Postupak davanja koncesije

Koncesije na pomorskom dobru regulirane su Zakonom o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12107/20), Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04,141/06, 38/09 i 123/11, 56/16 i 98/19), a postupak je detaljnije uređen Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12 i 10/17).

O dodjeli koncesija odlučuje Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru, kojeg imenuje Gradsko vijeće.

Postupak davanja koncesijskih odobrenja

Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (Narodne
novine 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) propisan je postupak davanja koncesijskih odobrenja, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja, te sastav Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

Planom upravljanja pomorskim dobrom, kojeg na godišnjoj razini donosi gradonačelnik, utvrđen je popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke, te uvjeti i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti. Javni poziv sa popisom djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru i naziv mikrolokacija za obavljanje tih djelatnosti objavljuje se uoči sezone kupanja, te nije ograničen rokom.

O dodjeli koncesijskih odobrenja odlučuje Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, kojeg imenuje Gradsko vijeće, a sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

  1. tri predstavnika grada na čijem se području osniva Vijeće,
  2. predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva,
  3. predstavnik lučke kapetanije.