Poslovi vezani uz pripremu zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima. Provode se postupci tehničke i imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradske investicije  te za lokacije koje se nude tržištu na prodaju što uključuje naručivanje geodetskih elaborata (parcelacija i dr.), analize vlasništva pojedinih zona, provođenje postupaka za stjecanje zemljišta u vlasništvo (kupnja zemljišta, pokretanje postupka izvlaštenja i dr). Nadalje provode se postupci povodom zahtjeva stranaka vezano uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu (prodaja zemljišta, zamjena zemljišta, pravo građenja, pravo služnosti, zakup zemljišta) što podrazumijeva pripremu i provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem, sklapanje ugovora, kontrola realizacije ugovora. Ovjeravaju se  geodetski elaborati (parcelacije i dr.) u kojima je Grad Rijeka stranka u postupku na zahtjev stranaka ili geodetski elaborata kojih je naručitelj Grad Rijeka. Vode se postupci za upis prava vlasništva Grada Rijeke na zemljištu te se vodi sustavna evidencija o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke u GIS bazi podataka (alfanumerički i grafički podaci). Također se prate svi postupci vezani uz zemljišta u kojima je Grad Rijeka stranka u postupku kao što su sudski sporovi, postupci povrata zemljišta i dr.

Vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, izdavanje rješenja za nove kućne brojeve, izdavanje uvjerenja o postojećim kućnim brojevima obavlja Državna geodetske uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Rijeka, na adresi  Riva 10.

Osnovni akt temeljem kojega Grad Rijeka gospodari građevinskim zemljištem i provodi postupke u pravnom prometu zemljištem jest Odluka o građevinskom zemljištu “SN PGŽ” 48/0914/13 i “SN Grada Rijeke” broj 4/14) kojom je utvrđen način gospodarenja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, tj. priprema građevinskog zemljišta, način utvrđivanja prodajne cijene građevinskog zemljišta, te način, uvjeti i postupak prodaje i drugih oblika raspolaganja. Temeljem Odluke donesen je i Cjenik građevinskog zemljišta koji je objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke 1/23.

Prioritetan zadatak su poslovi pripreme zemljišta u cilju ostvarenja Plana i Proračuna Grada Rijeke i to radi realizacije gradskih investicija, odnosno prostornih planova kao i putem tržišta nekretnina ponudom lokacija širokog raspona namjene (svih vrsta stambene, poslovne i druge komercijalne namjene). U sklopu zakonskih obveza,  kontinuirano se priprema zemljište za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, a surađuje se i u pripremi lokacija na kojima investira Republika Hrvatska.

Poslovi pripreme zemljišta obuhvaćaju prethodnu detaljnu analizu pojedinih lokacija s obzirom na mogućnosti izgradnje u skladu s uvjetima gradnje i uređenja utvrđenih važećim dokumentima prostornog uređenja, kao i mogućnostima koje određuju opremljenost komunalnom infrastrukturom, stanje na terenu, vlasnička dokumentacija odnosno potreba i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu. Priprema uključuje i poslove vezane uz izdavanje akata temeljem dokumenta prostornog uređenja, utvrđivanje građevnih čestica gradilišta kroz izradu i provedbu parcelacijskog elaborata, kao i rješavanje konkretnih imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu (otkup zemljišta, izvlaštenje), te poslove na organizaciji i provođenju uklanjanja građevina kada je to predviđeno dokumentom prostornog uređenja.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odsjek za gospodarenje zemljištem

Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 455 Titov trg 3, Rijeka Antonić Sara
sara.antonic@rijeka.hr
Stručni suradnik za poslove pripreme građevinskog zemljišta T. +385 51 209 437 Titov trg 3, Rijeka Brkić Marko
marko.brkic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 446 Titov trg 3 Fućak Ana
ana.fucak@rijeka.hr
Voditeljica Odsjeka za gospodarenje zemljištem T. +385 51 209 441 F. +385 51 209 451 Titov trg 3, Rijeka Kiš Jerčinović Gabrijela
gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko-pravne poslove T. +385 51 209 433 Titov trg 3, Rijeka Majstorović Nikol
nikol.majstorovic@rijeka.hr
Savjetnica za pripremu građevinskog zemljišta T. +385 51 209 448 Titov trg 3, Rijeka Mićić Maja
maja.micic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik pripreme za arhitektonske i građevinske T. +385 51 209 456 Titov trg 3, Rijeka Mladenović Mladen
mladen.mladenovic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomiku pripreme T. +385 51 209 436 Titov trg 3 Pavličić Jasmina
jasmina.pavlicic@rijeka.hr
Referent za geodetske poslove T. +385 51 209 463 Titov trg 3, Rijeka Radinković Denis
denis.radinkovic@rijeka.hr
Referentica za geodetske poslove T. +385 51 209 457 Titov trg 3, Rijeka Radinković Tanja
tanja.radinkovic@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove odsjeka za gospodarenje zemljištem T. 051 209 279 Titov trg 3, Rijeka Radonjić Slavica
slavica.radonjic@rijeka.hr
Referent za ekonomske poslove T. +385 51 209 436 Titov trg 3, Rijeka Sarić Ivo
ivo.saric@rijeka.hr
Referentica za geodetske poslove T. +385 51 209 274 Titov trg 3, Rijeka Šutić Ivana
ivana.sutic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 438 Titov trg 3, Rijeka Suzanić Vedrana
vedrana.suzanic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove T. +385 51 209 454 Titov trg 3 Tomljanović Anita
anita.tomljanovic@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za imovinsko-pravne poslove T. +385 51 209 419 Titov trg 3 Udović Sanja
sanja.udovic@rijeka.hr
Savjetnica za pripremu građevinskog zemljišta T. +385 51 209 458 Titov trg 3, Rijeka Vučković Tatjana
tatjana.vuckovic@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web