U Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet obavljaju se upravni i stručni poslovi u komunalnoj oblasti koji se odnose na planiranje, gradnju, upravljanje i održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te površina javne namjene utvrđenih propisima o komunalnom gospodarstvu.

Odsjek izrađuje analize, vodi uređenje i kontrolu prometa te poslove u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslove vezane za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru, poslove u svezi davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području grada.

U ovom odsjeku obavljaju se i poslovi dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, utvrđivanje komunalnog doprinosa, utvrđivanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenje rješenja, naplatu i postupke ovrhe iz djelokruga svog rada.

Odsjek obavlja poslove održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslove u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade te poslove u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene kao i poslove u svezi povjeravanja obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti,  poslove komunalnog redarstva, poslove prometnog redarstva, koordinaciju te praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga svog rada. Odsjek prati rad i poslovanje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke te obavlje druge poslove iz djelokruga svog rada određene posebnim zakonima, drugim propisima i odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

 1. Odsjek za plan, razvoj i gradnju infrastrukture i promet, u kojem se obavljaju poslovi u svezi planiranja, gradnje i upravljanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, analize, kontrole i uređenja prometa, u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja te poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi u svezi utvrđivanja i (prisilne) naplate komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, poslovi dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, poslovi praćenja rada i poslovanja Agencije za društveno poticanju stanogradnju, poslovi koji se odnose na postupak naplate, analizu i ovjeravanje računa i druge financijske dokumentacije pravnih i fizičkih osoba kojima je dodijeljena koncesija iz nadležnosti Upravnog tijela te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.
  1. Pododsjek za plan, razvoj i gradnju infrastrukture, u kojem se obavljaju poslovi planiranja, gradnje i upravljanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi utvrđivanja i (prisilne) naplate komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, poslovi dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, poslovi praćenja rada i poslovanja Agencije za društveno poticanju stanogradnju, poslovi koji se odnose na postupak naplate, analizu i ovjeravanje računa i druge financijske dokumentacije pravnih i fizičkih osoba kojima je dodijeljena koncesija iz nadležnosti Upravnog tijela te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.
  2. Pododsjek za promet, u kojem se obavljaju poslovi u svezi analize, kontrole i uređenja prometa, u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.
 2. Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, u kojem se obavljaju poslovi održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i površina javne namjene, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, poslovi u svezi davanja koncesije pravnim i fizičkim osobama iz nadležnosti Upravnog tijela, poslovi utvrđenja i (prisilne) naplate obveze komunalne i druge naknade, te spomeničke rente, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.
  1. Pododsjek za gospodarenje i naplatu, u kojem se obavljaju poslovi u svezi utvrđivanja obveza i (prisilne) naplate komunalne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda (u ime Hrvatskih voda), te poslovi naplate korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, prekopa i zauzeća površina javne namjene te koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.
  2. Pododsjek za održavanje, u kojem se obavljaju poslovi u svezi održavanja građevina te uređaja i pripadajućih objekata komunalne infrastrukture sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.
 3. Odsjek za komunalno redarstvo, u kojem se obavljaju poslovi nadzora nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu, kao i drugih općih akata Grada i relevantnih propisa vezanih uz komunalno gospodarstvo kojima je utvrđena nadležnost komunalnih redara, poslovi nadzora nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena koncesija, kao i poslovi izdavanja rješenja i obveznih prekršajnih naloga utvrđenih propisima i općim aktima Grada vezanih uz prethodno navedene nadležnosti komunalnog redarstva te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.
 4. Odsjek za prometno redarstvo, u kojem se obavljaju poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Upravnog odjela:

Komunalne djelatnosti, održavanje, gospodarenje i naplata:

 • Odluka o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19)
 • Odluka o komunalnoj naknadi – neslužbeni pročišćeni tekst („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/19, 6/20, 11/2016/20 i 7/21)
 • Odluka o visini spomeničke rente – neslužbeni pročišćeni tekst (“Službene novine PGŽ” br. 54/12 i 51/13 i “Službene novine Grada Rijeke” br. 9/15)
 • Uredba o visini naknade za uređenje  voda („Narodne novine“ broj 82/10 i 108/13)
 • Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18)
 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/184/19 i 15/21)
 • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18 i 4/19)
 • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 54/12 i Službene novine Grada Rijeke broj 15/21)

Plan, razvoj i gradnja:

 • Odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19 i 18/23)
 • Odluka o grobljima („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19 i 7/21)
 • Odluka o uređenju prometa na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19, 22/19 i 15/21)
 • Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19)
 • Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/23)
 • Odluka o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19)
 • Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19, 16/1917/19 i 5/21)
 • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u gradu Rijeci („Službene novine Grada Rijeke“ broj 17/23)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/189/18, 9/19 i 22/19)
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 54/12 i Službene novine Grada Rijeke broj 15/21)

Komunalno redarstvo:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Kontakt Dežurnog centra

Kontakt sa strankama u Dežurnom centru T. +385 51 209 497
T. 0800 51 00 (besplatan telefon 0-24)
Dolac 8 komunalno-redarstvo@rijeka.hr

Komunalni nered i ostala oštećenja mogu se prijaviti i putem obrasca.

Također, komunalni nered se može prijaviti putem putem internet platforme “Gradsko oko”, koja je dostupna kao:

Komunalni redari primaju stranke svaki radni dan u vremenu od 8 do 9 i od 15 do 16 sati na adresi Dolac 8.

Prometno redarstvo:

Sve primjedbe i prijave Prometnom redarstvu građani mogu javiti na besplatni broj telefona 0800 5101 radnim danom u vremenu od 06,30 do 20,00 sati (osim nedjelje) i subotom od 07,00 do 14,00 sati.

Uredovno vrijeme za primanje stranaka vezano uz prometne prekršaje je ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 11:00 do 13:00 sati na adresi Dolac 8.