Koncesije na pomorskom dobru regulirane su Zakonom o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12), Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11, 56/16), a postupak je detaljnije uređen Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12).

Koncesija na području Plaže Ploče

Temeljem članka 21. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, na zahtjev Grada Rijeke, Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine donijela je Odluku kojom Gradu Rijeci povjerava ovlaštenje za davanje koncesije na pomorskom dobru na području plaže Ploče u Rijeci.

Nakon provedenog postupka Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 17. travnja 2013. godine donijelo je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ploče na području Grada Rijeke, (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/13) na temelju koje su Grad Rijeka, kao davatelj koncesije i najpovoljniji ponuditelj, HEMINGWAY BAR d.o.o. Kumičićeva 5 Opatija, kao koncesionar dana 13.05.2013. godine sklopili Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, na period do 5 godina.

Postupak davanja koncesijskih odobrenja

Uredbom o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (Narodne
novine 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) propisan je postupak davanja koncesijskih odobrenja, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja, te sastav Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

Planom upravljanja pomorskim dobrom, kojeg na godišnjoj razini donosi gradonačelnik, utvrđen je popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke, te uvjeti i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti. Javni poziv sa popisom djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru i naziv mikrolokacija za obavljanje tih djelatnosti objavljuje se uoči sezone kupanja, te nije ograničen rokom.

O dodjeli koncesija odlučuje Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, kojeg imenuje Gradsko vijeće, a sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji su predstavnici slijedećih tijela:

  1. tri predstavnika grada na čijem se području osniva Vijeće,
  2. predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva,
  3. predstavnik lučke kapetanije.

U Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja imenovani su:

  1. Branislava Dželajlija, predstavnik Grada Rijeke iz Odjela Gradske uprave za komunalni sustav,
  2. Ksenija Sušanj, predstavnik Grada Rijeke iz Odjela Gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,
  3. Zoran Šuman, predstavnik Grada Rijeke iz Odjela Gradske uprave za poduzetništvo,
  4. Žarko Komadina, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije,
  5. dr.sc. Darko Glažar dipl inž.kap., predstavnik Lučke kapetanije Rijeka.