Komunalna naknada je novčano javno davanje kojeg plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti te neizgrađenoga građevinskog zemljišta.

Iznos godišnje komunalne naknade po četvornom metru: 0,17 do 152,00 kn

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18 i 32/20) i Odluci o komunalnoj naknadi (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/19 i 6/20 11/20). Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole, danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine, danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine i danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) nekretnine, obračunska površina nekretnine, godišnji iznos komunalne naknade, mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

Žalba izjavljena protiv rješenja o komunalnoj naknadi ne odgađa njegovo izvršenje.

Vezano uz mjere pomoći  poduzetnicima s ciljem da se poduzetnicima i gospodarskim subjektima na području grada Rijeke omogući da prebrode otežane uvjete poslovanja zbog pandemije koronavirusa  Grad Rijeka je 2020.godine u dva navrata donio Izmjene Odluke o komunalnoj naknadi

Komunalna naknada se obračunava po m² površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine broj 40/97,117/05), a za građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine. Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

  • vrijednosti obračunske jedinice – boda, koja je određena u visini od 15,24 kuna po m², a jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po m² korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni grada);
  • koeficijenta zone;
  • koeficijenta namjene.

Komunalna naknada plaća se na cijelom području grada.

Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu financiranja građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada se može koristiti i za financiranje drugih namjena u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo.

Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je sukladno čl. 94. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina (Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. Titov trg 3), koje donosi rješenje o utvrđivanju obveze i visine komunalne naknade.

Komunalna naknada za stambeni i garažni prostor plaća se u mjesečnim iznosima putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Zahtjevi i obrasci

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi korisnik stambenog prostora koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, u suglasju s općim aktom Grada kojim se uređuje socijalna skrb, i to:

  • najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,
  • najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora-hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i članovi uže obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuje status hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Obveznici plaćanja prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obvezni su Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obuhvaćen mjerom obustave rada u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, za razdoblje od 1. ožujka 2020. godine do isteka mjeseca u kojem je prestala važiti pojedina mjera.

Plaćanja su oslobođeni vlasnici ili korisnici poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koji služi obavljanju djelatnosti odgoja i obrazovanja za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 30. lipnja 2020. godine.

Postupak u svezi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za obveznike koji su oslobođeni plaćanja u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID – 19 pokreće Odjel gradske uprave za komunalni sustav po službenoj dužnosti, a u slučaju potrebe zatražit će se dostava odgovarajuće dokumentacije.