Logo Sufinancira Europska unija

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden u financijskom razdoblju 2014.-2020. Temeljem pozitivnih iskustva provedbe i nacionalnog zakonodavstva za teritorijalni ustroj i razvoj urbanih područja, Republike Hrvatske proširena je provedba ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. s 8 na 22 grada – 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, 10 većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci, 8 manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin. Ovim pristupom smanjit će se nejednakosti u razvoju RH. Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT). Provodit će se u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 2, 5 i FPT definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

Prihvatljiva područja ulaganja za gradove u okviru Integriranog teritorijalnog programa putem ITU mehanizma uključuju ulaganja u poduzetništvo, zeleni, čisti, pametni i održivi gradski promet, brownfield lokacije, kulturnu baštinu i turizam, zelenu infrastrukturu i prirodnu baštinu, višenamjensku infrastrukturu i javne površine, pilot projekte na razini gradskih naselja i četvrti, toplinarstvo (za fazirane projekte) te energetsku učinkovitost (kao horizontalni zahtjev).

ITU mehanizam se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP) kroz tri specifična cilja (SC):

  • SC 1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja
  • SC 2.8. Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika
  • SC 5.1. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima.

Najviši iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji je na raspolaganju urbanom području Rijeka u financijskom razdoblju 2021.-2027. temeljem raspodjele iznosi  55.000.000,00 EUR.

Grad Rijeka je središte urbanog područja utvrđeno kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.  kao i Posredničko tijelo za odabir operacija (PTOO).  Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. potpisan je u Šibeniku 07. prosinca 2023. godine.

Urbano područje  Rijeka odabrano je kao područje za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 16. svibnja 2023., KLASA: 911-01/22-08-3, URBROJ: 538-06-1-2/192-23-90, a obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave:  Gradove Rijeka, Bakar, Kastav, Kraljevica i Opatija te Općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo.

Urbana aglomeracija Rijeka 2021.-2027.

Sukladno Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. „Narodne novine“, br.  96/22 (Uredba o tijelima SUK-a) grad središte urbanoga područja u kojemu se provodi ITU mehanizam je PTOO. Funkcije PTOO unutar grada Rijeke obavlja Odsjek za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja ustrojen Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo („Službene novine Grada Rijeke“ br. 10/23, 13/23-ispr. i 15/23).