Naziv projekta

Ri4You(th) – Grad po mjeRI mladih

Grad po mjeri mladihCilj projekta

Povećati sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja/ica odluka na razini Grada Rijeke u provedbi Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030. U skladu s općim ciljem, definirani su sljedeći specifični ciljevi projekta: senzibilizirati djelatnike/ce gradske uprave za dijalog s mladima, povećati znanje mladih o procesima donošenja odluka, osnažiti članove/ice Savjeta mladih Grada Rijeke za zagovaranje kvalitetnih politika za mlade i okupiti zajednicu praktičara/ki rada s mladima na području Grada Rijeke u provedbi aktivnosti Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.

Trajanje projekta

siječanj 2023. – prosinac 2024. (24 mjeseca)

Kratki opis projekta

Glavni ishodi koji se za mlade u Rijeci ovim projektom planiraju provesti su uključiti ih u kreiranje godišnjih Institucionalnih operativnih planova Programa za mlade Grada Rijeke u tematskim područjima Obrazovanja i (samo)zapošljavanje, Dobrobit i osamostaljivanje mladih i Poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima koje će sami i provoditi i omogućiti im stjecanje konkretnih znanja i vještina koje će im pomoći u daljnjem radu.

Glavni ishodi koji se za članove/ice Savjeta mladih Grada Rijeke ovim projektom planiraju postići su osnažiti ih za aktivno sudjelovanje u donošenju odluka za zagovaranje kvalitetnih politika za mlade u sklopu novog Programa za mlade Grada Rijeke, kao i ostvariti preduvjete za kvalitetan dijalog mladih i donositelja/ica odluka s kojima surađuju u sklopu svog djelokruga rada, a sve kako bi što bolje reprezentirali mlade u Gradu Rijeci i prenosili njihove potrebe nadležnim tijelima. Glavni ishodi koji se za članove/ice vijeća učenika ovim projektom planiraju postići su uključiti ih u procese donošenja odluka koristeći inovativne digitalne alate za sudjelovanje Grada Rijeke „Proračun(ajme)!“ i uspostaviti dijalog srednjoškolaca/ki, članova/ica Savjeta mladih i donositelja/ica odluka u tematskim područjima Programa za mlade. Glavni ishodi koji se za donositelje/ice odluka Grada Rijeke ovim projektom planiraju postići su senzibilizirati ih za smisleni dijalog s mladima u provedbi operativnih planova Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.

Nositelj

  • Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Partneri

  • Centar Tehničke Kulture Rijeka
  • Udruga Delta

Proračun

  • Ukupna vrijednost projekta: 41.500,00 eura (100% financiranje iz EU fondova)

Nadležno tijelo

Agencija za mobilnost i programe EU

Erasmus+Program iz kojeg se financira

Erasmus+, ključna aktivnost KA154 – Youth participation activities (KA154-YOU)

Kontakt osoba za više informacija

Grad Rijeka
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade
Savjetnica za mlade
Lucija Kero
E-mail: lucija.kero@rijeka.hr

Povezane novosti

Utorak, 13. veljača 2024.

Dvodnevni program za mlade „Kreiraj! – kako iz 2023. u 2024.“, u sklopu EU projekta „Grad po mjeri mladih“

U Gradskoj knjižnici Rijeka 13. i 14. veljače održava se program za mlade „Kreiraj! – kako iz 2023. u 2024.“, u okviru EU projekta Grad po mjeri mladih kojim se nastoji povećati sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na razini Grada Rijeke, a u sklopu provedbe Programa za mlade Grada Rijeke 2023. – 2030.

Više informacija

Srijeda, 1. ožujak 2023.

Započela provedba EU projekta Grad po MjeRi mladih

Cjelodnevnim programom održanim u zgradi gradske uprave Grada Rijeke održana je prva aktivnost u sklopu EU projekta Grad po mjeRi mladih. Cilj projekta je povećati sudjelovanje mladih u životu lokalne zajednice kroz jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na razini Grada Rijeke u provedbi Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030.

Više informacija