Financiranje malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) i donošenje Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području svakog mjesnog odbora definirano je člancima  5. i 6.  Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada (Službene novine PGŽ 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i 13/15).

Financiranje – za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) koji donosi vijeće mjesnog odbora, osiguravaju se u proračunu Grada Rijeke sredstva u visini 80% prikupljenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u godini koja prethodi godini donošenja Plana malih komunalnih akcija. (primjer: sredstva komunalne naknade naplaćena u 2014.godini  za  Plan malih akcija za 2016. godinu, a koji se donosi u prosincu 2015.)

Sredstva se  raspoređuju mjesnom odboru prema sljedećim kriterijima:

  • iznos u visini 20% sredstava razmjerno broju stanovnika,
  • iznos u visini 20% sredstava razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
  • iznos u visini 20% sredstava razmjerno površini područja mjesnog odbora.

Preostali iznos  u visini od 40% sredstava od komunalne naknade, izdvaja se u sredstva poravnanja, koja se raspoređuju na način da se 50% iznosa raspoređuje razmjerno broju stanovnika, a 50% iznosa razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.