Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu raspisuje poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2021. godini.

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA RIJEKE U 2021. GODINI

I.

Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke su kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku.

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19) i kriterijima za vrednovanja prijedloga Programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini uvrstit će se:

 • programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima,
 • programi u glazbenoj djelatnosti,
 • programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu,
 • programi u audiovizualnoj djelatnosti,
 • programi u književnoj djelatnosti,
 • programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
 • programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.),
 • programi za mlade i
 • manifestacije.

II.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe.

Pravo podnošenja prijave na Poziv nemaju dosadašnji korisnici Programa koji nisu ispunili svoje obveze prema Gradu sukladno ugovoru o sufinanciranju javnih potreba u kulturi u prethodne 3 (tri) kalendarske godine, kao ni ustanove u kulturi i trgovačka društva čiji je osnivač ili suosnivač Grad Rijeka.

III.

Sastavni dio ovog javnog Poziva su:

1. Upute za prijavitelje,
2. e-obrasci za prijavu programa,
3. popis priloga koji se prilaže prijavi (nalaze se u e-obrascu i uputama za prijavitelje),
4. obrazac izjave o nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja,
5. obrazac ugovora o sufinanciranju* i
6. obrasci za izvještavanje.

*Obrasci ugovora o sufinanciranju nalaze se pri dnu ovog poziva.

IV.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provest će Kulturna vijeća Grada Rijeke.
Iznimno od odredbe prethodnog stavka, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa kulture u zajednici, programa za mlade i manifestacije, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva koja se sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava na ovaj javni Poziv.

Prihvaćeni će se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Grada Rijeke u skladu s normativima za sufinanciranje programa kojima su utvrđeni maksimalni iznosi sufinanciranja za pojedine vrste programa.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2021. godini donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Gradonačelnika.

V.

Predlagatelji programa obvezni su svoje prijave programa podnijeti isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica koje se nalaze na internetskim stranicama Grada Rijeke.

E-prijavnice i priloge nije potrebno ispisivati i slati u papirnatom obliku.

Rok za podnošenje prijedloga programa na Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke traje od dana objave – 30. rujna 2020. godine do 03. studenoga 2020. godine, najkasnije do 16,00 sati.

Neće se uzeti u razmatranje prijave programa:

 • podnesene nakon isteka roka za podnošenje prijava,
 • koje nisu podnesene putem odgovarajućeg obrasca (prijavnice) za pojedinu djelatnost i vrstu programa,
 • koje ne sadrže propisanu dokumentaciju navedenu u obrascima (prijavnicama) i uputama za prijavitelje.

Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva zadržavaju pravo zatražiti od predlagatelja pojašnjenje dostavljene prijave prilikom ocjenjivanja iste.

Upućujemo prijavitelje da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje.

Sve potrebne informacije u vezi ovog javnog Poziva nalaze se na internetskim stranicama Grada Rijeke, te u informativnom centru Grada Ri-info, Korzo 18 b i bit će dostupne od 30. rujna 2020.

Informacija o odabranim programima bit će dostupna isključivo putem objave Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu u ”Službenim novinama Grada Rijeke” , kao i na internetskim stranicama Grada Rijeke te u informativnom centru Grada Ri-info, Korzo 18 b.

Predlagatelji programa neće se na drugi način obavještavati u pisanom obliku o neprihvaćanju predloženog programa.