživanja za uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za mjesece ožujak, travanj i svibanj.

Služba za korisnike KD Čistoća provjerit će i obraditi zaprimljene zahtjeve te donijeti odluke o otpisu svim korisnicima koji zadovoljavaju navedeni kriterij.

Obrazac zahtjeva je dostupan na mrežnim stranicama KD Čistoće.

Zahtjev se mogao podnijeti putem e-maila cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr najkasnije do 15. srpnja 2020. godine.

Odgoda prisilne naplate dugovanja i prisilnog iseljenja

Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate i postupaka prisilnog iseljenja za vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja Grada Rijeke i trgovačkih i komunalnih društava u vlasništvu odnosno većinskom suvlasništvu Grada Rijeke, do 1. rujna 2020.

Od navedene odredbe izuzeta su potraživanja za neplaćene zakupnine za mjesec ožujak, travanj i svibanj obzirom da je na snazi zaključak gradonačelnika od 11. svibnja 2020. godine. Zaključkom je određeno da se zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke, koji obavljaju djelatnosti koje nisu bile obuhvaćene mjerom zabrane rada odnosno onima koji su mogli raditi, a koji su zaprimili račun na ime zakupnine za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, ali isti još nisu ili neće platiti u roku određenom za plaćanje računa, ne obračunava zakonska zatezna kamata, a sve ukoliko zakupnici podmire zakupninu za navedeno razdoblje zaključno do 31. prosinca 2020. godine odnosno do datuma obnove ugovora (ukoliko ugovor ističe u 2020.godini).

Odgoda plaćanja prireza

Podsjećamo, odlukom Vlade Republike Hrvatske o odgodi plaćanja poreza na dohodak, a time i prireza, koji su najvećim djelom prihod jedinica lokalne samouprave, Grad Rijeka već sudjeluje i daje značajan doprinos u olakšavanju prevladavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije korona virusa. Više o paketu mjera Vlade RH za pomoć gospodarstvu.

Odgoda roka za podnošenje prijava poreza na kuću za odmor

Omogućena je odgoda roka za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor do 31. kolovoza 2020. godine uz mogućnost odgode na dodatna tri mjeseca ako se trenutne okolnosti nastave.